Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

System Zarządzania Środowiskowego

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

System zarządzania środowiskowego jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania szczególnie dotyczącym zapobiegania zanieczyszczeniom i minimalizowania negatywnego oddziaływania na otoczenie.

Zidentyfikowano różnorakie aspekty środowiskowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością i oferowanymi wyrobami. Identyfikację i stałą aktualizację informacji odnoszących się do aspektów środowiskowych zapewnia stosowanie odpowiednich procedur. Dla każdego znaczącego aspektu środowiskowego sporządzany jest harmonogram, który obejmuje zakres i częstotliwość pomiarów i/lub sposoby monitorowania.

Uwzględniając wymagania prawne i inne związane z działalnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., znaczące aspekty środowiskowe, technologiczne oraz oczekiwania stron zainteresowanych określony został program zarządzania środowiskowego, który zawiera cele i zadania w odniesieniu do aspektów środowiskowych, terminy realizacji, osoby odpowiedzialne, planowane nakłady i przewidywane efekty ich realizacji. Cele środowiskowe ustanawia się uwzględniając politykę środowiskową w ramach polityki systemu zarządzania, znaczące aspekty środowiskowe, wymagania prawne, które mają zastosowanie do aspektów środowiskowych związanych z działalnością zakładów.             
 

Znaczące aspekty środowiskowe dla JSW S.A.:

 • Zagospodarowanie własne i sprzedaż metanu. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Sprzedaż odpadów wydobywczych i kruszyw. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych do wytwarzania mieszaniny doszczelniającej stosowanej w profilaktyce p.poż. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Wykorzystanie wód opadowych, roztopowych i wód z obmurza szybu jako wody przemysłowej oraz wykorzystanie wód dołowych. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Rekultywacja obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Szacowanie śladu węglowego organizacji i produktów węgiel i koks. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Emisja gazów cieplarnianych.
 • Zubożenie złóż węgla kamiennego.
 • Szkody górnicze.
 • Odprowadzanie wód dołowych.
 • Emisja pyłów i gazów innych niż cieplarniane.
 • Gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
 • Gospodarka odpadami wydobywczymi.
 • Sytuacje awaryjne związane z zagrożeniami naturalnymi i innymi.
 • Emisja hałasu.
 • Zużycie mediów (woda pitna, przemysłowa, energia elektryczna, cieplna, chłodnicza, sprężone powietrze).
 • Pobór wód powierzchniowych i podziemnych z ujęć własnych.
 • Gospodarka substancjami chemicznymi i ich mieszaninami.
 • Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne.
 • Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód z odwodnienia gruntów.
 • Azbest.