Dane za 2023 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 27 793,8 27 070,8 15 961,8 15 030,9 14 926,4 13 762,6 12 090,2 11 519,6 11 812,2 15 369,3 13 862,0
Aktywa trwałe* mln zł 22 095,9 19 218,5 12 070,2 11 638,5 11 565,1 10 300,7 8 118,2 9 097,3 10 324,7 13 085,9 10 300,0
Aktywa obrotowe* mln zł 5 697,9 7 852,3 3 891,6 3 392,4 3 361,3 3 461,9 3 972,0 2 422,3 1 487,5 2 283,4 3 562,0
Kapitał własny* mln zł 16 971,7 16 045,2 8 297,8 7 317,1 8 851,5 8 445,4 6 621,5 4 069,6 3 934,2 7 267,5 8 351,6
Zobowiązania mln zł 10 822,1 11 025,6 7 664,0 7 713,8 6 074,9 5 317,2 5 468,7 7 450,0 7 878,0 8 101,8 5 510,4
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży* mln zł 15 338,5 20 198,5 10 629,1 6 936,0 8 671,8 9 809,5 8 877,2 6 731,3 6 934,9 6 814,9 7 632,2
Zysk/strata brutto ze sprzedaży* mln zł 3 847,8 10 715,9 2 595,2  (401,3) 1 603,6 2 871,1 3 238,9 1 229,7  (50,2)  (4,7) 1 152,7
Zysk/strata operacyjny/a* mln zł 2 826,7 9 406,3 1 262,4  (1 780,6) 905,6 2 254,1 3 116,5 226,6 -3896  (774,8) 201,9
EBITDA* mln zł 4 555,9 10 919,2 2 482,5  (675,7) 1 939,5 3 020,1 3 941,2 1 065,4 -2533,1 528,5 1 403,4
Marża EBITDA* % 29,7 54,1 23,4  (9,7) 22,4 30,8 44,4 15,8 -36,5 7,8 18,4
Zysk/Strata przed opodatkowaniem* mln zł 2 874,7 9 459,3 1 166,7  (1 867,6) 828,0 2 192,5 3 123,6 19,6 -4045,3  (882,2) 109,7
Zysk/Strata netto* mln zł 997,1 7 650,4 952,6  (1 537,4) 649,6 1 760,8 2 543,3 4,4 -3285,2  (657,1) 82,2
Całkowite dochody razem* mln zł 927,4 7 676,5 980,8  (1 534,3) 636,7 1 718,4 2 552,0 16,2 -3301,1  (1 079,2) 84,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej* mln zł 1 747,4 11 044,9 1 661,2 354,7 1 140,3 2 818,4 2 870,7 896,5 725,1 644,3 1 630,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej* mln zł  (3 715,1) (6 688,2)  (1 620,2)  (549,3)  (2 260,5)  (1 581,7)  (2 170,3)  (354,4)  (1 015,3)  (3 040,4)  (804,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (177,9)  (818,7)  (338,1) 1 441,2  (180,3)  (755,8)  (699,8) 277,7  (80,0) 1 077,4  (280,5)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (2 145,6) 3 538,0  (297,1) 1 246,6  (1 300,5) 480,9 0,6 819,8  (370,2)  (1 318,7) 545,4
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - - - - 1,71 - - - - - 2,52
Płynność bieżąca   0,85 1,05 1,08 1,03 1,05 1,03 1,67 1,14 0,39 0,58 1,59
Płynność szybka   0,67 0,91 0,90 0,76 0,70 0,84 1,46 0,98 0,26 0,45 1,35
Rentowność netto sprzedaży % 6,5 37,9 9,00  (22,2) 7,5 17,9 28,6 0,1  (47,4)  (9,6) 1,1
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 3,6 28,3 6,00  (10,2) 4,4 12,8 21,0 0,0  (27,8)  (4,3) 0,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 5,9 47,7 11,50  (21,0) 7,3 20,8 38,4 0,1  (83,5)  (9,0) 1,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,39 0,41 0,48 0,51 0,41 0,39 0,45 0,65 0,67 0,53 0,40
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,64 0,69 0,92 1,05 0,69 0,63 0,83 1,83 2,00 1,11 0,66
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi*   0,94 1,01 0,90 0,90 0,91 0,91 1,0 0,70 0,49 0,81 1,06

*dane przekształcone dotyczą 2020 r. oraz 2022 r.                                                
Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2023
Stan na
30.09.2022
Suma bilansowa mln zł 30 434,4 25 198,2
Aktywa trwałe mln zł 22 758,4 17 204,5
Aktywa obrotowe mln zł 7 676,0 7 993,7
Kapitał własny mln zł 16 823,9 14 737,0
Zobowiązania mln zł 13 610,5 10 461,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2023
okres
od 01.01.
do 30.09.2023
9 miesięcy 2022
okres
od 01.01.
do 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży mln zł 11 999,7 16 049,2
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 3 277,1 8 945,4
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 2 621,3 7 847,9
EBITDA mln zł 3 856,4 8 987,1
Marża EBITDA % 32,1 56,0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 2 677,0 7 891,6
Zysk (strata) netto mln zł 845,3 6 394,2
Całkowite dochody razem mln zł 779,6 6 368,3
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2023
okres
od 01.01.
do 30.09.2023
9 miesięcy 2022
okres
od 01.01.
do 30.09.2022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 3 066,2 9 287,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (2 645,3)  (4 479,3)
- w tym sprzedaż aktywów finansowych mln zł 3,1 6,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (379,1)  (799,7)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 41,8 4 008,0
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2023
Stan na
30.09.2022
Płynność bieżąca   0,78 1,15
Płynność szybka   0,67 1,05
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,45 0,42
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,81 0,71
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,89 1,05
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2023
Stan na
30.09.2022
Rentowność netto sprzedaży % 7,0 39,8
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 2,8 25,4
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 5,0 43,4

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2023 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2023
Stan na
30.06.2022
      (dane przekształcone*)
Suma bilansowa mln zł 28 954,3 21 605,1
Aktywa trwałe mln zł 21 176,1 13 441,8
Aktywa obrotowe mln zł 7 778,2 8 163,3
Kapitał własny mln zł 18 063,8 12 604,2
Zobowiązania mln zł 10 890,5 9 000,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2023
okres od 01.01.
do 30.06.2023
I półrocze 2022
okres od 01.01.
do 30.06.2022
(dane przekształcone*)
Przychody ze sprzedaży mln zł 8 597,8 10 903,2
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 2 872,6 6 075,3
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 2 535,9 5 206,8
EBITDA mln zł 3 325,3 5 973,4
Marża EBITDA % 38,7 54,8
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 2 568,0 5 200,9
Zysk (strata) netto mln zł 2 053,6 4 212,8
Całkowite dochody razem mln zł 2 018,8 4 235,5
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2023 okres  od 01.01.
do 30.06.2023
I półrocze 2022
okres od 01.01.
do 30.06.2022
(dane przekształcone*)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 2 124,9 5 827,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (1 761,8)  (1 871,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (455,1)  (710,7)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (92,0) 3 245,2
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2023
Stan na
30.06.2022
(dane przekształcone*)
Płynność bieżąca   1,07 1,49
Płynność szybka   0,95 1,35
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,38 0,42
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,60 0,71
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,01 1,18
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2023
Stan na
30.06.2022
Rentowność netto sprzedaży % 23,9 38,6
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 7,1 19,5
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 11,4 33,4

* Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2023 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.03.2023 
Stan na
31.03.2022*  
Stan na
31.03.2021 
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016 
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowa mln zł 28 113,1 27 070,8 14 902,7 14 693,1 14 079,5 12 706,0 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9
Aktywa trwałe mln zł 19 581,10 19 218,5 11 804,8 11 780,4 10 788,4 9 649,4 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0
Aktywa obrotowe mln zł 8 532,0 7 852,30 3 097,9 2 912,7 3 291,1 3 056,6 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9
Kapitał własny mln zł 17 320,3 16 045,2 7 122,6 8 591,9 8 851,4 7 493,9 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4
Zobowiązania mln zł 10 792,8 11 025,60 7 780,1 6 101,2 5 228,1 5 212,1 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2023 I kwartał 2022* I kwartał 2021 I kwartał 2020** I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 4 458,40 4 930,9 1 998,1 1 964,6 2 488,1 2 510,6 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 1 663,0 2 656,6 52,9 112,8 725,4 1 086,6 1 131,9 70,1 21,1 118,7
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 1 574,5 2 303,6  (193,9)  (234,0) 507,6 951,9 1 046,6  (114,8)  (205,4)  (90,2)
EBITDA mln zł 1 956,00 2 705,90 104,4 50,3 728,8 1 135,8 1 239,7 112,0 109,2 210,3
Marża EBITDA % 43,9 54,9 5,2 2,6 29,3 45,2 52,2 8,0 6,0 12,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 1 590,0 2 281,8  (217,6)  (254,2) 504,7 940,4 1 062,9  (131,6)  (240,8)  (114,9)
Zysk (strata) netto mln zł 1 266,8 1 846,3  (179,2)  (208,9) 409,8 757,9 863,0  (59,5)  (196,7)  (88,5)
Całkowite dochody razem mln zł 1 275,1 1 844,5  (194,5)  (259,6) 406,4 753,9 880,7  (56,3)  (227,0)  (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2023 I kwartał 2022* I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 1 859,5 2 545,5 240,5  (78,7) 761,3 638,6 792,0 126,7 163,7 37,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (921,3)  (562,1)  (507,6)  (379,7)  (620,6)  (317,5)  (530,4)  (279,8)  (355,9)  (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (259,1)  (554,1)  (61,6) 374,6  (141,4)  (127,6)  (71,6)  (15,9) 40,3  (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 679,1 1 429,3  (328,7)  (83,8)  (0,7) 193,5 190,0  (169,0)  (151,9)  (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2023
Stan na
31.03.2022*
Stan na
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016  Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca   1,16 1,41 0,89 1,05 1,10 1,31 1,66 0,37 0,52 1,56
Płynność szybka   1,04 1,25 0,65 0,65 0,88 1,08 1,40 0,23 0,39 1,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,38 0,43 0,52 0,42 0,37 0,41 0,59 0,67 0,53 0,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,62 0,74 1,09 0,71 0,59 0,70 1,42 2,02 1,14 0,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,05 1,11 0,86 0,91 0,93 0,92 0,81 0,49 0,79 1,03
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2023 I kwartał 2022* I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży % 28,4 37,4  (9,0)  (10,6) 16,5 30,2 36,3  (4,2)  (10,9)  (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 4,5 10,4  (1,2)  (1,4) 2,9 6,0 7,2  (0,5)  (1,3)  (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 7,3 18,1  (2,5)  (2,4) 4,6 10,1 17,4  (1,5)  (2,8)  (1,1)

*  Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
**Zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2023 roku