Ochrona powietrza i ślad węglowy

Strategia środowiskowa GK JSW do roku 2030, z perspektywą do roku 2050
Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych wynikającym z działalności Grupy JSW jest metan usuwany ze względów bezpieczeństwa z wyrobisk kopalnianych (ok. 74% śladu węglowego) oraz dwutlenek węgla z procesów spalania głównie w segmencie koksowniczym. Kluczem do redukcji emisji metanu jest ujmowanie go i gospodarcze wykorzystanie do produkcji energii, które sukcesywnie rozwijamy od lat.

Dążymy do ograniczenia naszego śladu węglowego o 30% do 2030 r.  (zakres 1&2 względem roku 2018) oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej nie później niż do roku 2050.
Chcemy również minimalizować nasze pozostałe emisje do atmosfery.

Dotychczasowe inicjatywy:

 • Ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie metanu do produkcji energii.
 • Realizacja projektu inwestycyjnego „Gospodarcze  wykorzystanie metanu” (rozbudowa mocy wytwórczych).
 • Modernizacja infrastruktury (w tym baterii koksowniczych).
 • Budowa bloku energetycznego 28 MWe
 • Poprawa efektywności energetycznej.
 • Inwestycje w fotowoltaikę.

Zobowiązania:

 • Przyjęcie celów redukcji GHG zgodnych z Porozumieniem paryskim.
 • Uruchomienie Programu Redukcji Emisji Metanu (REM)
 • Dostosowanie zakładów do środowiskowych wymagań emisyjnych najlepszych technologii (BAT).
 • Dalsza optymalizacja zużycia i wykorzystania energii w całej działalności  Grupy.
 • Poszukiwanie partnerów do rozwoju  własnych mocy odnawialnej energii.

Planowane nakłady Grupy do 2030

 • Działania związane z ochroną powietrza, w tym dostosowania do  wymogów BAT ~3,7 mld PLN
   

Grupa Kapitałowa JSW, aby dotrzymać kroku zwiększonym ambicjom w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wychodząc naprzeciw nowym wytycznym w zakresie ujawniania informacji na temat zmian klimatu, od 2017 roku prowadzi zintegrowane obliczanie i raportowanie swojego śladu  węglowego.

Wyznaczenie śladu węglowego (CF) prowadzone jest w oparciu o standardy międzynarodowe - GHG Protocol Standard. Obecnie, ślad węglowy mierzony jest w ujęciu rocznym i uwzględnia emisje gazów cieplarnianych (GHG) generowane bezpośrednio (zakres 1) i pośrednio (zakres 2) w wyniku działalności całej organizacji. Miarą śladu węglowego jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla (Mg CO2e), która pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali.

Celem wyznaczania śladu węglowego GK JSW jest inwentaryzacja i monitorowanie emisji gazów cieplarnianych, dążenie do optymalizacji zużycia energii i paliw, a także ograniczanie lub eliminowanie wysokoemisyjnych i energochłonnych rozwiązań. Natomiast znajomość wielkości śladu węglowego pozwala nam określić nasz indywidualny wpływ na klimat i kontynuować proces zmniejszania swoich emisji.

 

EMISJA GHG GK JSW  ZA 2018 R. WG KATEGORII

 

ŚLAD WĘGLOWY GK  JSW ZA 2018 ROK
 

Nadrzędnym celem, zgodnie z przyjętą Strategią środowiskową, jest ograniczenie emisji o 27% już do roku 2026 (względem roku bazowego 2018), którą Grupa osiągnie  dzięki zaplanowanym projektom i przy wykorzystaniu  znanych i dostępnych technologii.

 

 

 

Programy stategiczne

Grupa JSW prowadzi od 2018 roku dedykowany program GospodarczeWykorzystanie Metanu” (GWM), mający na celu  ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do  produkcji energii.
Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji  metanu jest „Redukcja Emisji Metanu” (REM), mający na celu  zwiększenie ujęcia metanu do 50% i jego zagospodarowania do  95%.
W 2024 roku Grupa planuje przeprowadzenie aktualizacji prognoz  emisyjności i na tej podstawie dopasuje kolejne projekty na okres  2026-2030, aby utrzymać przyjęty w strategii poziom redukcji  zgodny z Porozumieniem paryskim.

 

Plany Rozwojowe

 • Dalsza optymalizacja zużycia energii elektrycznej
 • Rozwój własny mocy OZE i poszukiwanie partnerów do wytwarzania mocy z odnawialnych źródeł energii
 • Prowadzenie inicjatyw innowacyjnych, rozwojowych, związa nych z redukcją emisji – VAM, CCUS, wodór i inne.