Skład Rady Nadzorczej

Profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Autorka bądź współautorka wielu opublikowanych monografii, artykułów naukowych i podręczników akademickich. Autorka bądź współautorka ponad 70 prac naukowo-badawczych i usługowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, programów restrukturyzacji i planów finansowych. Wykładowca akademicki na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość skonsolidowana, controlling. Prof. Halina Buk była konsultantem ekonomicznym w kilkudziesięciu projektach wdrażanych w przedsiębiorstwach m.in. w Agencji Rynku Energii S.A., Kompanii Węglowej S.A., Koncernie Energetycznym „Energa” S.A., Hucie Łabędy S.A. czy KGHM Polska Miedź S.A. Jest Laureatką wielu odznaczeń m.in. Złotego Krzyża Zasługi, dwukrotną Laureatką Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

Pan Konrad Balcerski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł radcy prawnego. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Audytu, Kontroli Finansowej i Rachunkowości oraz Podyplomowego Studium Podatkowego prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości oraz zarządzania projektami (TenStep Project Management oraz Prince 2).

Pan Konrad Balcerski posiada wieloletnie doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa działającymi głównie w sektorze naftowo-gazowym. Obecnie pracownik Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej Ministerstwa Energii.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

 

Od 1993r. jest pracownikiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej obecnie zatrudnionym na stanowisku kierownika wydziału inwestycji i rozwoju kopalni w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”. Ukończył technikum górnicze w Jastrzębiu-Zdroju z tytułem technika maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, magister z zakresu zarządzania i marketingu. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (w zakresach prawa zamówień publicznych i zarządzania projektami w przedsiębiorstwie) oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi). Ukończył szereg kursów i seminariów doskonalących m.in. w zakresach: systemu zarządzania jakością, stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, programu kształcenia controllerów. Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w Centralnych Zakładach Automatyki Hutnictwa S.A. w Katowicach oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. Aktualnie od 2012r. jest członkiem rady nadzorczej JSW S.A., w której reprezentuje jej pracowników.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka. Od 2005 roku związany z JSW S..A., zdobywając doświadczenie zawodowe początkowo jako stażysta w Dziale Energo-Mechanicznym w Oddziale Teletechnicznym w KWK "Pniówek". Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara elektrycznego ds. urządzeń teletechnicznych . Ukończył liczne kursy specjalistyczne, w tym z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada również uprawnienia auditora wewnętrznego.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górniczym. W 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika. W roku 1999, również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kadrami i Doradztwo Zawodowe. Związany z branżą górniczą od 1988 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał już jako stażysta w Dziale Górniczym w kopalni Szczygłowice, zajmując w kolejnych latach stanowisko Głównego Inżyniera Górniczego. Od 2003 roku zatrudniony w Dziale Wentylacji. W 2005 roku objął stanowisko Głównego Inżyniera Wentylacji – Kierownika Działu Wentylacji, które nadal pełni. W 2015 powołany na członka Sekcji Aerologii Górniczej przy Komisji Górniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach na okres kadencji 2015-2018. Współautor artykułów w tematach rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla kamiennego.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

 

Pani Jolanta Górska posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również studia podyplomowe Akademii Finansów w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych, Politechniki Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie finansów i bankowości. Uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego oraz uprawnienia do wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wyceny przedsiębiorstw. Z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończyła także liczne szkolenia, m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości godziwej, szacowania nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych, wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, wyceny nieruchomości położonych na złożach kopalin i wiele innych.

Pani Jolanta Górska zatrudniona była m.in. na kierowniczych stanowiskach w agencji rządowej (ANR), oraz w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. W latach 2006-2007 była wykładowcą na studiach magisterskich z zakresu finansów publicznych, finansów lokalnych, systemów podatkowych. W 2017 roku była członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1973 roku uzyskał tytuł inżyniera górnika. W latach 1973-1974 był pracownikiem KWB Konin w Koninie. W latach 1974 -1976 był zatrudniony na stanowisku kierownika zakładu w WZEK w Warszawie. W latach 1976-1983 pracował w COBR PKP w Warszawie na stanowisku kierownika pracowni górnictwa. W latach 1983-1986 był zatrudniony w MB i PMB w Warszawie. W latach 1989-1993 sprawował funkcję członka zarządu w PPH Marbetex Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 1986-1990 pracował w Przedsiębiorstwie Produkcji i Organizacji Dostaw w Warszawie. Od roku 1993 zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki, a w latach 2015-2017 w Ministerstwie Energii. Ponadto, pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w CZW Węglozbyt (do 1996 roku). Do 2000 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KWK Jan Kanty S.A., następnie był członkiem RN w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. (do 2008 roku), Kompanii Węglowej S.A. (do 2009 roku). Po 2009 r. członek RN JSW S.A.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

 

Alojzy Z. Nowak Profesor nauk ekonomicznych. Ukończył studia magisterskie w SGPiS w Warszawie (obecnie SGH) a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of lllinois at Urbana - Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Obecnie Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej, dyrektor Centrum Europejskiego UW, Prodziekan Wydziału Dokument: Załącznik do RB nr 24_2018 2 z 4 Zarządzania UW ds. Współpracy z Zagranicą. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. External Reviewer w przewodach doktorskich University of Cambridge, Postgraduate School of Management, Grenoble, University of Zululand, RPA. Pełnił funkcje: doradcy Premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW, członka Rady Fundacji NBP, przewodniczącego Rady Naukowej NBP. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A. Obecnie członek Rad Nadzorczych PZU S.A., oraz Banku Millenium S.A. Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła "Teraz Polska", Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in., Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. "Integracja europejska. Szansa dla Polski?", książkę pt. "Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju" oraz Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku). Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych iradach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", redaktor naczelny "Journal of lnterdiscciplinary Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członek Rady Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE S.A. Warszawa. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista w zakresie Zarządzania strategicznego i operacyjnego. Posiada bogate doświadczenie w finansach przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji spółek . Od 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie doradczej Wizard Sp. z o.o.. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PEC Katowice (obecnie Tauron Ciepło Sp. z o.o.). W latach 1996-2008 zatrudniony był w Grupie Kapitałowej CTL Logistics w Warszawie na stanowiskach Dyrektora Pionu Logistyki Wewnętrznej, Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Finansów oraz Członka Zarządu.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

 

W 2002 roku ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł inżyniera budownictwa a następnie w 2013 roku studia magisterskie w specjalności maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1995 roku, pracując w kilku podmiotach gospodarczych m.in. na stanowiskach: pomiarowego, kierownika sprzedaży i marketingu, kierownika administracji, inżyniera budowy, kierownika handlu czy doradcy technicznohandlowego. W 2007 roku zatrudniony w Zakładzie Logistyki Materiałowej JSW S.A. na stanowisku inspektora w dziale zakupów. Następnie w 2008 roku przeniesiony na KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” JSW S.A. gdzie pracował na stanowiskach: specjalisty, inspektora technologii górniczej, dozorcy a obecnie sztygara zmianowego oddziału urządzeń szybowych i wyciągowych. Dokument: Załącznik do RB nr 24_2018 4 z 4 Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. W 2017 roku zaliczył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

 

Pan Robert Małłek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Canadian International Management Institute według akredytacji Harvard Business School.

W latach 1998-1999 był doradcą Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1999-2001 zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Szefa KPRM. W latach 2001-2002 pracował w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. na stanowisku kierownika ds. organizacyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., a w latach 2007-2008 funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Strategii w spółce Spolana a.s., należącej do Grupy Orlen. W latach 2009-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce STOMIL Poznań, a następnie w latach 2012-2016  funkcję Prezesa Zarządu Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży w Spółce Unipetrol A.S.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.​

Pan Robert Małłek został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.