Dane za 2020 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Dynamika
2019=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 15 030,9 14 926,4 13 762,6 12 090,2 11 519,6 11 812,2 15 369,3 13 862,0 80,6
Aktywa trwałe mln zł 11 638,5 11 565,1 10 300,7 8 118,2 9 097,3 10 324,7 13 085,9 10 300,0 100,6
Aktywa obrotowe mln zł 3 392,4 3 361,3 3 461,9 3 972,0 2 422,3 1 487,5 2 283,4 3 562,0 100,9
Kapitał własny mln zł 7 317,1 8 851,5 8 445,4 6 621,5 4 069,6 3 934,2 7 267,5 8 351,6 82,7
Zobowiązania mln zł 7 713,8 6 074,9 5 317,2 5 468,7 7 450,0 7 878,0 8 101,8 5 510,4 127,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 989,4 8 671,8 9 809,5 8 877,2 6 731,3 6 934,9 6 814,9 7 632,2 80,6
Zysk/strata brutto ze sprzedaży mln zł  (347,9) 1 603,6 2 871,1 3 238,9 1 229,7  (50,2)  (4,7) 1 152,7 -
Zysk/strata operacyjny/a mln zł  (1 743,3) 905,6 2 254,1 3 116,5 226,6 -3896  (774,8) 201,9 -
EBITDA mln zł  (638,4) 1 939,5 3 020,1 3 941,2 1 065,4 -2533,1 528,5 1 403,4 -
Marża EBITDA %  (9,1) 22,4 30,8 44,4 15,8 -36,5 7,8 18,4 -
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł  (1 867,6) 828,0 2 192,5 3 123,6 19,6 -4045,3  (882,2) 109,7 -
Zysk/Strata netto mln zł  (1 537,4) 649,6 1 760,8 2 543,3 4,4 -3285,2  (657,1) 82,2 -
Całkowite dochody razem mln zł  (1 534,3) 636,7 1 718,4 2 552,0 16,2 -3301,1  (1 079,2) 84,4 -
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 354,7 1 140,3 2 818,4 2 870,7 896,5 725,1 644,3 1 630,1 31,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (549,3)  (2 260,5)  (1 581,7)  (2 170,3)  (354,4)  (1 015,3)  (3 040,4)  (804,2) 24,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 1 441,2  (180,3)  (755,8)  (699,8) 277,7  (80,0) 1 077,4  (280,5) -
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 1 246,6  (1 300,5) 480,9 0,6 819,8  (370,2)  (1 318,7) 545,4 -
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - 1,71 - - - - - 2,52 -
Płynność bieżąca   1,03 1,05 1,03 1,67 1,14 0,39 0,58 1,59 98,1
Płynność szybka   0,76 0,70 0,84 1,46 0,98 0,26 0,45 1,35 108,6
Rentowność netto sprzedaży %  (22,0) 7,5 17,9 28,6 0,1  (47,4)  (9,6) 1,1 -
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (10,2) 4,4 12,8 21,0 0,0  (27,8)  (4,3) 0,6 -
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (21,0) 7,3 20,8 38,4 0,1  (83,5)  (9,0) 1,0 -
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,51 0,41 0,39 0,45 0,65 0,67 0,53 0,40 124,4
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,05 0,69 0,63 0,83 1,83 2,00 1,11 0,66 152,2
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,90 0,91 0,91 1,0 0,70 0,49 0,81 1,06 98,9

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2020
Stan na
30.09.2019
Suma bilansowa mln zł 13 985,6 14 298,4
Aktywa trwałe mln zł 11 116,2 11 488,5
Aktywa obrotowe mln zł 2 869,4 2 809,9
Kapitał własny mln zł 7 751,8 8 949,2
Zobowiązania mln zł 6 233,8 5 349,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2020
okres
od 01.01.
do 30.09.2020
9 miesięcy 2019
okres
od 01.01.
do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży mln zł 5 183,7 6 861,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł  (158,8) 1 656,9
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (1 234,1) 956,3
EBITDA mln zł  (414,2) 1 685,2
Marża EBITDA %  (8,0) 24,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (1 320,8) 904,5
Zysk (strata) netto mln zł  (1 088,6) 704,4
Całkowite dochody razem mln zł  (1 099,6) 700,8
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2020
okres
od 01.01.
do 30.09.2020
9 miesięcy 2019
okres
od 01.01.
do 30.09.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 431,6 933,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (421,0)  (1 802,4)
- w tym sprzedaż aktywów finansowych mln zł 1 191,4 -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 248,4  (211,9)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 259,0  (1 081,2)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2020
Stan na
30.09.2019
Płynność bieżąca   0,97 0,98
Płynność szybka   0,63 0,61
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,45 0,37
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,80 0,60
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,89 0,90
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2020
Stan na
30.09.2019
Rentowność netto sprzedaży %  (21,0) 10,3
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (7,8) 4,9
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (14,0) 7,9

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2020 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2020
Stan na
30.06.2019
Suma bilansowa mln zł 13 918,9 14 345,3
Aktywa trwałe mln zł 11 264,8 11 132,8
Aktywa obrotowe mln zł 2 654,1 3 212,5
Kapitał własny mln zł 7 857,9 9 003,0
Zobowiązania mln zł 6 061,0 5 342,3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2020
okres  od 01.01.
do 30.06.2020
I półrocze 2019
okres  od 01.01.
do 30.06.2019
Przychody ze sprzedaży mln zł 3 453,7 4 696,9
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł  (79,1) 1 125,5
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (1 122,3) 695,8
EBITDA mln zł  (576,3) 1 171,1
Marża EBITDA %  (16,7) 24,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (1 186,0) 680,0
Zysk (strata) netto mln zł  (973,8) 547,5
Całkowite dochody razem mln zł  (993,5) 553,9
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2020
okres  od 01.01.
do 30.06.2020
I półrocze 2019
okres  od 01.01.
do 30.06.2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 93,6 971,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (259,0)  (1 346,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 321,0 29,2
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 155,6  (345,6)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2020
Stan na
30.06.2019
Płynność bieżąca   0,98 1,10
Płynność szybka   0,58 0,81
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,44 0,37
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,77 0,59
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,89 0,93
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2020
Stan na
30.06.2019
Rentowność netto sprzedaży %  (28,2) 11,7
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (7,0) 3,8
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (12,4) 6,1

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2020 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016  Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowa mln zł 14 693,1 14 079,5 12 706,0 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9
Aktywa trwałe mln zł 11 780,4 10 788,4 9 649,4 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0
Aktywa obrotowe mln zł 2 912,7 3 291,1 3 056,6 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9
Kapitał własny mln zł 8 591,9 8 851,4 7 493,9 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4
Zobowiązania mln zł 6 101,2 5 228,1 5 212,1 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 1 966,0 2 488,1 2 510,6 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 114,2 725,4 1 086,6 1 131,9 70,1 21,1 118,7
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (233,8) 507,6 951,9 1 046,6  (114,8)  (205,4)  (90,2)
EBITDA mln zł 50,5 728,8 1 135,8 1 239,7 112,0 109,2 210,3
Marża EBITDA % 2,6 29,3 45,2 52,2 8,0 6,0 12,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (254,2) 504,7 940,4 1 062,9  (131,6)  (240,8)  (114,9)
Zysk (strata) netto mln zł  (208,9) 409,8 757,9 863,0  (59,5)  (196,7)  (88,5)
Całkowite dochody razem mln zł  (259,6) 406,4 753,9 880,7  (56,3)  (227,0)  (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł  (78,7) 761,3 638,6 792,0 126,7 163,7 37,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (379,7)  (620,6)  (317,5)  (530,4)  (279,8)  (355,9)  (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 374,6  (141,4)  (127,6)  (71,6)  (15,9) 40,3  (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (83,8)  (0,7) 193,5 190,0  (169,0)  (151,9)  (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016  Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca   1,05 1,10 1,31 1,66 0,37 0,52 1,56
Płynność szybka   0,65 0,88 1,08 1,40 0,23 0,39 1,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,42 0,37 0,41 0,59 0,67 0,53 0,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,71 0,59 0,70 1,42 2,02 1,14 0,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,91 0,93 0,92 0,81 0,49 0,79 1,03
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży %  (10,6) 16,5 30,2 36,3  (4,2)  (10,9)  (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (1,4) 2,9 6,0 7,2  (0,5)  (1,3)  (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (2,4) 4,6 10,1 17,4  (1,5)  (2,8)  (1,1)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2020 roku