Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2013 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

WyszczególnienieJedn.201320122011DYNAMIKA
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowamln zł13 862,014 067,113 617,098,5
Aktywa trwałemln zł10 300,09 792,08 873,6105,2
Aktywa obrotowemln zł3 562,04 275,14 743,483,3
Kapitał własnymln zł8 351,68 573,98 443,497,4
Zobowiązaniamln zł5 510,45 493,25 173,6100,3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedażymln zł7 632,28 821,09 376,886,5
Zysk brutto ze sprzedażymln zł1 152,72 435,23 409,747,3
Zysk operacyjnymln zł201,91 308,22 708,515,4
EBITDAmln zł1 403,42 374,83 552,859,1
Marża EBITDA%18,426,937,968,4
Zysk przed opodatkowaniemmln zł109,71 276,92 675,08,6
Zysk nettomln zł82,2988,12 086,08,3
Całkowite dochody razemmln zł84,4798,52 105,510,6
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł1 630,12 359,42 835,369,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł(804,2)(2 634,3)(1 667,2)30,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł(280,5)(821,5)(436,9)34,1
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł545,4(1 096,4)731,2249,7
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcjęzł/akcję2,525,382,1646,8
Płynność bieżąca 1,591,972,0980,7
Płynność szybka 1,351,601,7784,4
Rentowność netto sprzedaży%1,111,222,29,8
Rentowność majątku ogółem (ROA)%0,67,015,38,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%1,011,524,78,7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,400,390,38102,6
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,660,640,61103,1
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,061,131,2093,8

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, s. 51

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej JSW

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej JSW
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
3 kwartały 20133 kwartały 2012
Przychody ze sprzedaży5 790 653,276 919 706,63
Zysk operacyjny172 544,661 344 705,85
Zysk przed opodatkowaniem102 181,871 326 798,00
Zysk netto75 445,741 027 825,45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 238 919,191 990 964,12
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 212 902,82) (1 509 077,02)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (357 700,28) (771 373,19)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (331 683,91) (289 486,09)
 Stan na
30.09.2013
Stan na
30.09.2012
Aktywa trwałe10 149 840,149 418 903,21
Aktywa obrotowe3 476 693,254 570 548,60
Aktywa razem13 626 533,3913 989 451,81
Kapitał własny razem8 352 345,768 833 548,94
Zobowiązania długoterminowe3 058 387,422 665 308,50
Zobowiązania krótkoterminowe2 215 800,212 490 594,37
Zobowiązania razem5 274 187,635 155 902,87

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW

Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej JSWza okres 9 miesięcy
zakończony 30 września
Dynamika
20132012
EBITDAWynik na działalności operacyjnej + amortyzacja1 062,52 132,349,8
Marża bruttoWynik brutto ze sprzedaży x 100
Przychody ze sprzedaży
15,5%30,7%50,5
Marża EBITWynik na działalności operacyjnej x 100
Przychody ze sprzedaży
3,0%19,4%15,5
Marża EBITDAEBITDA x 100
Przychody ze sprzedaży
18,3%30,8%59,4
Rentowność netto sprzedażyWynik finansowy netto x 100
Przychody ze sprzedaży
1,3%14,9%8,7
Rentowność majątku ogółem (ROA)Wynik finansowy netto x 100
Aktywa ogółem
0,6%7,3%8,2
Rentowność kapitałów własnych (ROE)Wynik finansowy netto x 100
Kapitał własny
0,9%11,6%7,8
Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej JSWstan na dzień
30.09.2013
stan na dzień
30.09.2012
Dynamika
Wskaźnik ogólnego zadłużeniaZobowiązania ogółem
Pasywa ogółem
0,390,37105,4
Wskaźnik płynności bieżącejAktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
(z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych)
1,792,0388,2

Źródło:Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, s. 28-29