Strategia

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Strategia JSW S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2022-2030 (Strategia) wyznacza kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej JSW oraz wskazuje strategiczne obszary, na których Grupa Kapitałowa JSW koncentruje się, umożliwiając jej długoterminowy rozwój oraz tworzenie wartości dodanej dla interesariuszy. Definiuje cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.


Misja i wizja GK JSW :

Misja - Produkcja strategicznego surowca dla transformacji świata.

Wizja - Wiodący dostawca surowców dla przemysłu stalowego i chemicznego.

JSW S.A. podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie i prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Cel nadrzędny:

Wzrost wartości Grupy Kapitałowej JSW.


Cele strategiczne GK JSW na lata 2022-2030:

 • Redukcja śladu węglowego GK JSW do 2030 o 30% względem roku 2018 (Zakres 1 i 2).
 • Ograniczanie wpływu na środowisko – dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050
 • Średnia marża EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25%.
 • Zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego - rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.
 • Udział produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 roku.
 • Dywersyfikacja przychodów:
  - Uzyskanie w latach 2022-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością,
  - Dywersyfikacja przychodów (produktowa i geograficzna).
 • Jakość produktowa - produkcja i sprzedaż węgla koksowego i koksu o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych.
 • Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.
 • Efektywna GK JSW – optymalizacja struktury i poziomu kosztów (MCC, CCC).

 

Najważniejsze plany rozwoju do 2030 roku:

 • Zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.
 • Przejście na produkcję głownie węgla koksowego – zwiększenie udziału produkcji powyżej 90% od 2026r. (węgiel o stabilnych i wysokich parametrach jakościowych).
 • Działania optymalizacyjne w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działania pogłębiające integrację tych dwóch obszarów działalności.
 • Utrzymanie mocy produkcyjnych koksu.
 • Zapewnienie niezależności (bezpieczeństwa) energetycznego JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych do poziomu zapewniającego maksymalne zaspokojenie potrzeb Grupy JSW w zakresie mediów energetycznych, m.in. poprzez wykorzystanie w celach energetycznych metanu jako kopaliny towarzyszącej w procesie eksploatacji węgla oraz gazu koksowniczego powstałego przy produkcji koksu.
 • Wzrost rentowności GK JSW.
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 22,4 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym wyniesie ok. 17,8 mld PLN i stanowić będzie ok. 80% łącznych nakładów GK JSW.

W segmencie koksowym w latach 2022-2030 planuje się poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 2,8 mld PLN z czego w 2022 i 2023 roku planowane nakłady są najwyższe spośród wszystkich lat i łącznie stanowią ok. 40% zaplanowanych inwestycji do 2030 roku. W latach 2022-2023 kluczowymi inwestycjami w JSW KOKS będą modernizacja baterii nr 4 i budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin.

 

Założenia operacyjne:

 • Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 14,5 mln ton w 2022 roku do poziomu 16,1 mln ton w 2030 roku.
 • W obszarze wydobycia, model przewiduje zorientowanie procesów wydobywczych na stopniowe zwiększanie poziomu produkcji węgla koksowego, w tym szczególnie uzyskującego najwyższe ceny spośród struktury produktowej JSW S.A. węgla typu 35, prowadząc w ten sposób do wzrostu rentowności portfela produktowego Grupy.
 • Wzrost udziału produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 r. związany jest ze zmianą profilu produkcji będący efektem wdrożenia modelu funkcjonowania Spółki w kierunku produkcji głownie węgla koksowego, m.in. poprzez zrealizowane inwestycje w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.
 • Średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2022-2030 na poziomie ponad 77 tys. mb.
 • Zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton rocznie.

 

Główne cele strategii finansowania działalności Spółki:

 • Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi (wskaźnik pokrycia >1).
 • Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.
 • Dążenie do utrzymywania w Grupie bufora gotówkowego dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, bufor będzie wykorzystywany w okresach drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży.
 • Tworzenie funduszu stabilizacyjnego w okresach koniunktury na rynku węgla, tak aby zapewnić odpowiedni poziom płynności finansowej w okresie dekoniunktury na rynku węgla - generowania ujemnych przepływów pieniężnych, który pozwoli na utrzymanie płynności finansowej do momentu wdrożenia po stronie kosztowej działań dostosowujących do panujących na rynku warunków cenowych.

 

Cele związane z ochroną środowiska

Grupa JSW od lat podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w tym redukcji gazów cieplarnianych. Obecna strategia jest kontynuacją i rozwinięciem dotychczas przyjętego kierunku.

Podstawą Strategii środowiskowej, będącej częścią strategii biznesowej, jest sprecyzowanie roli GK JSW w transformacji środowiskowej i energetyczno-klimatycznej Polski oraz Unii Europejskiej jako odpowiedź na zmiany w otoczeniu zewnętrznym – regulacyjnym i technologiczno – rynkowym.

Jednym z istotnych elementów przyjętej Strategii jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Jako cel średnioterminowy przyjęto redukcję śladu węglowego (w zakresach 1 i 2) o 30% do 2030 roku względem roku 2018 zgodnie ze ścieżką <2⁰C Porozumienia Paryskiego.

Przeprowadzono również analizę ryzyk i szans klimatycznych i ich wpływu na działalność
GK JSW. Największy potencjalny negatywny wpływ na obecną działalność JSW mają ryzyka transformacyjne typu regulacyjnego i rynkowego wpływające na ambitne wymagania ograniczania emisji oraz potrzebę transformacji i dywersyfikacji działalności w kierunku technologii niskoemisyjnych. Największy potencjalny pozytywny wpływ mają szanse związane z rozwojem źródeł wytwarzania energii - pozwalające na samowystarczalność energetyczną, jak również rozwojem technologii nisko i zeroemisyjnych. W związku z tym, w planach inwestycyjnych i rozwojowych GK JSW przyjęte zostały do realizacji działania prośrodowiskowe i proklimatyczne.

Z uwagi na to, że 74% śladu węglowego GK JSW stanowi metan jako kopalina towarzysząca w procesie eksploatacji węgla, opracowano program redukcji emisji metanu do roku 2025 (REM), uwzględniający dotychczas realizowany program gospodarczego wykorzystania metanu oraz nowe działania konieczne do osiągnięcia zakładanego poziomu ujęcia metanu na poziomie ok. 50% i jego gospodarczego wykorzystania do 95%.

Dodatkowo zaplanowano działania w zakresie dalszej optymalizacji zużycia energii elektrycznej i poprawy efektywności energetycznej, rozwoju własnych mocy OZE oraz zwiększenia udziału „zielonej energii” w wolumenie energii kupowanej z rynku. Planuje się również podjęcie inicjatyw innowacyjnych i rozwojowych związanych z redukcją emisji metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM).

 

Cztery kluczowe obszary działań prośrodowiskowych i proklimatycznych:
 

Ochrona powietrza i ograniczanie emisji:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z postanowieniami Porozumienia Paryskiego.
 • Dostosowanie zakładów do środowiskowych wymagań emisyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT).
 • Dalsza optymalizacja zużycia i wykorzystania energii w całej działalności GK JSW.
 • Skuteczne wdrożenie zaplanowanych w GK JSW projektów inwestycyjnych obejmujących główne źródła emisji do 2030 roku oraz kontynuacja rozwoju innowacyjnych technologii redukcji emisji w celu dalszej neutralizacji do 2050.
 • Dywersyfikacja działalności GK JSW w oparciu o produkty i usługi niskoemisyjne
  i taksonomiczne.

Ochrona zasobów wodnych i bioróżnorodność :

 • Kontynuacja działań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej.
 • Ochrona wód powierzchniowych będących pod wpływem oddziaływania GK JSW związanego z wprowadzaniem wód zasolonych pochodzących z działalności wydobywczej.
 • Realizacja inwestycji w zakresie rozwoju i optymalizacji działalności infrastruktury  umożliwiającej skuteczniejszą ochronę zasobów wodnych.
 • Wdrażanie projektów umożliwiających przywrócenie różnorodności biologicznej i przyrodniczej na terenach będących pod wpływem oddziaływania działalności GK JSW.

Dążenie do Gospodarki Obiegami Zamkniętymi:

 • Kontynuacja działań zgodnych z priorytetami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zasady 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle).
 • Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.
 • Planowanie i rozwój doskonalszych sposobów zagospodarowania odpadów.
 • Produkcja i sprzedaż kruszyw skalnych górniczych.

Rekultywacja terenów:

 • Prowadzenie rekultywacji za postępem frontu robót.
 • Naprawa szkód górniczych.
 • Inwentaryzacja terenów przekształconych i poprzemysłowych, opracowanie projektów ich rewitalizacji lub wykorzystania pod budowę infrastruktury, np. OZE.