Dane za 2016 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Dynamika
2015=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 11 519,6 11 812,2 15 369,3 13 862,0 14 067,1 13 617,0 97,5
Aktywa trwałe mln zł 9 097,3 10 324,7 13 085,9 10 300,0 9 792,0 8 873,6 88,1
Aktywa obrotowe mln zł 2 422,3 1 487,5 2 283,4 3 562,0 4 275,1 4 743,4 162,8
Kapitał własny mln zł 4 069,6 3 934,2 7 267,5 8 351,6 8 573,9 8 443,4 103,4
Zobowiązania mln zł 7 450,0 7 878,0 8 101,8 5 510,4 5 493,2 5 173,6 94,6
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 731,3 6 934,9 6 814,9 7 632,2 8 821,0 9 376,8 97,1
Zysk/strata brutto ze sprzedaży mln zł 1 229,7 (50,2) (4,7) 1 152,7 2 435,2 3 409,7 -
Zysk/strata operacyjny/a mln zł 226,6 (3 896,0) (774,8) 201,9 1 308,2 2 708,5 -
EBITDA mln zł 1 065,4 (2 533,1) 528,5 1403,4 2 374,8 3 552,8 -
Marża EBITDA % 15,8 (36,5) 7,8 18,4 26,9 37,9 -
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł 19,6 (4 045,3) (882,2) 109,7 1 276,9 2 675,0 -
Zysk/Strata netto mln zł 4,4 (3 285,2) (657,1) 82,2 988,1 2 086,0 -
Całkowite dochody razem mln zł 16,2 (3 301,1) (1 079,2) 84,4 798,5 2 105,5 -
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 896,5 725,1 644,3 1 630,1 2 359,4 2 835,3 123,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (354,4) (1 015,3) (3 040,4) (804,2) (2 634,3) (1 667,2) 34,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 277,7 (80,0) 1 077,4 (280,5) (821,5) (436,9) -
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 819,8 (370,2) (1 318,7) 545,4 (1 096,4) 731,2 -
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - - - 2,52 5,38 2,16 -
Płynność bieżąca   1,14 0,39 0,58 1,59 1,97 2,09 292,3
Płynność szybka   0,98 0,26 0,45 1,35 1,60 1,77 376,9
Rentowność netto sprzedaży % 0,1 (47,4) (9,6) 1,1 11,2 22,2 -
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 0,0 (27,8) (4,3) 0,6 7,0 15,3 -
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 0,1 (83,5) (9,0) 1,0 11,5 24,7 -
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,65 0,67 0,53 0,40 0,39 0,38 97,0
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,83 2,00 1,11 0,66 0,64 0,61 91,5
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,70 0,49 0,81 1,06 1,13 1,20 142,9

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, s. 54

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2016
Stan na
30.09.2015
Suma bilansowa mln zł 10 620,3 14 580,5
Aktywa trwałe mln zł 9 285,1 12 734,3
Aktywa obrotowe mln zł 1 335,2 1 846,2
Kapitał własny mln zł 3 622,9 6 582,8
Zobowiązania mln zł 6 997,4 7 997,7
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2016
okres od 01.01.
do 30.09.2016
9 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 30.09.2015
Przychody ze sprzedaży mln zł 4 563,6 5 196,8
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 421,4 (32,1)
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł (281,4) (651,8)
EBITDA mln zł 360,9 379,5
Marża EBITDA % 7,9 7,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł (388,5) (758,2)
Zysk (strata) netto mln zł (286,4) (622,9)
Całkowite dochody razem mln zł (280,4) (652,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2016
okres od 01.01.
do 30.09.2016
9 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 30.09.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 377,1 555,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (184,7) (823,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (119,8) 41,4
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 72,6 (226,2)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2016
Stan na
30.09.2015
Płynność bieżąca   0,63 0,48
Płynność szybka   0,47 0,33
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,66 0,55
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,93 1,21
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,61 0,62
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2016
Stan na
30.09.2015
Rentowność netto sprzedaży % (8,3) (12,0)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % (2,7) (4,3)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % (7,9) (9,5)

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2016 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2016
Stan na
30.06.2015
Suma bilansowa mln zł 11 652,7 14 866,4
Aktywa trwałe mln zł 10 209,3 12 878,1
Aktywa obrotowe mln zł 1 443,4 1 988,3
Kapitał własny mln zł 3 781,8 6 585,4
Zobowiązania mln zł 7 870,9 8 281,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2016
okres
od 01.01.
do 30.06.2016
I półrocze 2015
okres
od 01.01.
do 30.06.2015
Przychody ze sprzedaży mln zł 2 893,6 3 501,7
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 188,9 (53,4)
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł (138,7) (681,0)
EBITDA mln zł 300,8 15,0
Marża EBITDA % 10,4 0,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł (229,2) (758,4)
Zysk (strata) netto mln zł (148,4) (623,5)
Całkowite dochody razem mln zł (151,3,) (649,8)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2016
okres
od 01.01.
do 30.06.2016
I półrocze 2015
okres
od 01.01.
do 30.06.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 395,0 362,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (408,8) (591,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (29,0) 52,8
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (42,8) (175,7)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2016
Stan na
30.06.2015
Płynność bieżąca   0,37 0,50
Płynność szybka   0,24 0,36
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,67 0,56
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   2,08 1,26
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,48 0,77
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2016
Stan na
30.06.2015
Rentowność netto sprzedaży % (5,1) (17,8)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % (1,3) (4,2)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % (3,9) (9,5)

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2016 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowa mln zł 11 716,80 15 025,20 13 525,9 14 157,2
Aktywa trwałe mln zł 10 289,90 13 088,60 10 415,0 9 933,0
Aktywa obrotowe mln zł 1 426,90 1 936,60 3 110,9 4 224,1
Kapitał własny mln zł 3 877,90 7 008,60 8 261,4 8 719,2
Zobowiązania mln zł 7 838,90 8 016,60 5 264,5 5 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 1 402,20 1 810,10 1 663,7 2 179,1
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 70,1 21,1 118,7 479,2
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł (114,8) (205,4) (90,2) 204,2
EBITDA mln zł 112,0 109,2 210,3 490,8
Marża EBITDA % 8,0 6,0 12,6 22,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł (131,6) (240,8) (114,9) 184,6
Zysk (strata) netto mln zł (59,5) (196,7) (88,5) 145,4
Całkowite dochody razem mln zł (56,3) (227,0) (88,5) 145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 126,7 163,7 37,3 451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (279,8) (355,9) (466,3) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (15,9) 40,3 (70,3) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (169,0) (151,9) (498,9) (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca   0,37 0,52 1,56 1,99
Płynność szybka   0,23 0,39 1,27 1,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,67 0,53 0,39 0,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   2,02 1,14 0,64 0,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,49 0,79 1,03 1,13
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży % (4,2) (10,9) (5,3) 6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA) % (0,5) (1,3) (0,7) 1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % (1,5) (2,8) (1,1) 1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2016 roku