Dane za 2023 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Węgiel 58,0% 56,4% 47,8% 50,9% 55,0% 51,8% 55,5% 52,8% 49,7% 43,6% 46,6%
Koks i węglopochodne 36,8% 39,3% 41,6% 43,6% 40,9% 45,4% 41,5% 41,9% 44,0% 51,2% 48,5%
Pozostała działalność 5,2% 4,3% 4,6% 5,5% 4,1% 2,8% 3,0% 5,3% 6,3% 5,2% 4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 8 876,0 11 406,9 5 079,8 3 554,6 4 771,1 5 084,6 4 925,9 3 551,6 3 449,4 2 972,3 3 559,0
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* 30,9 - - - - - - - - - -
Zysk/strata operacyjny/a segmentu *** 3 252,6 8 744,4 411,9 (1 760,2) 478,1 1 753,1 3 001,9 663,4  (3 201,8)  (843,8) 70,1
Amortyzacja *** 1 549,3 1 330,7 1 039,4 935,0 878,6 612,1 680,9 655,6 1 097,9 1 034,8 921,8
EBITDA *** 4 801,9 10 075,1 1 451,3  (825,2) 1 356,7 2 365,2 3 682,8 1 319,0  (2 103,9) 191,0 991,9
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych       dane przekształcone*            
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 5 632,1 7 945,8 5 064,7 3 047,0 3 545,0 4 451,5 3 688,1 2 822,7 3 051,8 3 489,2 3 704,3
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających* 9,1  (35,8)  (3,1)  (53,4) - - - - - - -
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (780,5) 584,3 1 234,4  (88,0) 259,5 416,4  (47,9)  (67,5)  (715,8) 12,9 62,0
Amortyzacja 107,6 102,6 113,7 107,7 103,4 100,2 96,8 125,2 192 195,4 203,9
EBITDA  (672,9) 686,9 1 348,1 19,7 362,9 516,6 48,9 57,7  (523,8) 208,3 265,9
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 790,4 881,6 487,7 387,8 355,7 273,4 263,2 357 433,7 353,4 368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 173,4 11,9 86,7 92,2 93,2 84,9 57,1 52,2 51,7 45,5 82,9
Amortyzacja 148,3 142,3 145,6 133,9 108,9 64,4 56,2 64,5 81,1 80,2 83,0
EBITDA  321,7 154,2 232,3 226,1 202,1 149,3 113,3 116,7 132,8 125,7 165,9

*Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej : segmentu węglowego (w 2023 roku: 30,9 mln PLN, w 2022 roku: 0,00 mln PLN) oraz segmentu koksowego (w 2023 roku: 9,1 mln PLN, w 2022 roku: (35,8) mln PLN), w 2021 roku: (3,1) mln PLN, w 2020 roku: (53,4) mln PLN.                                                     
**Dane przekształcone dotyczą danych za 2020 r. (segment koksowy)                                                
 *** Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian – szczegółowe dane w Nocie 2.6. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.                                                
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku                                                

 

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2023 I-IX 2022
Węgiel 57,7% 55,7%
Koks i węgloochodne 37,2% 40,2%
Pozostała działalność 5,1% 4,1%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony 
30 września 2023 30 września 2022*
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego    
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych** 6 907,6 8 955,6
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 2 745,9 7 270,0
Amortyzacja 1 103,1 1 004,0
EBITDA 3 849,0 8 274,0
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych    
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych** 4 449,3 6 462,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (525,8) 688,4
Amortyzacja 80,2 77,0
EBITDA  (445,6) 765,4
Pozostała działalność    
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych** 609,9 660,0
Zysk operacyjny segmentu 147,1 70,6
Amortyzacja 106,9 104,2
EBITDA 254,0 174,8

* Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.            
** Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej: segmentu węglowego (w okresie III kwartałów 2023 roku: 23,3 mln PLN, w analogicznym okresie 2022 roku: 0,00 mln PLN) oraz segmentu koksowego (w okresie III kwartałów 2023 roku: 9,6 mln PLN, w analogicznym okresie 2022 roku: (29,3) mln PLN).            
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2023 roku            

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2023 I-VI 2022
Węgiel 57,7% 54,8%
Koks i węgloochodne 37,7% 41,5%
Pozostała działalność 4,7% 3,7%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony 
30 czerwca 2023 30 czerwca 2022
(dane przekształcone*)
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych** 4 948,5 5 984,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 2 554,7 5 071,8
Amortyzacja 702,5 675,8
EBITDA*** 3 257,2 5 747,6
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych** 3 230,4 4 531,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (275,0) 358,0
Amortyzacja 53,0 51,3
EBITDA***  (222,0) 409,3
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych** 400,6 402,5
Zysk operacyjny segmentu 96,9 44,6
Amortyzacja 69,4 69,2
EBITDA*** 166,3 113,8

*Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.

** Przychody ze sprzedaży bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających dotyczącej segmentu koksowego, która wynosi w I półroczu 2022 roku: (14,8) mln PLN, w I półroczu 2021 roku: 0,00 mln PLN.

***EBITDA = zysk/(strata) operacyjny/(a) powiększona o amortyzację.
Zgodnie z Wytycznymi ESMA dotyczącymi Alternatywnych Pomiarów Wyników (APM-– Alternative Performance Measures) wskaźnik EBITDA stanowi Alternatywny Pomiar Wyniku. Wskaźnik EBITDA jako miernik niezdefiniowany przez MSSF, nie stanowi miernika zestandaryzowanego i sposób jego wyliczenia może różnić się pomiędzy podmiotami. Wskaźnik EBITDA stosowany przez Grupę może nie być porównywalny z podobnymi wskaźnikami prezentowanymi przez inne spółki. Wskaźnik ten należy traktować jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Grupy.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2023 I-III 2022 I-III 2021 I-III 2020 I-III 2019 I-III 2018 I-III 2017 I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014
Węgiel 61,1% 54,3% 45,9% 46,7% 53,0% 56,6% 64,7% 49,2% 49,4% 40,9%
Koks i węglopochodne 34,6% 41,8% 48,8% 48,2% 44,3% 41,0% 32,6% 41,8% 43,1% 52,7%
Pozostała działalność 4,3% 3,9% 5,3% 5,1% 2,7% 2,4% 2,7% 9,0% 7,5% 6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
31 marca 2023 31 marca 2022 31 marca 2021 31 marca 2020 31 marca 2019 31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014
w mln zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego dane przekształcone*  
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 722,2 2 679,6 917,6 918,1 1 319,5 1 419,8 1 537,8 690,1 894,6 679,7
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających  (1,3) - - - - - - - - -
Zysk operacyjny segmentu 1 699,6 2 170,6  (398,6)  (203,5) 352,4 980,0 1 139,2  (121,4)  (218,5)  (139,2)
Amortyzacja 338,6 363,6 254,9 244,7 189,3 146,1 158,1 172,1 252,3 233,7
EBITDA 2 038,2  2 534,2  (143,7) 41,2 541,7 1 126,1 1 297,3 50,7 33,8 94,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych dane przekształcone*   dane przekształcone*  
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 542,1 2 066,7 974,7 947,7 1 101,6 1 029,9 774,7 586,2 780,7 876,5
Korekta przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających 3,9  (7,3)  (0,4)  (1,4) - - - - - -
Zysk operacyjny segmentu  (195,5) 106,1 211,7  (6,2) 100,2 30,9  (71,5)  (10,3) 2,1 25,9
Amortyzacja 26,2 25,7 28,1 26,1 25,4 24,8 23,3 35,8 44,6 48,8
EBITDA  (169,3) 131,8 239,8 19,9 125,6 55,7  (48,2) 25,5 46,7 74,7
Pozostała działalność dane przekształcone*  
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 191,5 191,9 106,2 100,2 67,0 60,9 63,5 125,9 134,8 107,5
Zysk operacyjny segmentu 36,9 28,5 24,5 29,4 27,7 30,3 13,3 35,7 26,9 30,4
Amortyzacja 34,3 33,6 33,6 30,6 20,6 15,6 14,0 19,9 19,6 19,7
EBITDA 71,2 62,1 58,1 60,0 48,3 45,9 27,3 55,6 46,5 50,1

*  Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.                                            
**Pozycja wynika ze zmiany zasad prezentacji stosowanych przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku i dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                            
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku.