Rekultywacja terenów

Tytuł projektu: „Rekultywacja terenu położonego pomiędzy rzeką "Szotkówką", a zwałowiskiem "Pochwacie" w Połomii - Etap II

Program priorytetowy: „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”

Cel projektu: Głównym celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin przez kopalnię JSW na terenie położonym pomiędzy rzeką "Szotkówką", a zwałowiskiem "Pochwacie" w Połomii, w rejonie ul. Podgórnej.

Cele szczegółowe:

  • uporządkowanie i przywrócenie do stanu użytkowania terenu obejmującego 9,92 ha,
  • przywrócenie terenu do stanu zgodnego z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana.

Beneficjent: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Wartość projektu: 24 464 900,00 zł

Wartość dofinansowania w formie pożyczki: 24 464 900,00 zł

Termin realizacji projektu: 2021 – 2027