Wpływ wojny w Ukrainie Y 2023

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

WPŁYW KONFLIKTU ZBROJNEGO W UKRAINIE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

W 2023 roku, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz sankcje nakładane na Rosję nadal oddziaływały
na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie. Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję wpłynęły na reorganizację globalnego rynku węgla koksowego. Przed wojną w Ukrainie udział Rosji
w imporcie węgla koksowego do UE wynosił około 10% dla węgla koksowego i około 30% dla węgla PCI. Po wprowadzeniu sankcji węgiel rosyjski został przekierowany na rynek azjatycki, głównie do Indii i Chin. Brakujący wolumen na rynku europejskim został uzupełniony dostawami z Australii i USA. Sankcje nałożone na Rosję nie wpłynęły znacząco na obniżenie podaży węgla koksowego na rynkach globalnych, natomiast zmieniły kierunki handlu. Obecnie udział importu węgla koksowego z Rosji
w chińskim imporcie ogółem wzrósł z ok. 7% w latach 2016-2020 do ok. 28% w roku 2023. Chiny utraciły status rynku rozliczeniowego w morskim handlu węglem koksowym na rzecz Indii. W 2023 roku konflikt zbrojny w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję miały ograniczony wpływ na ceny węgla koksowego,
w większym stopniu na wzrost cen oddziaływały zakłócenia podaży w kopalniach australijskich, amerykańskich spowodowane m.in. przez warunki pogodowe, geologiczne, wypadki, utrudnienia logistyczne, strajki oraz sytuację wewnętrzną w Chinach i rosnące zapotrzebowanie ze strony Indii. Trudno szacować długookresowy wpływ wojny w Ukrainie na europejski i globalny rynek. W skali globalnej wojna na terytorium Ukrainy przekłada się na mniej stabilną sytuację gospodarczą, wzrost inflacji oraz wzrost stóp procentowych. Grupa na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą, w celu oceny jej potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę i podjęcia działań mitygujących ten wpływ.

Wojna w Ukrainie oprócz zagrożeń stwarza również szanse rynkowe dla działalności Grupy. Ukraina będzie potrzebować znacznej ilości stali, m.in. na odbudowę infrastruktury mieszkaniowej i społecznej zniszczonej w wyniku rosyjskiej inwazji. Rośnie pozycja rynkowa Grupy jako lokalnego, stabilnego
i przewidywalnego dostawcy surowców dla przemysłu stalowego, czego dowodem są zawarte
w ostatnim roku kontrakty wieloletnie z kluczowymi odbiorcami. Niektóre europejskie firmy stalowe przygotowują się na szybką reakcję na zapotrzebowanie z rynku ukraińskiego, które ma wzrosnąć wraz z zakończeniem wojny, napędzane licznymi projektami odbudowy kraju. Ukraina boryka
się z poważnym niedoborem mocy produkcyjnych, a jej zapotrzebowanie na stal według analityków może wzrosnąć czterokrotnie. Ukraiński rząd zamierza szybko rozpocząć naprawę dróg i linii kolejowych zniszczonych w wyniku wojny z Rosją przy pomocy dotacji od Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Możliwe zakłócenia w działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy w razie eskalacji konfliktu:

▪ przerwane lub zaburzone łańcuchy dostaw,
▪ zakłócenia w procesie ciągłości produkcji lub wzrost kosztów produkcji,

▪ zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, pogorszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju
  oraz dalszy wzrost kosztów energii,

▪ wzrost cen surowców oraz materiałów i usług,

▪ zakłócenia logistyczne w portach w wyniku zwiększonego importu zamorskiego surowców m.in.
  rudy żelaza,

▪ wpływ na podaż wyrobów hutniczych na rynku europejskim,

▪ cyberataki na zasoby informatyczne powodujące wyciek danych i dezinformację,

▪ zagrożenia wynikające z dostępności pracowników.

Grupa na bieżąco analizuje możliwy wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na jej aktualną i przyszłą sytuację finansową, jej działalność operacyjną, jak również osiągane w przyszłości wyniki finansowe.

 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku