Ogólne Warunki Sprzedaży

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Do szeregu regulacji wspierających proces sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych, JSW SA wprowadza Ogólne Warunki Sprzedaży,  tzw. OWS.

Dokument ma na celu usystematyzowanie procesu sprzedaży realizowanego w trybie ofertowym, tj. nie potwierdzonego przez Strony pisemną umową handlową.  Jest dokumentem zawierającym wszystkie istotne warunki, regulacje i zasady współpracy między Stronami, w tym zakres praw i obowiązków Stron transakcji, przez co zapewnia zarówno Kontrahentom jak i Spółce realne wsparcie przy zawieraniu transakcji handlowych.

OWS przygotowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, praktyką handlową, jak również w oparciu o wytyczne i zasady, jakimi kieruje się Spółka w relacjach z Kontrahentami, które mają odzwierciedlenie w przyjętych politykach, regulaminach i innych regulacjach wspierających proces sprzedaży.

Zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i ich przyjęcie przez Kupującego do stosowania bez żadnych odstępstw, zmian i zastrzeżeń jest obligatoryjnym warunkiem zawarcia transakcji sprzedaży. Również faktyczne przystąpienie Kupującego do transakcji będzie traktowane równoznacznie z bezwarunkową akceptacją OWS i przyjęciem ich do stosowania.