Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

Strategia środowiskowa GK JSW do roku 2030, z perspektywą do roku 2050
Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Grupa JSW prowadzi gospodarkę odpadami z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z nimi, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Gospodarowanie odpadami odbywa się zgodnie z zasadami ochrony środowiska, w jasno sprecyzowanych kierunkach w sposób racjonalny i planowy, ale przede wszystkim uwzględniając uwarunkowania ekonomiczno-społeczne, techniczne oraz te związane z założeniami gospodarki obiegami zamkniętymi (GOZ).

 

Minimalizacja strumienia wytwarzanych odpadów, ciągły monitoring odpadów z procesów produkcyjnych oraz ich segregacja.

Dotychczasowe inicjatywy:

 • Racjonalna gospodarka odpadami, planowe i spójne  podejście - Strategia Gospodarki Odpadami Wydobywczymi.

 • Wdrażanie zasad GOZ w wybranych aspektach  działalności.

 • Produkcja kruszyw z odpadów wydobywczych.

 • Wykorzystywanie odpadów wydobywczych i kruszyw do rekultywacji terenów przekształconych.

 • Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów,  analiza zwiększenia możliwości zagospodarowania  odpadów.

 • Optymalizacja procesu wydobycia.

Zobowiązania:

 • Wdrożenie projektów umożliwiających ograniczenie ilości wytwarzanej skały płonnej dzięki optymalizacji  procesów wydobywczych.
 • Planowanie i rozwój doskonalszych sposobów zagospodarowania odpadów.
 • Gotowość technologiczna do produkcji i sprzedaży kruszyw skalnych górniczych.
 • Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów innych niż wydobywcze.

Planowane nakłady Grupy do 2030

 • Działania związane z racjonalną gospodarką odpadami i rekultywacją  terenu ~0,1 mld PLN