Dane za 2024 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na 
31.03.2024
Stan na 
31.03.2023
Stan na 
31.03.2022*
Stan na 
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016 
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowa mln zł 25 704,9 28 113,1 27 070,8 14 902,7 14 693,1 14 079,5 12 706,0 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9
Aktywa trwałe mln zł 21 375,6 19 581,1 19 218,5 11 804,8 11 780,4 10 788,4 9 649,4 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0
Aktywa obrotowe mln zł 4 329,3 8 532,0 7 852,30 3 097,9 2 912,7 3 291,1 3 056,6 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9
Kapitał własny mln zł 16 962,3 17 320,3 16 045,2 7 122,6 8 591,9 8 851,4 7 493,9 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4
Zobowiązania mln zł 8 742,6 10 792,8 11 025,60 7 780,1 6 101,2 5 228,1 5 212,1 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2024 I kwartał 2023 I kwartał 2022* I kwartał 2021 I kwartał 2020** I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 3 414,8 4 458,4 4 930,9 1 998,1 1 964,6 2 488,1 2 510,6 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 298,1 1 663,0 2 656,6 52,9 112,8 725,4 1 086,6 1 131,9 70,1 21,1 118,7
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 48,3 1 574,5 2 303,6  (193,9)  (234,0) 507,6 951,9 1 046,6  (114,8)  (205,4)  (90,2)
EBITDA mln zł 532,1 1 956,0 2 705,90 104,4 50,3 728,8 1 135,8 1 239,7 112,0 109,2 210,3
Marża EBITDA % 15,6 43,9 54,9 5,2 2,6 29,3 45,2 52,2 8,0 6,0 12,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 21,9 1 590,0 2 281,8  (217,6)  (254,2) 504,7 940,4 1 062,9  (131,6)  (240,8)  (114,9)
Zysk (strata) netto mln zł  (9,7) 1 266,8 1 846,3  (179,2)  (208,9) 409,8 757,9 863,0  (59,5)  (196,7)  (88,5)
Całkowite dochody razem mln zł  (9,4) 1 275,1 1 844,5  (194,5)  (259,6) 406,4 753,9 880,7  (56,3)  (227,0)  (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2024 I kwartał 2023 I kwartał 2022* I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 471,9 1 859,5 2 545,5 240,5  (78,7) 761,3 638,6 792,0 126,7 163,7 37,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (1 259,1)  (921,3)  (562,1)  (507,6)  (379,7)  (620,6)  (317,5)  (530,4)  (279,8)  (355,9)  (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (167,5)  (259,1)  (554,1)  (61,6) 374,6  (141,4)  (127,6)  (71,6)  (15,9) 40,3  (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (954,7) 679,1 1 429,3  (328,7)  (83,8)  (0,7) 193,5 190,0  (169,0)  (151,9)  (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2024
Stan na
31.03.2023
Stan na
31.03.2022*
Stan na
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016 
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca   0,92 1,16 1,41 0,89 1,05 1,10 1,31 1,66 0,37 0,52 1,56
Płynność szybka   0,72 1,04 1,25 0,65 0,65 0,88 1,08 1,40 0,23 0,39 1,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,34 0,38 0,43 0,52 0,42 0,37 0,41 0,59 0,67 0,53 0,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,52 0,62 0,74 1,09 0,71 0,59 0,70 1,42 2,02 1,14 0,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,97 1,05 1,11 0,86 0,91 0,93 0,92 0,81 0,49 0,79 1,03
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2024 I kwartał 2023 I kwartał 2022* I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży %  (0,3) 28,4 37,4  (9,0)  (10,6) 16,5 30,2 36,3  (4,2)  (10,9)  (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 0,0 4,5 10,4  (1,2)  (1,4) 2,9 6,0 7,2  (0,5)  (1,3)  (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (0,1) 7,3 18,1  (2,5)  (2,4) 4,6 10,1 17,4  (1,5)  (2,8)  (1,1)

*  Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
**Zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                             
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2024 roku