Dane za 2022 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Węgiel 56,4% 47,8% 50,9% 55,0% 51,8% 55,5% 52,8% 49,7% 43,6% 46,6%
Koks i węglopochodne 39,3% 41,6% 43,6% 40,9% 45,4% 41,5% 41,9% 44,0% 51,2% 48,5%
Pozostała działalność 4,3% 4,6% 5,5% 4,1% 2,8% 3,0% 5,3% 6,3% 5,2% 4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 11 406,9 5 079,8 3 554,6 4 771,1 5 084,6 4 925,9 3 551,6 3 449,4 2 972,3 3 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 8 674,5 411,9 (1 760,2) 478,1 1 753,1 3 001,9 663,4  (3 201,8)  (843,8) 70,1
Amortyzacja 1 045,5 1 039,4 935,0 878,6 612,1 680,9 655,6 1 097,9 1 034,8 921,8
EBITDA 9 720,0 1 451,3  (825,2) 1 356,7 2 365,2 3 682,8 1 319,0  (2 103,9) 191,0 991,9
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych     Dane
przekształcone**
           
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 7 945,8 5 064,7 3 047,0 3 545,0 4 451,5 3 688,1 2 822,7 3 051,8 3 489,2 3 704,3
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających*  (35,8)  (3,1)  (53,4) - - - - - - -
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 584,3 1 234,4  (88,0) 259,5 416,4  (47,9)  (67,5)  (715,8) 12,9 62,0
Amortyzacja 102,6 113,7 107,7 103,4 100,2 96,8 125,2 192 195,4 203,9
EBITDA 686,9 1 348,1 19,7 362,9 516,6 48,9 57,7  (523,8) 208,3 265,9
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 881,6 487,7 387,8 355,7 273,4 263,2 357 433,7 353,4 368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 11,9 86,7 92,2 93,2 84,9 57,1 52,2 51,7 45,5 82,9
Amortyzacja 142,3 145,6 133,9 108,9 64,4 56,2 64,5 81,1 80,2 83,0
EBITDA  154,2 232,3 226,1 202,1 149,3 113,3 116,7 132,8 125,7 165,9

*Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej segmentu koksowego, która wynosi w 2022 roku: (35,8) mln PLN, w 2021 roku: (3,1) mln PLN.                                            
**Dane przekształcone dotyczą danych za 2020 r. (segment koksowy)                                            
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2022 I-IX 2021
Węgiel 55,7% 45,0%
Koks i węgloochodne 40,2% 49,7%
Pozostała działalność 4,1% 5,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony 
30 września 2022 30 września 2021
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 8 955,6 3 044,7
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 7 228,1  (942,0)
Amortyzacja 791,9 769,9
EBITDA 8 020,0  (172,1)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 6 462,9 3355,60
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 688,4 1 122,8
Amortyzacja 77,0 85,2
EBITDA 765,4 1 208,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 660,0 355,5
Zysk operacyjny segmentu 70,6 78,6
Amortyzacja 104,2 104,4
EBITDA 174,8 183,0

"* Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej segmentu koksowego, która wynosi za okres III kwartałów 2022 roku: (29,3) mln PLN, w analogicznym okresie 2021 roku: 0,4 mln PLN.
** EBITDA = zysk/(strata) operacyjny/(a) powiększona o amortyzację.Zgodnie z Wytycznymi ESMA dotyczącymi Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM-– Alternative Performance Measures) wskaźnik EBITDA stanowi Alternatywny Pomiar Wyniku. Wskaźnik EBITDA jako miernik niezdefiniowany przez MSSF, nie stanowi miernika zestandaryzowanego i sposób jego wyliczenia może różnić się pomiędzy podmiotami. Wskaźnik EBITDA stosowany przez Grupę może nie być porównywalny z podobnymi wskaźnikami prezentowanymi przez inne spółki. Wskaźnik ten należy traktować jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Grupy."            
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2022 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2022 I-VI 2021
Węgiel 54,8% 44,4%
Koks i węgloochodne 41,5% 50,2%
Pozostała działalność 3,7% 5,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony 
30 czerwca 2022 30 czerwca 2021
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych* 5 984,2 1 857,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 5 063,0  (986,0)
Amortyzacja 534,2 513,9
EBITDA** 5 597,2  (472,1)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 4 531,3 2 095,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 358,0 700,8
Amortyzacja 51,3 56,5
EBITDA 409,3 757,3
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 402,5 224,3
Zysk operacyjny segmentu 44,6 48,1
Amortyzacja 69,2 68,4
EBITDA 113,8 116,5

* Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej segmentu koksowego, która wynosi w I półroczu 2022 roku: (14,8) mln PLN, w I półroczu 2021 roku: 0,00 mln PLN.

**EBITDA = zysk/(strata) operacyjny/(a) powiększona o amortyzację.
Zgodnie z Wytycznymi ESMA dotyczącymi Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM-– Alternative Performance Measures) wskaźnik EBITDA stanowi Alternatywny Pomiar Wyniku. Wskaźnik EBITDA jako miernik niezdefiniowany przez MSSF, nie stanowi miernika zestandaryzowanego i sposób jego wyliczenia może różnić się pomiędzy podmiotami. Wskaźnik EBITDA stosowany przez Grupę może nie być porównywalny z podobnymi wskaźnikami prezentowanymi przez inne spółki. Wskaźnik ten należy traktować jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Grupy. 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.            

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2022 I-III 2021 I-III 2020 I-III 2019 I-III 2018 I-III 2017 I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014
Węgiel 54,3% 45,9% 46,7% 53,0% 56,6% 64,7% 49,2% 49,4% 40,9%
Koks i węglopochodne 41,8% 48,8% 48,2% 44,3% 41,0% 32,6% 41,8% 43,1% 52,7%
Pozostała działalność 3,9% 5,3% 5,1% 2,7% 2,4% 2,7% 9,0% 7,5% 6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
31 marca 2022 31 marca 2021 31 marca 2020 31 marca 2019 31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014
w mln zł
1 2   3 4 5 6 7 8 9
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego                  
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 679,6 917,6 918,1 1 319,5 1 419,8 1 537,8 690,1 894,6 679,7
Zysk operacyjny segmentu 2 175,5  (398,6)  (203,5) 352,4 980,0 1 139,2  (121,4)  (218,5)  (139,2)
Amortyzacja 288,4 254,9 244,7 189,3 146,1 158,1 172,1 252,3 233,7
EBITDA 2 463,9  (143,7) 41,2 541,7 1 126,1 1 297,3 50,7 33,8 94,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych     (dane przekształcone)**            
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych* 2 066,7 974,7 947,7 1 101,6 1 029,9 774,7 586,2 780,7 876,5
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* -  (0,4)  (1,4) - - - - - -
Zysk operacyjny segmentu 106,1 211,7  (6,2) 100,2 30,9  (71,5)  (10,3) 2,1 25,9
Amortyzacja 25,7 28,1 26,1 25,4 24,8 23,3 35,8 44,6 48,8
EBITDA 131,8 239,8 19,9 125,6 55,7  (48,2) 25,5 46,7 74,7
Pozostała działalność                  
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 191,9 106,2 100,2 67,0 60,9 63,5 125,9 134,8 107,5
Zysk operacyjny segmentu 28,5 24,5 29,4 27,7 30,3 13,3 35,7 26,9 30,4
Amortyzacja 33,6 33,6 30,6 20,6 15,6 14,0 19,9 19,6 19,7
EBITDA 62,1 58,1 60,0 48,3 45,9 27,3 55,6 46,5 50,1

* Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej Segmentu Koksowego, która wynosi za I kwartał 2022 roku: (7,3) mln PLN, za I kwartał 2021 roku: (0,4) mln PLN.                

** Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                        
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku.