Dane za 2021 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Węgiel 47,8% 50,9% 55,0% 51,8% 55,5% 52,8% 49,7% 43,6% 46,6%
Koks i węglopochodne 41,6% 43,6% 40,9% 45,4% 41,5% 41,9% 44,0% 51,2% 48,5%
Pozostała działalność 4,6% 5,5% 4,1% 2,8% 3,0% 5,3% 6,3% 5,2% 4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 5 079,8 3 554,6 4 771,1 5 084,6 4 925,9 3 551,6 3 449,4 2 972,3 3 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 411,9 (1 760,2) 478,1 1 753,1 3 001,9 663,4  (3 201,8)  (843,8) 70,1
Amortyzacja 1 039,4 935,0 878,6 612,1 680,9 655,6 1 097,9 1 034,8 921,8
EBITDA 1 451,3  (825,2) 1 356,7 2 365,2 3 682,8 1 319,0  (2 103,9) 191,0 991,9
EBITDA skorygowana* 1 724,7  (308,6) - - - - - - -
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych Dane
przekształcone ***
 
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 5 064,7 3 047,0 3 545,0 4 451,5 3 688,1 2 822,7 3 051,8 3 489,2 3 704,3
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających*  (3,1)  (53,4) - - - - - - -
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 1 234,4  (88,0) 259,5 416,4  (47,9)  (67,5)  (715,8) 12,9 62,0
Amortyzacja 113,7 107,7 103,4 100,2 96,8 125,2 192 195,4 203,9
EBITDA 1 348,1 19,7 362,9 516,6 48,9 57,7  (523,8) 208,3 265,9
EBITDA skorygowana** 1 508,2 - - - - - - - -
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 487,7 387,8 355,7 273,4 263,2 357 433,7 353,4 368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 86,7 92,2 93,2 84,9 57,1 52,2 51,7 45,5 82,9
Amortyzacja 145,6 133,9 108,9 64,4 56,2 64,5 81,1 80,2 83,0
EBITDA  232,3 226,1 202,1 149,3 113,3 116,7 132,8 125,7 165,9

*Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                        

**EBITDA po wyłączeniu ujętego w wyniku przeprowadzonych testów w 2021 roku, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w Segmencie Węgiel majątku zakładów JSW w wysokości 348,4 mln PLN oraz odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów KWK Knurów-Szczygłowice w wysokości 75,0 mln PLN (w 2020 roku EBITDA Segmentu Węglowego została skorygowana o ujęty w wyniku przeprowadzonych testów odpis z tytułu utraty wartości majątku KWK Jastrzębie-Bzie w wysokości 516,6 mln PLN). Natomiast w 2021 roku w Segmencie Kokosowym EBITDA została skorygowana o ujęty w wyniku przeprowadzonych testów, odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych majątku Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga w wysokości 420,6 mln PLN oraz odwrócony odpis z tytułu utraty wartości aktywów Koksowni Przyjaźń w wysokości 260,5 mln PLN.                                        

***Dane przekształcone dotyczą danych za 2020 r. (segment kokowy)                                        

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku                                        

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2021 I-IX 2020
Węgiel 45,0% 50,7%
Koks i węgloochodne 49,7% 43,9%
Pozostała działalność 5,3% 5,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony 
30 września 2021 30 września 2020
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 044,7 2 627,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (942,0)  (1 174,6)
EBITDA  (172,1)  (476,6)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3355,60 2274,20
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 1 122,8  (130,2)
EBITDA 1 208,0  (50,2)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 355,5 282,2
Zysk operacyjny segmentu 78,6 82,5
EBITDA 183,0 177,6

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2021 roku           

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2021 I-VI 2020
Węgiel 44,4% 50,7%
Koks i węgloochodne 50,2% 43,8%
Pozostała działalność 5,4% 5,5%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony 
30 czerwca 2021 30 czerwca 2020
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 857,2 1 752,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (986,0) (1 067,8)
EBITDA  (472,1)  (601,7)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 095,5 1 511,8
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* -  (28,7)
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 700,8  (75,3)
EBITDA 757,3  (22,6)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 224,3 189,7
Zysk operacyjny segmentu 48,1 48,3
EBITDA 116,5 110,5

* Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.            
            
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2021 I-III 2020 I-III 2019 I-III 2018 I-III 2017 I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014
Węgiel 45,9% 46,7% 53,0% 56,6% 64,7% 49,2% 49,4% 40,9%
Koks i węglopochodne 48,8% 48,2% 44,3% 41,0% 32,6% 41,8% 43,1% 52,7%
Pozostała działalność 5,3% 5,1% 2,7% 2,4% 2,7% 9,0% 7,5% 6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
31 marca 2021 31 marca 2020 31 marca 2019 31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014
w mln zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego   (dane przekształcone)*            
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 917,6 918,1 1 319,5 1 419,8 1 537,8 690,1 894,6 679,7
Zysk operacyjny segmentu  (398,6)  (203,5) 352,4 980,0 1 139,2  (121,4)  (218,5)  (139,2)
Amortyzacja 254,9 244,7 189,3 146,1 158,1 172,1 252,3 233,7
EBITDA  (143,7) 41,2 541,7 1 126,1 1 297,3 50,7 33,8 94,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych   (dane przekształcone)*            
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 974,7 947,7 1 101,6 1 029,9 774,7 586,2 780,7 876,5
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających*  (0,4)  (1,4) - - - - - -
Zysk operacyjny segmentu 211,7  (6,2) 100,2 30,9  (71,5)  (10,3) 2,1 25,9
Amortyzacja 28,1 26,1 25,4 24,8 23,3 35,8 44,6 48,8
EBITDA 239,8 19,9 125,6 55,7  (48,2) 25,5 46,7 74,7
Pozostała działalność   (dane przekształcone)*            
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 106,2 100,2 67,0 60,9 63,5 125,9 134,8 107,5
Zysk operacyjny segmentu 24,5 29,4 27,7 30,3 13,3 35,7 26,9 30,4
Amortyzacja 33,6 30,6 20,6 15,6 14,0 19,9 19,6 19,7
EBITDA 58,1 60,0 48,3 45,9 27,3 55,6 46,5 50,1

* Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                                                   
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku.