Dane za 2015 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2015 2014 2013 2012 2011
Węgiel 49,7% 43,6% 46,6% 46,9% 52,7%
Koks i węglopochodne 44,0% 51,2% 48,5% 48,8% 45,0%
Pozostała działalność 6,3% 5,2% 4,8% 4,3% 2,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2015 2014 2013 2012 2011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 449,4 2 972,3 3 559,0 4 134,9 4 943,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (3 201,8) (843,8) 70,1 1 268,6 2 736,3
Amortyzacja 1 097,9 1 034,8 921,8 806,0 685,8
EBITDA (2 103,9) 191,0 991,9 2 074,6 3 422,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 051,8 3 489,2 3 704,3 4 307,9 4 220,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (715,8) 12,9 62,0 (97,8) 171,4
Amortyzacja 192,0 195,4 203,9 201,1 125,6
EBITDA (523,8) 208,3 265,9 103,3 297,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 433,7 353,4 368,9 378,2 213,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 51,7 45,5 82,9 73,7 20,4
Amortyzacja 81,1 80,2 83,0 65,3 36,6
EBITDA 132,8 125,7 165,9 139,0 57,0

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, s.30-31

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2015
(niebadane)
2014 2013 2012 2011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 449,4 2 972,3 3 559,0 4 134,9 4 943,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (2 881,8) (843,8) 70,1 1 268,6 2 736,3
Amortyzacja 1 097,9 1 034,8 921,8 806,0 685,8
EBITDA (1 783,9) 191,0 991,9 2 074,6 3 422,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 051,8 3 489,2 3 704,3 4 307,9 4 220,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (754,2) 12,9 62,0 (97,8) 171,4
Amortyzacja 192,0 195,4 203,9 201,1 125,6
EBITDA (562,2) 208,3 265,9 103,3 297,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 433,7 353,4 368,9 378,2 213,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (81,2) 45,5 82,9 73,7 20,4
Amortyzacja 81,1 80,2 83,0 65,3 36,6
EBITDA (0,1) 125,7 165,9 139,0 57,0

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyszczególnienie 2015
(niebadane)
2014 2013 2012 2011
Węgiel 49,7% 43,6% 46,6% 46,9% 52,7%
Koks i węglopochodne 44,0% 51,2% 48,5% 48,8% 45,0%
Pozostała działalność 6,3% 5,2% 4,8% 4,3% 2,3%

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 12 m-cy zakończony 31 grudnia 2015 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2015 I-IX 2014
Węgiel 49,0% 42,1%
Koks i węgloochodne 45,0% 52,5%
Pozostała działalność 6,0% 5,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres 9 miesięcy zakończony
30 września
2015 2014
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 545,9 2 012,5
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu  (621,4)  (424,9)
Amortyzacja 829,8 735,8
EBITDA 208,4 310,9
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 337,5 2 510,1
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu  (70,3) 11,7
Amortyzacja 148,9 146,3
EBITDA 78,6 158,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 313,4 258,7
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu 66,7 46,2
Amortyzacja 58,7 59,4
EBITDA 127,4 105,6

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzebskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2015 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2015 I - VI 2014
Węgiel 49,8% 39,8%
Koks i węgloochodne 43,7% 54,4%
Pozostała działalność 6,5% 5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 czerwca 2015 30 czerwca 2014
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 743,9 1 243,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (658,4)  (437,8)
EBITDA  (87,2) 7,2
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 531,1 1 701,6
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (38,7) 15,1
EBITDA 50,9 112,8
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 226,7 183,2
Zysk operacyjny segmentu 50,4 40,3
EBITDA 89,5 80,0

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony Dynamika
31 marca 2015* 31 marca 2014 31 marca 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 894,6 679,7 1 007,4 131,6
Zysk operacyjny segmentu  (218,5)  (139,2) 117,5 157,0
Amortyzacja 252,3 233,7 222,2 108,0
EBITDA 33,8 94,5 339,7 35,8
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 780,7 876,5 1 046,5 89,1
Zysk operacyjny segmentu 2,1 25,9 44,5 8,1
Amortyzacja 44,6 48,8 49,8 91,4
EBITDA 46,7 74,7 94,3 62,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 134,8 107,5 125,2 125,4
Zysk operacyjny segmentu 26,9 30,4 48,6 88,5
Amortyzacja 19,6 19,7 16,1 99,5
EBITDA 46,5 50,1 64,7 92,8

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyszczególnienie I-III 2015 I-III 2014 I-III 2013
Węgiel 49,4% 40,9% 46,2%
Koks i węglopochodne 43,1% 52,7% 48,0%
Pozostała działalność 7,5% 6,4% 5,8%

* z uwzględnieniem KWK Knurów - Szczygłowice

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku, s. 18-19