Dane za 2015 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN
Wyszczególnienie Jedn. 2015 2014 2013 2012 2011 Dynamika
2014=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ        
Suma bilansowa mln zł 11 812,2 15 369,3 13 862,0 14 067,1 13 617,0 76,9
Aktywa trwałe mln zł 10 324,7 13 085,9 10 300,0 9 792,0 8 873,6 78,9
Aktywa obrotowe mln zł 1 487,5 2 283,4 3 562,0 4 275,1 4 743,4 65,1
Kapitał własny mln zł 3 934,2 7 267,5 8 351,6 8 573,9 8 443,4 54,1
Zobowiązania mln zł 7 878,0 8 101,8 5 510,4 5 493,2 5 173,6 97,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 934,9 6 814,9 7 632,2 8 821,0 9 376,8 101,8
Zysk/strata brutto ze sprzedaży mln zł (50,2) (4,7) 1 152,7 2 435,2 3 409,7 1 068,1
Zysk/strata operacyjny/a mln zł (3 896,0) (774,8) 201,9 1 308,2 2 708,5 502,8
EBITDA mln zł (2 533,1) 528,5 1403,4 2 374,8 3 552,8 (479,3)
Marża EBITDA % (36,5) 7,8 18,4 26,9 37,9 (467,9)
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł (4 045,3) (882,2) 109,7 1 276,9 2 675,0 458,5
Zysk/Strata netto mln zł (3 285,2) (657,1) 82,2 988,1 2 086,0 500,0
Całkowite dochody razem mln zł (3 301,1) (1 079,2) 84,4 798,5 2 105,5 305,9
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 725,1 644,3 1 630,1 2 359,4 2 835,3 112,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (1 015,3) (3 040,4) (804,2) (2 634,3) (1 667,2) 33,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (80,0) 1 077,4 (280,5) (821,5) (436,9) (7,4)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (370,2) (1 318,7) 545,4 (1 096,4) 731,2 28,1
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - - 2,52 5,38 2,16 -
Płynność bieżąca   0,39 0,58 1,59 1,97 2,09 67,2
Płynność szybka   0,26 0,45 1,35 1,60 1,77 57,8
Rentowność netto sprzedaży % (47,4) (9,6) 1,1 11,2 22,2 493,8
Rentowność majątku ogółem (ROA) % (27,8) (4,3) 0,6 7,0 15,3 646,5
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % (83,5) (9,0) 1,0 11,5 24,7 927,8
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,67 0,53 0,40 0,39 0,38 126,4
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   2,00 1,11 0,66 0,64 0,61 180,2
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,49 0,81 1,06 1,13 1,20 60,5

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, s. 56

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.12.2015
(niebadane)
Stan na
31.12.2014
Suma bilansowa mln zł 11 970,9 15 369,3
Aktywa trwałe mln zł 9 952,3 13 085,9
Aktywa obrotowe mln zł 2 018,6 2 283,4
Kapitał własny mln zł 4 054,6 7 267,5
Zobowiązania mln zł 7 916,3 8 101,8
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 12 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 31.12.2015
(niebadane)
12 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 934,9 6 814,9
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł (50,2) (4,7)
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł (3 747,3) (774,8)
EBITDA mln zł (2 384,4) 528,5
Marża EBITDA % (34,4) 7,8
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł (3 896,6) (882,2)
Zysk (strata) netto mln zł (3 164,7) (657,1)
Całkowite dochody razem mln zł (3 180,7) (1 079,2)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 12 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 31.12.2015
(niebadane)
12 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 31.12.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 609,5 644,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (1 015,3) (3 040,4)
w tym nabycie kopalni
Knurów-Szczygłowice
0,0 (1 490,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (79,9) 1 077,4
w tym emisja dłużnych papierów wartościowych 116,7 1 249,2
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (485,7) (1 318,7)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2014
Płynność bieżąca   0,50 0,58
Płynność szybka   0,38 0,45
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,66 0,53
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,95 1,11
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,51 0,81
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2014
Rentowność netto sprzedaży % (45,6) (9,6)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % (26,4) (4,3)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % (78,1) (9,0)

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 12 m-cy zakończony 31.12.2015 r.

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2015
Stan na
30.09.2014
Suma bilansowa mln zł 14 580,5 15 647,4
Aktywa trwałe mln zł 12 734,3 12 909,0
Aktywa obrotowe mln zł 1 846,2 2 738,4
Kapitał własny mln zł 6 582,8 8 017,6
Zobowiązania mln zł 7 997,7 7 629,8
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 30.09.2015
9 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 5 196,8 4 781,3
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł  (32,1)  (80,3)
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (651,8)  (365,4)
EBITDA mln zł 379,5 570,8
Marża EBITDA % 7,3 11,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (758,2)  (442,3)
Zysk (strata) netto mln zł  (622,9)  (302,6)
Całkowite dochody razem mln zł  (652,5)  (329,0)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 30.09.2015
9 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 30.09.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 555,6 250,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (823,2)  (2 306,7)
w tym nabycie kopalni
Knurów-Szczygłowice
0,0  (1 160,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 41,4 1 083,5
w tym emisja dłużnych papierów wartościowych 116,7 1 212,6
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (226,2)  (972,5)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2015
Stan na
30.09.2014
Płynność bieżąca   0,48 0,99
Płynność szybka   0,33 0,75
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,55 0,49
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,21 0,95
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,62 0,93
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2015
Stan na
30.09.2014
Rentowność netto sprzedaży %  (12,0)  (6,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (4,3)  (1,9)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (9,5)  (3,8)

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2015 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2015
Stan na
30.06.2014
Suma bilansowa mln zł 14 866,4 13 335,5
Aktywa trwałe mln zł 12 878,1 10 593,9
Aktywa obrotowe mln zł 1 988,3 2 741,6
Kapitał własny mln zł 6 585,4 8 005,4
Zobowiązania mln zł 8 281,0 5 330,1
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2015
okres od 01.01.
do 30.06.2015
I półrocze 2014
okres od 01.01.
do 30.06.2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 3 501,7 3 128,7
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł  (53,4)  (77,1)
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (681,0)  (382,9)
EBITDA mln zł 15,0 196,0
Marża EBITDA % 0,4 6,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (758,4)  (428,6)
Zysk (strata) netto mln zł  (623,5)  (341,4)
Całkowite dochody razem mln zł  (649,8)  (341,4)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2015
okres od 01.01.
do 30.06.2015
I półrocze 2014
okres od 01.01.
do 30.06.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 362,8 108,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (591,3)  (1 171,8)
w tym zaliczka na zakup
kopalni Knurów-Szczygłowice
-  (400,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 52,8  (86,7)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (175,7)  (1 150,2)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2015
Stan na
30.06.2014
Płynność bieżąca   0,50 1,30
Płynność szybka   0,36 1,06
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,56 0,40
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,26 0,67
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,77 0,99
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2015
Stan na
30.06.2014
Rentowność netto sprzedaży %  (17,8)  (10,9)
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (4,2)  (2,6)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (9,5)  (4,3)

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2015 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowa mln zł 15 025,20 13 525,9 14 157,2
Aktywa trwałe mln zł 13 088,60 10 415,0 9 933,0
Aktywa obrotowe mln zł 1 936,60 3 110,9 4 224,1
Kapitał własny mln zł 7 008,60 8 261,4 8 719,2
Zobowiązania mln zł 8 016,60 5 264,5 5 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 1 810,10 1 663,7 2 179,1
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 21,1 118,7 479,2
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (205,4)  (90,2) 204,2
EBITDA mln zł 109,2 210,3 490,8
Marża EBITDA % 6,0 12,6 22,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (240,8)  (114,9) 184,6
Zysk (strata) netto mln zł  (196,7)  (88,5) 145,4
Całkowite dochody razem mln zł  (227,0)  (88,5) 145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 163,7 37,3 451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (355,9)  (466,3)  (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 40,3  (70,3)  (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (151,9)  (498,9)  (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca   0,52 1,56 1,99
Płynność szybka   0,39 1,27 1,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,53 0,39 0,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,14 0,64 0,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,79 1,03 1,13
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży %  (10,9)  (5,3) 6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (1,3)  (0,7) 1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (2,8)  (1,1) 1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2015 roku, str 30-34, 38-39