Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2022 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2022I-IX 2021
Węgiel55,7%45,0%
Koks i węgloochodne40,2%49,7%
Pozostała działalność4,1%5,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony 
30 września 202230 września 2021
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych8 955,63 044,7
Zysk/strata operacyjny/a segmentu7 228,1 (942,0)
Amortyzacja791,9769,9
EBITDA8 020,0 (172,1)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych6 462,93355,60
Zysk/strata operacyjny/a segmentu688,41 122,8
Amortyzacja77,085,2
EBITDA765,41 208,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych660,0355,5
Zysk operacyjny segmentu70,678,6
Amortyzacja104,2104,4
EBITDA174,8183,0

"* Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej segmentu koksowego, która wynosi za okres III kwartałów 2022 roku: (29,3) mln PLN, w analogicznym okresie 2021 roku: 0,4 mln PLN.
** EBITDA = zysk/(strata) operacyjny/(a) powiększona o amortyzację.Zgodnie z Wytycznymi ESMA dotyczącymi Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM-– Alternative Performance Measures) wskaźnik EBITDA stanowi Alternatywny Pomiar Wyniku. Wskaźnik EBITDA jako miernik niezdefiniowany przez MSSF, nie stanowi miernika zestandaryzowanego i sposób jego wyliczenia może różnić się pomiędzy podmiotami. Wskaźnik EBITDA stosowany przez Grupę może nie być porównywalny z podobnymi wskaźnikami prezentowanymi przez inne spółki. Wskaźnik ten należy traktować jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Grupy."            
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2022 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2022I-VI 2021
Węgiel54,8%44,4%
Koks i węgloochodne41,5%50,2%
Pozostała działalność3,7%5,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony 
30 czerwca 202230 czerwca 2021
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych*5 984,21 857,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu5 063,0 (986,0)
Amortyzacja534,2513,9
EBITDA**5 597,2 (472,1)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych4 531,32 095,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu358,0700,8
Amortyzacja51,356,5
EBITDA409,3757,3
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych402,5224,3
Zysk operacyjny segmentu44,648,1
Amortyzacja69,268,4
EBITDA113,8116,5

* Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej segmentu koksowego, która wynosi w I półroczu 2022 roku: (14,8) mln PLN, w I półroczu 2021 roku: 0,00 mln PLN.

**EBITDA = zysk/(strata) operacyjny/(a) powiększona o amortyzację.
Zgodnie z Wytycznymi ESMA dotyczącymi Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM-– Alternative Performance Measures) wskaźnik EBITDA stanowi Alternatywny Pomiar Wyniku. Wskaźnik EBITDA jako miernik niezdefiniowany przez MSSF, nie stanowi miernika zestandaryzowanego i sposób jego wyliczenia może różnić się pomiędzy podmiotami. Wskaźnik EBITDA stosowany przez Grupę może nie być porównywalny z podobnymi wskaźnikami prezentowanymi przez inne spółki. Wskaźnik ten należy traktować jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Grupy. 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.            

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2022I-III 2021I-III 2020I-III 2019I-III 2018I-III 2017I-III 2016I-III 2015I-III 2014
Węgiel54,3%45,9%46,7%53,0%56,6%64,7%49,2%49,4%40,9%
Koks i węglopochodne41,8%48,8%48,2%44,3%41,0%32,6%41,8%43,1%52,7%
Pozostała działalność3,9%5,3%5,1%2,7%2,4%2,7%9,0%7,5%6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
31 marca 202231 marca 202131 marca 202031 marca 201931 marca 201831 marca 201731 marca 201631 marca 201531 marca 2014
w mln zł
12 3456789
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego         
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 679,6917,6918,11 319,51 419,81 537,8690,1894,6679,7
Zysk operacyjny segmentu2 175,5 (398,6) (203,5)352,4980,01 139,2 (121,4) (218,5) (139,2)
Amortyzacja288,4254,9244,7189,3146,1158,1172,1252,3233,7
EBITDA2 463,9 (143,7)41,2541,71 126,11 297,350,733,894,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych  (dane przekształcone)**      
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych*2 066,7974,7947,71 101,61 029,9774,7586,2780,7876,5
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających*- (0,4) (1,4)------
Zysk operacyjny segmentu106,1211,7 (6,2)100,230,9 (71,5) (10,3)2,125,9
Amortyzacja25,728,126,125,424,823,335,844,648,8
EBITDA131,8239,819,9125,655,7 (48,2)25,546,774,7
Pozostała działalność         
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych191,9106,2100,267,060,963,5125,9134,8107,5
Zysk operacyjny segmentu28,524,529,427,730,313,335,726,930,4
Amortyzacja33,633,630,620,615,614,019,919,619,7
EBITDA62,158,160,048,345,927,355,646,550,1

* Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej Segmentu Koksowego, która wynosi za I kwartał 2022 roku: (7,3) mln PLN, za I kwartał 2021 roku: (0,4) mln PLN.                

** Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                        
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku.