Dane za 2016 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Węgiel 52,8% 49,7% 43,6% 46,6% 46,9% 52,7%
Koks i węglopochodne 41,9% 44,0% 51,2% 48,5% 48,8% 45,0%
Pozostała działalność 5,3% 6,3% 5,2% 4,8% 4,3% 2,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2016 2015 2014 2013 2012 2011
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 551,6 3 449,4 2 972,3 3 559,0 4 134,9 4 943,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 663,4 (3 201,8) (843,8) 70,1 1 268,6 2 736,3
Amortyzacja 655,6 1 097,9 1 034,8 921,8 806,0 685,8
EBITDA 1 319,0 (2 103,9) 191,0 991,9 2 074,6 3 422,1
EBITDA skorygowana* 1 425,9 429,7 - - - -
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 822,7 3 051,8 3 489,2 3 704,3 4 307,9 4 220,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (67,5) (715,8) 12,9 62,0 (97,8) 171,4
Amortyzacja 125,2 192,0 195,4 203,9 201,1 125,6
EBITDA 57,7 (523,8) 208,3 265,9 103,3 297,0
EBITDA skorygowana** 57,7 166,0 - - - -
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 357,0 433,7 353,4 368,9 378,2 213,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 52,2 51,7 45,5 82,9 73,7 20,4
Amortyzacja 64,5 81,1 80,2 83,0 65,3 36,6
EBITDA 116,7 132,8 125,7 165,9 139,0 57,0
EBITDA skorygowana*** 124,1 132,8 - - - -

*EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2016 roku: 71,1 mln zł, w 2015 roku: 2 533,6 mln zł.
**EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych JSW KOKS w 2015 roku: 689,8 mln zł.
***EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości w 2016 roku: 7,4 mln zł.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, s.30-31  

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2016 I-IX 2015
Węgiel 49,0% 49,0%
Koks i węgloochodne 45,0% 45,0%
Pozostała działalność 6,0% 6,0%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres 9 miesięcy zakończony
30 września
2016 2015
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 212,6 2 545,9
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu (196,8) (621,4)
Amortyzacja 492,0 829,8
EBITDA 295,2 208,4
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 056,3 2 337,5
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu 31,7 (70,3)
Amortyzacja 101,4 148,9
EBITDA 133,1 78,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 294,7 313,4
Zysk/(strata) operacyjny/(a) segmentu 121,7 68,7
Amortyzacja 52,5 58,7
EBITDA 174,2 127,4

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2016 I-VI 2015
Węgiel 47,7% 49,8%
Koks i węgloochodne 45,2% 43,7%
Pozostała działalność 7,1% 6,5%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 czerwca 2016 30 czerwca 2015
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 379,2 1 743,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (129,3) (658,4)
EBITDA 200,5 (87,2)
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 307,9 1 531,1
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 9,0 (38,7)
EBITDA 80,6 50,9
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 206,5 226,7
Zysk operacyjny segmentu 83,8 50,4
EBITDA 124,3 89,5

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014 I-III 2013
Węgiel 49,2% 49,4% 40,9% 46,2%
Koks i węglopochodne 41,8% 43,1% 52,7% 48,0%
Pozostała działalność 9,0% 7,5% 6,4% 5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony Dynamika
31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014 31 marca 2013
    w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 690,1 894,6 679,7 1 007,4 77,1
Zysk operacyjny segmentu (121,4) (218,5) (139,2) 117,5 55,6
Amortyzacja 172,1 252,3 233,7 222,2 68,2
EBITDA 50,7 33,8 94,5 339,7 150
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 586,2 780,7 876,5 1 046,5 75,1
Zysk operacyjny segmentu (10,3) 2,1 25,9 44,5 (490,5)
Amortyzacja 35,8 44,6 48,8 49,8 80,3
EBITDA 25,5 46,7 74,7 94,3 54,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 125,9 134,8 107,5 125,2 93,4
Zysk operacyjny segmentu 35,7 26,9 30,4 48,6 132,7
Amortyzacja 19,9 19,6 19,7 16,1 101,5
EBITDA 55,6 46,5 50,1 64,7 119,6

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku