Dane za 2014 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2014 2013 2012 2011
Węgiel 43,6% 46,6% 46,9% 52,7%
Koks i węglopochodne 51,2% 48,5% 48,8% 45,0%
Pozostała działalność 5,2% 4,8% 4,3% 2,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2014 2013 2012 2011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 972,3 3 559,0 4 134,9 4 943,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (843,8) 70,1 1 268,6 2 736,3
Amortyzacja 1 034,8 921,8 806,0 685,8
EBITDA 191,0 991,9 2 074,6 3 422,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 489,2 3 704,3 4 307,9 4 220,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 12,9 62,0  (97,8) 171,4
Amortyzacja 195,4 203,9 201,1 125,6
EBITDA 208,3 265,9 103,3 297,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 353,4 368,9 378,2 213,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 45,5 82,9 73,7 20,4
Amortyzacja 80,2 83,0 65,3 36,6
EBITDA 125,7 165,9 139,0 57,0
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, s.33-34

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2014 I-IX 2013
Węgiel 42,1% 47,4%
Koks i węgloochodne 52,5% 48,0%
Pozostała działalność 5,4% 4,6%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres 9 miesięcy zakończony
30 września
2014 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 012,5 2 747,6
Zysk operacyjny segmentu  (424,9) 41,3
Amortyzacja 735,8 682,9
EBITDA 310,9 724,2
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 510,1 2 779,8
Zysk operacyjny segmentu 11,7 45,0
Amortyzacja 146,3 156,5
EBITDA 158,0 201,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 258,7 263,3
Zysk operacyjny segmentu 46,2 73,8
Amortyzacja 59,4 55,7
EBITDA 105,6 129,5

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 r., s. 17-18

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2014 I - VI 2013
Węgiel 39,8% 46,9%
Koks i węgloochodne 54,4% 48,2%
Pozostała działalność 5,8% 4,9%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 czerwca 2014 30 czerwca 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 243,9 1 929,3
Zysk operacyjny segmentu  (437,8) 152,1
EBITDA 7,2 599,4
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 701,6 1 983,2
Zysk operacyjny segmentu 15,1 66,3
EBITDA 112,8 171,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 183,2 199,5
Zysk operacyjny segmentu 40,3 56,7
EBITDA 80,0 90,6

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., s. 28-29,

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Wyszczególnienie I-III 2014 I-III 2013
Węgiel 40,9% 46,2%
Koks i węglopochodne 52,7% 48,0%
Pozostała działalność 6,4% 5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony Dynamika
31 marca 2014 31 marca 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 679,7 1 007,4 67,5
Zysk operacyjny segmentu  (139,2) 117,5 -118,5
Amortyzacja 233,7 222,2 105,2
EBITDA 94,5 339,7 27,8
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych      
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 876,5 1 046,5 83,8
Zysk operacyjny segmentu 25,9 44,5 58,2
Amortyzacja 48,8 49,8 98,0
EBITDA 74,7 94,3 79,2
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 107,5 125,2 85,9
Zysk operacyjny segmentu 30,4 48,6 62,6
Amortyzacja 19,7 16,1 122,4
EBITDA 50,1 64,7 77,4

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2014 roku, s.15-16