Dane za 2021 rok

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2021
Stan na
30.09.2020
Suma bilansowamln zł14 825,113 985,6
Aktywa trwałemln zł12 039,011 116,2
Aktywa obrotowemln zł2 786,12 869,4
Kapitał własnymln zł7 224,87 751,8
Zobowiązaniamln zł7 600,36 233,8
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2021
okres
od 01.01.
do 30.09.2021
9 miesięcy 2020
okres
od 01.01.
do 30.09.2020
Przychody ze sprzedażymln zł6 756,25 152,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł781,5 (189,9)
Zysk (strata) operacyjny/amln zł12,9 (1 253,0)
EBITDAmln zł915,1 (433,1)
Marża EBITDA%13,5 (8,4)
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (65,3) (1 320,8)
Zysk (strata) nettomln zł (62,7) (1 088,6)
Całkowite dochody razemmln zł (92,2) (1 099,6)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2021
okres
od 01.01.
do 30.09.2021
9 miesięcy 2020
okres
od 01.01.
do 30.09.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł695,5431,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 199,9) (421,0)
- w tym sprzedaż aktywów finansowychmln zł2,11 191,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (224,3)248,4
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (728,7)259,0
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2021
Stan na
30.09.2020
Płynność bieżąca 0,790,97
Płynność szybka 0,600,63
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,510,45
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,050,80
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,830,89
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2021
Stan na
30.09.2020
Rentowność netto sprzedaży% (0,9) (21,1)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (0,4) (7,8)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (0,9) (14,0)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2021 roku           

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2021
Stan na
30.06.2020
Suma bilansowamln zł14 916,113 918,9
Aktywa trwałemln zł11 978,511 264,8
Aktywa obrotowemln zł2 937,62 654,1
Kapitał własnymln zł6 974,87 857,9
Zobowiązaniamln zł7 941,36 061,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2021
okres  od 01.01.
do 30.06.2021
I półrocze 2020
okres  od 01.01.
do 30.06.2020*
Przychody ze sprzedażymln zł4 177,03 425,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł191,6 (107,8)
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (345,0) (1 141,2)
EBITDAmln zł255,9 (595,2)
Marża EBITDA%6,1 (17,4)
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (396,5) (1 186,0)
Zysk (strata) nettomln zł (330,5) (973,8)
Całkowite dochody razemmln zł (342,3) (993,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2021
okres  od 01.01.
do 30.06.2021
I półrocze 2020
okres  od 01.01.
do 30.06.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł423,193,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (852,7) (259,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (140,9)321,0
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (570,5)155,6
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2021
Stan na
30.06.2020
Płynność bieżąca 0,800,98
Płynność szybka 0,610,58
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,530,44
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,140,77
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,830,89
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2021
Stan na
30.06.2020
Rentowność netto sprzedaży% (7,9) (28,2)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (2,2) (7,0)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (4,7) (12,4)

* zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.            
Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2021 roku 

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
31.03.2021
Suma bilansowamln zł14 902,714 693,114 079,512 706,011 967,611 716,815 025,213 525,9
Aktywa trwałemln zł11 804,811 780,410 788,49 649,48 838,110 289,913 088,610 415,0
Aktywa obrotowemln zł3 097,92 912,73 291,13 056,63 129,51 426,91 936,63 110,9
Kapitał własnymln zł7 122,68 591,98 851,47 493,94 950,33 877,97 008,68 261,4
Zobowiązaniamln zł7 780,16 101,25 228,15 212,17 017,37 838,98 016,65 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2021I kwartał 2020* (dane przekształcone)I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przychody ze sprzedażymln zł1 998,11 964,62 488,12 510,62 376,01 402,21 810,11 663,7
Zysk brutto ze sprzedażymln zł52,9112,8725,41 086,61 131,970,121,1118,7
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (193,9) (234,0)507,6951,91 046,6 (114,8) (205,4) (90,2)
EBITDAmln zł104,450,3728,81 135,81 239,7112,0109,2210,3
Marża EBITDA%5,22,629,345,252,28,06,012,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (217,6) (254,2)504,7940,41 062,9 (131,6) (240,8) (114,9)
Zysk (strata) nettomln zł (179,2) (208,9)409,8757,9863,0 (59,5) (196,7) (88,5)
Całkowite dochody razemmln zł (194,5) (259,6)406,4753,9880,7 (56,3) (227,0) (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł240,5 (78,7)761,3638,6792,0126,7163,737,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (507,6) (379,7) (620,6) (317,5) (530,4) (279,8) (355,9) (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (61,6)374,6 (141,4) (127,6) (71,6) (15,9)40,3 (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (328,7) (83,8) (0,7)193,5190,0 (169,0) (151,9) (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca 0,891,051,101,311,660,370,521,56
Płynność szybka 0,650,650,881,081,400,230,391,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,520,420,370,410,590,670,530,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,090,710,590,701,422,021,140,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,860,910,930,920,810,490,791,03
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży% (9,0) (10,6)16,530,236,3 (4,2) (10,9) (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (1,2) (1,4)2,96,07,2 (0,5) (1,3) (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (2,5) (2,4)4,610,117,4 (1,5) (2,8) (1,1)

 

*zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                    
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2021 roku