Dane za 2021 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 15961,8 15 030,9 14 926,4 13 762,6 12 090,2 11 519,6 11 812,2 15 369,3 13 862,0
Aktywa trwałe mln zł 12070,2 11 638,5 11 565,1 10 300,7 8 118,2 9 097,3 10 324,7 13 085,9 10 300,0
Aktywa obrotowe mln zł 3891,6 3 392,4 3 361,3 3 461,9 3 972,0 2 422,3 1 487,5 2 283,4 3 562,0
Kapitał własny mln zł 8297,8 7 317,1 8 851,5 8 445,4 6 621,5 4 069,6 3 934,2 7 267,5 8 351,6
Zobowiązania mln zł 7 664,0 7 713,8 6 074,9 5 317,2 5 468,7 7 450,0 7 878,0 8 101,8 5 510,4
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży * mln zł 10629,1 6 936,0 8 671,8 9 809,5 8 877,2 6 731,3 6 934,9 6 814,9 7 632,2
Zysk/strata brutto ze sprzedaży * mln zł 2595,2  (401,3) 1 603,6 2 871,1 3 238,9 1 229,7  (50,2)  (4,7) 1 152,7
Zysk/strata operacyjny/a * mln zł 1262,4  (1 780,6) 905,6 2 254,1 3 116,5 226,6 -3896  (774,8) 201,9
EBITDA * mln zł 2 482,50  (675,7) 1 939,5 3 020,1 3 941,2 1 065,4 -2533,1 528,5 1 403,4
Marża EBITDA * % 23,4  (9,7) 22,4 30,8 44,4 15,8 -36,5 7,8 18,4
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł 1166,7  (1 867,6) 828,0 2 192,5 3 123,6 19,6 -4045,3  (882,2) 109,7
Zysk/Strata netto mln zł 952,6  (1 537,4) 649,6 1 760,8 2 543,3 4,4 -3285,2  (657,1) 82,2
Całkowite dochody razem mln zł 980,8  (1 534,3) 636,7 1 718,4 2 552,0 16,2 -3301,1  (1 079,2) 84,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 1661,2 354,7 1 140,3 2 818,4 2 870,7 896,5 725,1 644,3 1 630,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (1 620,2)  (549,3)  (2 260,5)  (1 581,7)  (2 170,3)  (354,4)  (1 015,3)  (3 040,4)  (804,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (338,1) 1 441,2  (180,3)  (755,8)  (699,8) 277,7  (80,0) 1 077,4  (280,5)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (297,1) 1 246,6  (1 300,5) 480,9 0,6 819,8  (370,2)  (1 318,7) 545,4
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - - 1,71 - - - - - 2,52
Płynność bieżąca   1,08 1,03 1,05 1,03 1,67 1,14 0,39 0,58 1,59
Płynność szybka   0,90 0,76 0,70 0,84 1,46 0,98 0,26 0,45 1,35
Rentowność netto sprzedaży % 9,00  (22,2) 7,5 17,9 28,6 0,1  (47,4)  (9,6) 1,1
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 6,00  (10,2) 4,4 12,8 21,0 0,0  (27,8)  (4,3) 0,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 11,50  (21,0) 7,3 20,8 38,4 0,1  (83,5)  (9,0) 1,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,48 0,51 0,41 0,39 0,45 0,65 0,67 0,53 0,40
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,92 1,05 0,69 0,63 0,83 1,83 2,00 1,11 0,66
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,90 0,90 0,91 0,91 1,0 0,70 0,49 0,81 1,06

*dane przekształcone dotyczą 2020 r.                                        

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku          

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2021
Stan na
30.09.2020
Suma bilansowa mln zł 14 825,1 13 985,6
Aktywa trwałe mln zł 12 039,0 11 116,2
Aktywa obrotowe mln zł 2 786,1 2 869,4
Kapitał własny mln zł 7 224,8 7 751,8
Zobowiązania mln zł 7 600,3 6 233,8
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2021
okres
od 01.01.
do 30.09.2021
9 miesięcy 2020
okres
od 01.01.
do 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 756,2 5 152,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 781,5  (189,9)
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 12,9  (1 253,0)
EBITDA mln zł 915,1  (433,1)
Marża EBITDA % 13,5  (8,4)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (65,3)  (1 320,8)
Zysk (strata) netto mln zł  (62,7)  (1 088,6)
Całkowite dochody razem mln zł  (92,2)  (1 099,6)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2021
okres
od 01.01.
do 30.09.2021
9 miesięcy 2020
okres
od 01.01.
do 30.09.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 695,5 431,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (1 199,9)  (421,0)
- w tym sprzedaż aktywów finansowych mln zł 2,1 1 191,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (224,3) 248,4
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (728,7) 259,0
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2021
Stan na
30.09.2020
Płynność bieżąca   0,79 0,97
Płynność szybka   0,60 0,63
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,51 0,45
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,05 0,80
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,83 0,89
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2021
Stan na
30.09.2020
Rentowność netto sprzedaży %  (0,9)  (21,1)
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (0,4)  (7,8)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (0,9)  (14,0)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2021 roku           

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2021
Stan na
30.06.2020
Suma bilansowa mln zł 14 916,1 13 918,9
Aktywa trwałe mln zł 11 978,5 11 264,8
Aktywa obrotowe mln zł 2 937,6 2 654,1
Kapitał własny mln zł 6 974,8 7 857,9
Zobowiązania mln zł 7 941,3 6 061,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2021
okres  od 01.01.
do 30.06.2021
I półrocze 2020
okres  od 01.01.
do 30.06.2020*
Przychody ze sprzedaży mln zł 4 177,0 3 425,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 191,6  (107,8)
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (345,0)  (1 141,2)
EBITDA mln zł 255,9  (595,2)
Marża EBITDA % 6,1  (17,4)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (396,5)  (1 186,0)
Zysk (strata) netto mln zł  (330,5)  (973,8)
Całkowite dochody razem mln zł  (342,3)  (993,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2021
okres  od 01.01.
do 30.06.2021
I półrocze 2020
okres  od 01.01.
do 30.06.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 423,1 93,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (852,7)  (259,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (140,9) 321,0
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (570,5) 155,6
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2021
Stan na
30.06.2020
Płynność bieżąca   0,80 0,98
Płynność szybka   0,61 0,58
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,53 0,44
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,14 0,77
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,83 0,89
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2021
Stan na
30.06.2020
Rentowność netto sprzedaży %  (7,9)  (28,2)
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (2,2)  (7,0)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (4,7)  (12,4)

* zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.            
Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2021 roku 

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na  Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016  Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
31.03.2021
Suma bilansowa mln zł 14 902,7 14 693,1 14 079,5 12 706,0 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9
Aktywa trwałe mln zł 11 804,8 11 780,4 10 788,4 9 649,4 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0
Aktywa obrotowe mln zł 3 097,9 2 912,7 3 291,1 3 056,6 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9
Kapitał własny mln zł 7 122,6 8 591,9 8 851,4 7 493,9 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4
Zobowiązania mln zł 7 780,1 6 101,2 5 228,1 5 212,1 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2021 I kwartał 2020* (dane przekształcone) I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 1 998,1 1 964,6 2 488,1 2 510,6 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 52,9 112,8 725,4 1 086,6 1 131,9 70,1 21,1 118,7
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (193,9)  (234,0) 507,6 951,9 1 046,6  (114,8)  (205,4)  (90,2)
EBITDA mln zł 104,4 50,3 728,8 1 135,8 1 239,7 112,0 109,2 210,3
Marża EBITDA % 5,2 2,6 29,3 45,2 52,2 8,0 6,0 12,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (217,6)  (254,2) 504,7 940,4 1 062,9  (131,6)  (240,8)  (114,9)
Zysk (strata) netto mln zł  (179,2)  (208,9) 409,8 757,9 863,0  (59,5)  (196,7)  (88,5)
Całkowite dochody razem mln zł  (194,5)  (259,6) 406,4 753,9 880,7  (56,3)  (227,0)  (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 240,5  (78,7) 761,3 638,6 792,0 126,7 163,7 37,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (507,6)  (379,7)  (620,6)  (317,5)  (530,4)  (279,8)  (355,9)  (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (61,6) 374,6  (141,4)  (127,6)  (71,6)  (15,9) 40,3  (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (328,7)  (83,8)  (0,7) 193,5 190,0  (169,0)  (151,9)  (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016  Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca   0,89 1,05 1,10 1,31 1,66 0,37 0,52 1,56
Płynność szybka   0,65 0,65 0,88 1,08 1,40 0,23 0,39 1,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,52 0,42 0,37 0,41 0,59 0,67 0,53 0,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,09 0,71 0,59 0,70 1,42 2,02 1,14 0,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,86 0,91 0,93 0,92 0,81 0,49 0,79 1,03
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży %  (9,0)  (10,6) 16,5 30,2 36,3  (4,2)  (10,9)  (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (1,2)  (1,4) 2,9 6,0 7,2  (0,5)  (1,3)  (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (2,5)  (2,4) 4,6 10,1 17,4  (1,5)  (2,8)  (1,1)

 

*zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                    
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2021 roku