Dane za 2020 rok

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2020
Stan na
30.09.2019
Suma bilansowamln zł13 985,614 298,4
Aktywa trwałemln zł11 116,211 488,5
Aktywa obrotowemln zł2 869,42 809,9
Kapitał własnymln zł7 751,88 949,2
Zobowiązaniamln zł6 233,85 349,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2020
okres
od 01.01.
do 30.09.2020
9 miesięcy 2019
okres
od 01.01.
do 30.09.2019
Przychody ze sprzedażymln zł5 183,76 861,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł (158,8)1 656,9
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (1 234,1)956,3
EBITDAmln zł (414,2)1 685,2
Marża EBITDA% (8,0)24,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (1 320,8)904,5
Zysk (strata) nettomln zł (1 088,6)704,4
Całkowite dochody razemmln zł (1 099,6)700,8
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2020
okres
od 01.01.
do 30.09.2020
9 miesięcy 2019
okres
od 01.01.
do 30.09.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł431,6933,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (421,0) (1 802,4)
- w tym sprzedaż aktywów finansowychmln zł1 191,4-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł248,4 (211,9)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł259,0 (1 081,2)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2020
Stan na
30.09.2019
Płynność bieżąca 0,970,98
Płynność szybka 0,630,61
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,450,37
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,800,60
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,890,90
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2020
Stan na
30.09.2019
Rentowność netto sprzedaży% (21,0)10,3
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (7,8)4,9
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (14,0)7,9

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2020 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2020
Stan na
30.06.2019
Suma bilansowamln zł13 918,914 345,3
Aktywa trwałemln zł11 264,811 132,8
Aktywa obrotowemln zł2 654,13 212,5
Kapitał własnymln zł7 857,99 003,0
Zobowiązaniamln zł6 061,05 342,3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2020
okres  od 01.01.
do 30.06.2020
I półrocze 2019
okres  od 01.01.
do 30.06.2019
Przychody ze sprzedażymln zł3 453,74 696,9
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł (79,1)1 125,5
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (1 122,3)695,8
EBITDAmln zł (576,3)1 171,1
Marża EBITDA% (16,7)24,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (1 186,0)680,0
Zysk (strata) nettomln zł (973,8)547,5
Całkowite dochody razemmln zł (993,5)553,9
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2020
okres  od 01.01.
do 30.06.2020
I półrocze 2019
okres  od 01.01.
do 30.06.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł93,6971,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (259,0) (1 346,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł321,029,2
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł155,6 (345,6)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2020
Stan na
30.06.2019
Płynność bieżąca 0,981,10
Płynność szybka 0,580,81
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,440,37
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,770,59
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,890,93
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2020
Stan na
30.06.2019
Rentowność netto sprzedaży% (28,2)11,7
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (7,0)3,8
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (12,4)6,1

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2020 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowamln zł14 693,114 079,512 706,011 967,611 716,815 025,213 525,9
Aktywa trwałemln zł11 780,410 788,49 649,48 838,110 289,913 088,610 415,0
Aktywa obrotowemln zł2 912,73 291,13 056,63 129,51 426,91 936,63 110,9
Kapitał własnymln zł8 591,98 851,47 493,94 950,33 877,97 008,68 261,4
Zobowiązaniamln zł6 101,25 228,15 212,17 017,37 838,98 016,65 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2020I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przychody ze sprzedażymln zł1 966,02 488,12 510,62 376,01 402,21 810,11 663,7
Zysk brutto ze sprzedażymln zł114,2725,41 086,61 131,970,121,1118,7
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (233,8)507,6951,91 046,6 (114,8) (205,4) (90,2)
EBITDAmln zł50,5728,81 135,81 239,7112,0109,2210,3
Marża EBITDA%2,629,345,252,28,06,012,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (254,2)504,7940,41 062,9 (131,6) (240,8) (114,9)
Zysk (strata) nettomln zł (208,9)409,8757,9863,0 (59,5) (196,7) (88,5)
Całkowite dochody razemmln zł (259,6)406,4753,9880,7 (56,3) (227,0) (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2020I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł (78,7)761,3638,6792,0126,7163,737,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (379,7) (620,6) (317,5) (530,4) (279,8) (355,9) (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł374,6 (141,4) (127,6) (71,6) (15,9)40,3 (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (83,8) (0,7)193,5190,0 (169,0) (151,9) (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca 1,051,101,311,660,370,521,56
Płynność szybka 0,650,881,081,400,230,391,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,420,370,410,590,670,530,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,710,590,701,422,021,140,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,910,930,920,810,490,791,03
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2020I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży% (10,6)16,530,236,3 (4,2) (10,9) (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (1,4)2,96,07,2 (0,5) (1,3) (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (2,4)4,610,117,4 (1,5) (2,8) (1,1)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2020 roku