System Zarządzania Środowiskowego

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

System zarządzania środowiskowego jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania szczególnie dotyczącym zapobiegania zanieczyszczeniom i minimalizowania negatywnego oddziaływania na otoczenie.

Zidentyfikowano różnorakie aspekty środowiskowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością i oferowanymi wyrobami. Identyfikację i stałą aktualizację informacji odnoszących się do aspektów środowiskowych zapewnia stosowanie odpowiednich procedur. Dla każdego znaczącego aspektu środowiskowego sporządzany jest harmonogram, który obejmuje zakres i częstotliwość pomiarów i/lub sposoby monitorowania.

Uwzględniając wymagania prawne i inne związane z działalnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., znaczące aspekty środowiskowe, technologiczne oraz oczekiwania stron zainteresowanych określony został program zarządzania środowiskowego, który zawiera cele i zadania w odniesieniu do aspektów środowiskowych, terminy realizacji, osoby odpowiedzialne, planowane nakłady i przewidywane efekty ich realizacji. Cele środowiskowe ustanawia się uwzględniając politykę środowiskową w ramach polityki systemu zarządzania, znaczące aspekty środowiskowe, wymagania prawne, które mają zastosowanie do aspektów środowiskowych związanych z działalnością zakładów.             
 

Znaczące aspekty środowiskowe dla JSW S.A.:

 • Zagospodarowanie własne i sprzedaż metanu. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Sprzedaż odpadów wydobywczych i kruszyw. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych do wytwarzania mieszaniny doszczelniającej stosowanej w profilaktyce p.poż. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Wykorzystanie wód opadowych, roztopowych i wód z obmurza szybu jako wody przemysłowej oraz wykorzystanie wód dołowych. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Rekultywacja obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Szacowanie śladu węglowego organizacji i produktów węgiel i koks. - Aspekt znaczący POZYTYWNY
 • Emisja gazów cieplarnianych.
 • Zubożenie złóż węgla kamiennego.
 • Szkody górnicze.
 • Odprowadzanie wód dołowych.
 • Emisja pyłów i gazów innych niż cieplarniane.
 • Gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
 • Gospodarka odpadami wydobywczymi.
 • Sytuacje awaryjne związane z zagrożeniami naturalnymi i innymi.
 • Emisja hałasu.
 • Zużycie mediów (woda pitna, przemysłowa, energia elektryczna, cieplna, chłodnicza, sprężone powietrze).
 • Pobór wód powierzchniowych i podziemnych z ujęć własnych.
 • Gospodarka substancjami chemicznymi i ich mieszaninami.
 • Gospodarka odpadami innymi niż niebezpieczne.
 • Azbest.