Przetargi JSW SA

Przetargi
JSW SA O nas

Informacja

Informujemy, że od dnia 01.03.2014r roboty górnicze, którym we Wspólnym Słowniku Zamówień przypisano kod CPV 45254100-3 będą klasyfikowane jako roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym ww. postępowania przetargowe ogłaszane są w zakładce „Przetargi ==> Nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych ==> Usługi od 500 tys. zł netto do 414 tys. euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł netto do 5186 tys. euro netto”.

Jednocześnie informujemy, że postępowania przetargowe, dotyczące robót górniczych, którym przypisano kod CPV 71.33.00.00-0, będące aktualnie w końcowej fazie opracowania i publikacji, zostaną ogłoszone w zakładce „Przetargi ==> Objęte ustawą Prawo zamówień publicznych ==> Dostawy, usługi i roboty budowlane. Poza dostawami materiałowymi ==> Usługi”.

JSW S.A. informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wszczętych (ogłoszonych) z dniem 01.06.2014 r. zostanie przewidziana aukcja elektroniczna.
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą brać udział w aukcji elektronicznej, jeżeli posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Przetargi