Dane za 2013 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2013 2012 2011
Węgiel 46,6% 46,9% 52,7%
Koks i węglopochodne 48,5% 48,8% 45,0%
Pozostała działalność 4,8% 4,3% 2,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2013 2012 2011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 559,0 4 134,9 4 943,3
Zysk operacyjny segmentu 70,1 1 268,6 2 736,3
Amortyzacja 921,8 806,0 685,8
EBITDA 991,9 2 074,6 3 422,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 704,3 4 307,9 4 220,0
Zysk operacyjny segmentu 62,0  (97,8) 171,4
Amortyzacja 203,9 201,1 125,6
EBITDA 265,9 103,3 297,0
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 368,9 378,2 213,5
Zysk operacyjny segmentu 82,9 73,7 20,4
Amortyzacja 83,0 65,3 36,6
EBITDA 165,9 139,0 57,0

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, s.27-28

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2013 I-IX 2012
Węgiel 47,4% 46,5%
Koks i węglopochodne 48,0% 49,8%
Pozostała działalność 4,6% 3,7%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 września 2013 30 września 2012
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 747,6 3 216,1
Zysk operacyjny segmentu 41,3 1 357,9
EBITDA 724,2 1 947,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 779,8 3 444,4
Zysk operacyjny segmentu 45,0   (60,2)
EBITDA 201,5 98,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 263,3 259,2
Zysk operacyjny segmentu 73,8 47,6
EBITDA 129,5 91,2

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, s. 27