Dane za 2024 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2024 I-III 2023 I-III 2022 I-III 2021 I-III 2020 I-III 2019 I-III 2018 I-III 2017 I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014
Węgiel 51,8% 61,1% 54,3% 45,9% 46,7% 53,0% 56,6% 64,7% 49,2% 49,4% 40,9%
Koks i węglopochodne 43,2% 34,6% 41,8% 48,8% 48,2% 44,3% 41,0% 32,6% 41,8% 43,1% 52,7%
Pozostała działalność 5,0% 4,3% 3,9% 5,3% 5,1% 2,7% 2,4% 2,7% 9,0% 7,5% 6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
31 marca 2024 31 marca 2023 31 marca 2022 31 marca 2021 31 marca 2020 31 marca 2019 31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014
w mln zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego     dane przekształcone*                
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 767,7 2 722,2 2 679,6 917,6 918,1 1 319,5 1 419,8 1 537,8 690,1 894,6 679,7
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających  (2,9)  (1,3) - - - - - - - - -
Zysk operacyjny segmentu 199,5 1 699,6 2 170,6  (398,6)  (203,5) 352,4 980,0 1 139,2  (121,4)  (218,5)  (139,2)
Amortyzacja 437,2 338,6 363,6 254,9 244,7 189,3 146,1 158,1 172,1 252,3 233,7
EBITDA 636,7 2 038,2  2 534,2  (143,7) 41,2 541,7 1 126,1 1 297,3 50,7 33,8 94,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych     dane przekształcone*   dane przekształcone**            
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 474,8 1 542,1 2 066,7 974,7 947,7 1 101,6 1 029,9 774,7 586,2 780,7 876,5
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających 6,0 3,9  (7,3)  (0,4)  (1,4) - - - - - -
Zysk operacyjny segmentu  (230,5)  (195,5) 106,1 211,7  (6,2) 100,2 30,9  (71,5)  (10,3) 2,1 25,9
Amortyzacja 24,9 26,2 25,7 28,1 26,1 25,4 24,8 23,3 35,8 44,6 48,8
EBITDA  (205,6)  (169,3) 131,8 239,8 19,9 125,6 55,7  (48,2) 25,5 46,7 74,7
Pozostała działalność     dane przekształcone*                
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 169,2 191,5 191,9 106,2 100,2 67,0 60,9 63,5 125,9 134,8 107,5
Zysk operacyjny segmentu 70,4 36,9 28,5 24,5 29,4 27,7 30,3 13,3 35,7 26,9 30,4
Amortyzacja 41,4 34,3 33,6 33,6 30,6 20,6 15,6 14,0 19,9 19,6 19,7
EBITDA 111,8 71,2 62,1 58,1 60,0 48,3 45,9 27,3 55,6 46,5 50,1

*  Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.                                                
**Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                                
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku.