Dane za 2013 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2013 2012 2011 DYNAMIKA
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 13 862,0 14 067,1 13 617,0 98,5
Aktywa trwałe mln zł 10 300,0 9 792,0 8 873,6 105,2
Aktywa obrotowe mln zł 3 562,0 4 275,1 4 743,4 83,3
Kapitał własny mln zł 8 351,6 8 573,9 8 443,4 97,4
Zobowiązania mln zł 5 510,4 5 493,2 5 173,6 100,3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 7 632,2 8 821,0 9 376,8 86,5
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 1 152,7 2 435,2 3 409,7 47,3
Zysk operacyjny mln zł 201,9 1 308,2 2 708,5 15,4
EBITDA mln zł 1 403,4 2 374,8 3 552,8 59,1
Marża EBITDA % 18,4 26,9 37,9 68,4
Zysk przed opodatkowaniem mln zł 109,7 1 276,9 2 675,0 8,6
Zysk netto mln zł 82,2 988,1 2 086,0 8,3
Całkowite dochody razem mln zł 84,4 798,5 2 105,5 10,6
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 1 630,1 2 359,4 2 835,3 69,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (804,2) (2 634,3) (1 667,2) 30,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (280,5) (821,5) (436,9) 34,1
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 545,4 (1 096,4) 731,2 249,7
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję 2,52 5,38 2,16 46,8
Płynność bieżąca   1,59 1,97 2,09 80,7
Płynność szybka   1,35 1,60 1,77 84,4
Rentowność netto sprzedaży % 1,1 11,2 22,2 9,8
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 0,6 7,0 15,3 8,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 1,0 11,5 24,7 8,7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,40 0,39 0,38 102,6
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,66 0,64 0,61 103,1
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,06 1,13 1,20 93,8

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, s. 51

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej JSW

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej JSW
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł
3 kwartały 2013 3 kwartały 2012
Przychody ze sprzedaży 5 790 653,27 6 919 706,63
Zysk operacyjny 172 544,66 1 344 705,85
Zysk przed opodatkowaniem 102 181,87 1 326 798,00
Zysk netto 75 445,74 1 027 825,45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 238 919,19 1 990 964,12
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (1 212 902,82)  (1 509 077,02)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (357 700,28)  (771 373,19)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  (331 683,91)  (289 486,09)
  Stan na
30.09.2013
Stan na
30.09.2012
Aktywa trwałe 10 149 840,14 9 418 903,21
Aktywa obrotowe 3 476 693,25 4 570 548,60
Aktywa razem 13 626 533,39 13 989 451,81
Kapitał własny razem 8 352 345,76 8 833 548,94
Zobowiązania długoterminowe 3 058 387,42 2 665 308,50
Zobowiązania krótkoterminowe 2 215 800,21 2 490 594,37
Zobowiązania razem 5 274 187,63 5 155 902,87

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW

Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września
Dynamika
2013 2012
EBITDA Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja 1 062,5 2 132,3 49,8
Marża brutto Wynik brutto ze sprzedaży x 100
Przychody ze sprzedaży
15,5% 30,7% 50,5
Marża EBIT Wynik na działalności operacyjnej x 100
Przychody ze sprzedaży
3,0% 19,4% 15,5
Marża EBITDA EBITDA x 100
Przychody ze sprzedaży
18,3% 30,8% 59,4
Rentowność netto sprzedaży Wynik finansowy netto x 100
Przychody ze sprzedaży
1,3% 14,9% 8,7
Rentowność majątku ogółem (ROA) Wynik finansowy netto x 100
Aktywa ogółem
0,6% 7,3% 8,2
Rentowność kapitałów własnych (ROE) Wynik finansowy netto x 100
Kapitał własny
0,9% 11,6% 7,8
Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW stan na dzień
30.09.2013
stan na dzień
30.09.2012
Dynamika
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Zobowiązania ogółem
Pasywa ogółem
0,39 0,37 105,4
Wskaźnik płynności bieżącej Aktywa obrotowe
Zobowiązania krótkoterminowe
(z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych)
1,79 2,03 88,2

Źródło:Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, s. 28-29