Sprawozdania i raporty

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF są dostępne w prospekcie emisyjnym JSW S.A. w zakładce oferta publiczna akcji.

Pozostałe raporty oraz sprawozdania są dostępne w zakładce raporty giełdowe.