Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2015 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN
WyszczególnienieJedn.20152014201320122011Dynamika
2014=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ    
Suma bilansowamln zł11 812,215 369,313 862,014 067,113 617,076,9
Aktywa trwałemln zł10 324,713 085,910 300,09 792,08 873,678,9
Aktywa obrotowemln zł1 487,52 283,43 562,04 275,14 743,465,1
Kapitał własnymln zł3 934,27 267,58 351,68 573,98 443,454,1
Zobowiązaniamln zł7 878,08 101,85 510,45 493,25 173,697,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedażymln zł6 934,96 814,97 632,28 821,09 376,8101,8
Zysk/strata brutto ze sprzedażymln zł (50,2) (4,7)1 152,72 435,23 409,71 068,1
Zysk/strata operacyjny/amln zł (3 896,0) (774,8)201,91 308,22 708,5502,8
EBITDAmln zł (2 533,1)528,51403,42 374,83 552,8 (479,3)
Marża EBITDA% (36,5)7,818,426,937,9 (467,9)
Zysk/Strata przed opodatkowaniemmln zł (4 045,3) (882,2)109,71 276,92 675,0458,5
Zysk/Strata nettomln zł (3 285,2) (657,1)82,2988,12 086,0500,0
Całkowite dochody razemmln zł (3 301,1) (1 079,2)84,4798,52 105,5305,9
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł725,1644,31 630,12 359,42 835,3112,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 015,3) (3 040,4) (804,2) (2 634,3) (1 667,2)33,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (80,0)1 077,4 (280,5) (821,5) (436,9) (7,4)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (370,2) (1 318,7)545,4 (1 096,4)731,228,1
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcjęzł/akcję--2,525,382,16-
Płynność bieżąca 0,390,581,591,972,0967,2
Płynność szybka 0,260,451,351,601,7757,8
Rentowność netto sprzedaży% (47,4) (9,6)1,111,222,2493,8
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (27,8) (4,3)0,67,015,3646,5
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (83,5) (9,0)1,011,524,7927,8
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,670,530,400,390,38126,4
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 2,001,110,660,640,61180,2
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,490,811,061,131,2060,5

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, s. 56

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
31.12.2015
(niebadane)
Stan na
31.12.2014
Suma bilansowamln zł11 970,915 369,3
Aktywa trwałemln zł9 952,313 085,9
Aktywa obrotowemln zł2 018,62 283,4
Kapitał własnymln zł4 054,67 267,5
Zobowiązaniamln zł7 916,38 101,8
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.12 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 31.12.2015
(niebadane)
12 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 31.12.2014
Przychody ze sprzedażymln zł6 934,96 814,9
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł (50,2) (4,7)
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (3 747,3) (774,8)
EBITDAmln zł (2 384,4)528,5
Marża EBITDA% (34,4)7,8
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (3 896,6) (882,2)
Zysk (strata) nettomln zł (3 164,7) (657,1)
Całkowite dochody razemmln zł (3 180,7) (1 079,2)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.12 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 31.12.2015
(niebadane)
12 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 31.12.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł609,5644,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 015,3) (3 040,4)
w tym nabycie kopalni
Knurów-Szczygłowice
0,0 (1 490,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (79,9)1 077,4
w tym emisja dłużnych papierów wartościowych116,71 249,2
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (485,7) (1 318,7)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2014
Płynność bieżąca 0,500,58
Płynność szybka 0,380,45
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,660,53
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,951,11
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,510,81
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2014
Rentowność netto sprzedaży% (45,6) (9,6)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (26,4) (4,3)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (78,1) (9,0)

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A. za okres 12 m-cy zakończony 31.12.2015 r.

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2015
Stan na
30.09.2014
Suma bilansowamln zł14 580,515 647,4
Aktywa trwałemln zł12 734,312 909,0
Aktywa obrotowemln zł1 846,22 738,4
Kapitał własnymln zł6 582,88 017,6
Zobowiązaniamln zł7 997,77 629,8
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 30.09.2015
9 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 30.09.2014
Przychody ze sprzedażymln zł5 196,84 781,3
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł (32,1) (80,3)
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (651,8) (365,4)
EBITDAmln zł379,5570,8
Marża EBITDA%7,311,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (758,2) (442,3)
Zysk (strata) nettomln zł (622,9) (302,6)
Całkowite dochody razemmln zł (652,5) (329,0)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2015
okres od 01.01.
do 30.09.2015
9 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 30.09.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł555,6250,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (823,2) (2 306,7)
w tym nabycie kopalni
Knurów-Szczygłowice
0,0 (1 160,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł41,41 083,5
w tym emisja dłużnych papierów wartościowych116,71 212,6
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (226,2) (972,5)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2015
Stan na
30.09.2014
Płynność bieżąca 0,480,99
Płynność szybka 0,330,75
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,550,49
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,210,95
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,620,93
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2015
Stan na
30.09.2014
Rentowność netto sprzedaży% (12,0) (6,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (4,3) (1,9)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (9,5) (3,8)

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2015 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2015
Stan na
30.06.2014
Suma bilansowamln zł14 866,413 335,5
Aktywa trwałemln zł12 878,110 593,9
Aktywa obrotowemln zł1 988,32 741,6
Kapitał własnymln zł6 585,48 005,4
Zobowiązaniamln zł8 281,05 330,1
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2015
okres od 01.01.
do 30.06.2015
I półrocze 2014
okres od 01.01.
do 30.06.2014
Przychody ze sprzedażymln zł3 501,73 128,7
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł (53,4) (77,1)
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (681,0) (382,9)
EBITDAmln zł15,0196,0
Marża EBITDA%0,46,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (758,4) (428,6)
Zysk (strata) nettomln zł (623,5) (341,4)
Całkowite dochody razemmln zł (649,8) (341,4)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2015
okres od 01.01.
do 30.06.2015
I półrocze 2014
okres od 01.01.
do 30.06.2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł362,8108,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (591,3) (1 171,8)
w tym zaliczka na zakup
kopalni Knurów-Szczygłowice
- (400,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł52,8 (86,7)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (175,7) (1 150,2)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2015
Stan na
30.06.2014
Płynność bieżąca 0,501,30
Płynność szybka 0,361,06
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,560,40
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,260,67
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,770,99
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2015
Stan na
30.06.2014
Rentowność netto sprzedaży% (17,8) (10,9)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (4,2) (2,6)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (9,5) (4,3)

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2015 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowamln zł15 025,2013 525,914 157,2
Aktywa trwałemln zł13 088,6010 415,09 933,0
Aktywa obrotowemln zł1 936,603 110,94 224,1
Kapitał własnymln zł7 008,608 261,48 719,2
Zobowiązaniamln zł8 016,605 264,55 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Przychody ze sprzedażymln zł1 810,101 663,72 179,1
Zysk brutto ze sprzedażymln zł21,1118,7479,2
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (205,4) (90,2)204,2
EBITDAmln zł109,2210,3490,8
Marża EBITDA%6,012,622,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (240,8) (114,9)184,6
Zysk (strata) nettomln zł (196,7) (88,5)145,4
Całkowite dochody razemmln zł (227,0) (88,5)145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł163,737,3451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (355,9) (466,3) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł40,3 (70,3) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (151,9) (498,9) (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca 0,521,561,99
Płynność szybka 0,391,271,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,530,390,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,140,640,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,791,031,13
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży% (10,9) (5,3)6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (1,3) (0,7)1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (2,8) (1,1)1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2015 roku, str 30-34, 38-39