Strategia

Misja Grupy JSW

Umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy.

Wizja Grupy JSW

Dostawca strategicznego surowca chemicznego, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Strategia JSW S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2020-2030

Zmiany w otoczeniu rynkowym

Strategia JSW S.A. z uwzględnieniem Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej JSW na lata 2020-2030 stanowi odpowiedź na pojawiające się wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz sytuacji gospodarczej, zmian w strukturze kapitałowej Grupy, a także odpowiedź na wyzwania związane z utrzymaniem stabilnego, długookresowego wzrostu wraz ze spełnieniem oczekiwań Interesariuszy w długim horyzoncie czasowym.

Wśród kluczowych uwarunkowań rynkowych duży wpływ na działalność Grupy Kapitałowej wywierają fluktuacje cen sprzedaży produktów skorelowane z cyklami koniunkturalnymi gospodarki światowej. Działania otoczenia konkurencyjnego, a zwłaszcza docelowy kształt rynków zbytu węgla koksowego i koksu, w tym głównie jego zdolność alokacji, uzasadniają konieczność wyznaczenia aktualnej Strategii Rozwoju  GK JSW.

Zmiany wewnątrz organizacji

Zachodzące zmiany wewnątrz organizacji w ostatnim okresie to głownie budowa nowej kopalni Jastrzębie-Bzie, akwizycja Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. mająca na celu zapewnienie realizacji planowanych w Strategii robót szybowych i poziomych, zwiększenie ilości procujących w kopalniach brygad przodkowych – pozwalających na zwiększenie ilości drążonych wyrobisk własnymi siłami, przejecie części prac związanych z odmetanowaniem kopalń oraz informatyzacja całego ciągu produkcyjnego, w tym budowa modelu złoża 3D dla lepszego planowania produkcji i jakości węgla oczekiwanego przez kontrahentów.

Nierozerwalną częścią realizacji Strategii, jest wdrażane od 2017 roku projektowe zarządzanie kluczowymi dla Organizacji projektami/inwestycjami, działaniami badawczo-rozwojowymi oraz organizacyjnymi. Przyjęta i wdrożona  Metodyka Zarządzania Programami i Projektami GK JSW pozwalają w usystematyzowany, jednolity sposób (dla wszystkich spółek GK JSW)  zarządzać strategicznymi projektami. Poprzez wdrożony system zarządzania projektowego, otrzymywana jest cykliczna informacja w zakresie stopnia realizacji określonych w Strategii celów strategicznych.

Stopniowe przekształcanie się GK JSW w Organizację Projektową związane z dynamicznym rozwojem procesu zarządzania projektami w GK JSW, coraz większą liczbą realizowanych i ujętych w systemie zarządzania projektami projektów/inwestycji, ich skomplikowanie oraz interdyscyplinarność przyczynia się do poszerzanie posiadanej wiedzy z obszaru zarządzania projektami, co bezpośrednio wpływa na wzrost kompetencji całej Organizacji.

Kluczowe założenia Strategii

Strategia GK JSW opiera się na 5 filarach, zapewniających realizację misji i wizji organizacji:

 • Rozwój bazy zasobowej – wzrost produkcji węgla do ok. 18 mln ton oraz podniesienie uzysku węgla koksowego do poziomu 85%
 • Poprawa efektywności – optymalizacja kosztów w ciągu produkcyjnym węgiel – koks, stworzenie efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej
 • Dywersyfikacja - zapewnienie zróżnicowanego źródła przychodów
 • Innowacyjność - wdrożenie rozwiązań techniczno-technologicznych
 • Człowiek i środowisko - Wsparcie społeczności lokalnej, CSR, dbałość o środowisko

Realizowany model biznesowy funkcjonowania Grupy JSW zakłada integrację prowadzonej działalności w ramach zbudowanego łańcucha wartości Grupy Kapitałowej. Model zakłada pełną integrację łańcucha wartości poprzez zwiększenie stopnia długoterminowej współpracy z odbiorcami w celu zabezpieczenia odpowiedniego stopnia produkcji w długim okresie przy uwzględnieniu oczekiwań pozostałych interesariuszy

Rekomendowany model funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW

Model ten, zakłada pełną integrację łańcucha wartości poprzez realizację celów strategicznych:

Nadrzędnym celem strategicznym jest wzrost wartości Grupy Kapitałowej JSW.

Cele główne:

 • Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%.
 • Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.
 • Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku.
 • Dywersyfikacja przychodów:
  - Uzyskanie w latach 2020-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością,
  -  Dywersyfikacja geograficzna.
 • Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.
 • Efektywne JSW:
  - Wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie,
  - Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań,
  - Efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej.

Cele wspierające:

 • Organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie.
 • Ograniczanie wpływu na środowisko.
 • Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników.
 • Elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje.

Plan rozwoju

Plan Rozwoju GK JSW definiuje podstawowe założenia dla kierunków oraz możliwości rozwoju w długim horyzoncie czasowym. Plan zakłada realizację procesów rozwojowych głównie w oparciu o rozwój podstawowej działalności, nie wykluczając przy tym rozwoju poprzez akwizycje atrakcyjnych aktywów i podmiotów, jako elementów potencjalnej dywersyfikacji i ewaluacji modelu biznesowego, poprzez:

 • Rozwój segmentu wydobywczego oraz udostępnienie złóż w nowych obszarach, w tym budowa kopalni w obszarze Bzie-Dębina
 • Działania optymalizacyjne w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działania pogłębiające integrację tych dwóch obszarów działalności
 • Zapewnienie samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o metan – ujmowany przy produkcji węgla oraz gaz koksowniczy – powstały przy produkcji koksu
 • Wdrożenie Programu Jakość – modelowanie harmonogramów produkcji i złoża, bieżące monitorowanie i nadzór nad jakością produktów GK JSW, wprowadzanie innowacyjnych technik badawczy
 • Poszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów oraz usług przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR Rozwój)
 • Rozwój działalności związanej z drążeniem wyrobisk korytarzowych oraz wdrażanie nowoczesnych technologii budowy i pogłębiania szybów.
 • Wzrost efektywności działalności głównej oraz wspierającej
 • Wdrażanie rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
 • Rozwój infrastruktury i systemów IT

Celem Grupy Kapitałowej JSW jest również prowadzenie działań na rzecz klimatu i środowiska. Planujemy redukcję śladu węglowego do roku 2025 o ok. 1,5 mln Mg CO2e w stosunku do 2017 roku. Odpowiedzialne działanie w oparciu o najwyższe standardy środowiska, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań Grupy

Minimalizujemy wpływ na środowisko, maksymalizujemy efektywność prowadzonej działalności.