Audyt zewnętrzny

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego JSW oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa. Wyboru firmy audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza JSW w dniu 14 maja 2021 roku.

Umowa pomiędzy JSW a PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. została zawarta w dniu 24 czerwca 2021 roku, jej przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za lata 2021-2022, badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za lata 2021-2022, przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za I półrocza 2021 i 2022 roku oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I półrocza 2021 i 2022 roku.

Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej została sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury, spełniającej obowiązujące kryteria.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci

W JSW funkcjonuje Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej oraz polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka jego sieci („Polityka”), która została ustanowiona przez Komitet Audytu dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zgodnie z ww. polityką:

1) Rada Nadzorcza jest uprawniona do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu.

2) Spółka jest zobowiązania poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o tym, że wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza JSW.

3) Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności biegłych rewidentów.

4) Rada Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania wymagań ofertowych, a następnie rekomendacji, kierują się następującymi kryteriami:

- niezbędny nakład pracy biegłego rewidenta,

- znajomość branży i dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych spółek o podobnym profilu działalności (sektor górnictwa podziemnego i koksownictwa),

- znajomość specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa,

- skład zespołu audytowego, w szczególności w zakresie optymalnych, ze względu na specyfikę Spółki, proporcji udziału biegłych rewidentów oraz ich asystentów w zespole,

- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie indywidualne osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie,

- reputacja firmy audytorskiej na rynkach finansowych,

- cena zaproponowana przez firmę audytorską,

- potwierdzenie niezależności firmy audytorskiej,

- opracowana polityka kontroli jakości wykonania zlecenia przez niezależnego biegłego rewidenta w odniesieniu do badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego.

5) Postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej powinno być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych JSW (wskazany jest wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdania finansowego do końca III kwartału roku obrotowego podlegającego badaniu).

6) Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

7) Rada Nadzorcza rekomenduje dążenie do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej oraz wybranych kluczowych spółek w Grupie Kapitałowej było badane przez tą samą firmę audytorską.

8) W przypadku wyboru jednej firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych kilku spółek w Grupie Kapitałowej, Rada Nadzorcza powinna rekomendować Zarządowi podjęcie negocjacji, w celu optymalizacji kosztów badania sprawozdania finansowego Spółki.

9) Przed przystąpieniem do wyboru firmy audytorskiej, Rada Nadzorcza określa w drodze uchwały:

- kryteria wyboru biegłego rewidenta oraz sposób oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki,

- treść ogłoszenia zawierającego zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki.

10) Wybór firmy audytorskiej jest dokonywany w następstwie określonej procedury wyboru, opisanej w przyjętej Polityce.

11) Spółka (niezwłocznie) informuje KNF o fakcie wyboru firmy audytorskiej.

12) Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez Spółkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

13) Okresy współpracy (rotacja) z firmą audytorską:

- w przypadku badania ustawowego, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy,

- maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez jedną firmę audytorską nie może przekraczać 10 lat,

- kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w JSW w okresie dłuższym niż 5 lat. Może on ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem są następujące:

1) Rada Nadzorcza może w ściśle określonym zakresie skorzystać z usług doradczych firmy audytorskiej w ciągu roku obrotowego. Firmą tą nie może być podmiot badający roczne sprawozdanie finansowe w JSW lub w podmiotach od niej zależnych.

2) Firma audytorska przeprowadzająca badania ustawowe sprawozdań finansowych, podmiot powiązany z firmą audytorską przeprowadzającą badanie oraz każdy członek sieci firmy audytorskiej, nie może świadczyć na rzecz badanej jednostki usług zabronionych, niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej. Zakaz świadczenia obejmuje badany podmiot, jego jednostkę dominującą i jednostki zależne w Unii Europejskiej. Wyłączeniu z zakazu podlegają usługi opisane w pkt. 6.

3) Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badanie Spółki nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej ani jednostek przez nią kontrolowanych żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w następujących okresach:

a) w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania, oraz

b) w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa powyżej w odniesieniu do usług wymienionych w pkt. 4 g).

4) Usługi zabronione niebędące badaniem sprawozdań finansowych oznaczają:

a) usługi podatkowe dotyczące: przygotowywania formularzy podatkowych, podatków od wynagrodzeń, zobowiązań celnych, identyfikacji dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego rewidenta w odniesieniu do takich usług jest wymagane prawem, wsparcia dotyczącego kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, chyba że wsparcie biegłego rewidenta w odniesieniu do takich kontroli jest wymagane prawem, obliczania podatku bezpośredniego i pośredniego oraz odroczonego podatku dochodowego, świadczenia doradztwa podatkowego,

b) usługi obejmujące jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym badanej spółki,

c) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych,

d) usługi w zakresie wynagrodzeń,

e) opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywanie i wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej,

f) usługi w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami aktuarialnymi lub usługami wsparcia w zakresie rozwiazywania sporów prawnych,

g) usługi prawne obejmujące udzielanie ogólnych porad prawnych, negocjowanie w imieniu badanej spółki oraz występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozstrzygania sporu,

h) usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego badanej spółki,

i) usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią inwestycyjną klienta, na rzecz którego wykonywane jest badanie, z wyjątkiem świadczenia usług atestacyjnych w związku ze sprawozdaniami finansowymi, takich jak wydawanie listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki,

j) prowadzenie działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami lub udziałami badanej spółki na rachunek własny lub gwarantowanie emisji akcji lub udziałów badanej jednostki,

k) usługi w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do: kadry kierowniczej mogącej wywierać znaczący wpływ na przygotowywanie dokumentacji rachunkowej lub sprawozdań finansowych podlegających badaniu ustawowemu, jeżeli obejmują poszukiwanie lub dobór kandydatów na takie stanowiska lub przeprowadzanie kontroli referencji kandydatów na takie stanowiska, opracowywania struktury organizacyjnej, kontroli kosztów.

5) Usługami zabronionymi są także inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej.

6) Usługami zabronionymi nie są:

a) usługi: przeprowadzania procedur należytej staranności (due diligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej, wydawania listów poświadczających - wykonywane w związku z prospektem emisyjnym badanej jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur,

b) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki,

c) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu emisyjnego,

d) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych,

e) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych,

f) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,

g) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń,

h) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.

7) Świadczenie usług dozwolonych (wymienionych w pkt. 6 powyżej) możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową badanej spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej.

8) Usługi niebędące badaniem, inne niż zabronione, będą mogły być świadczone przez firmę audytorską pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komitet Audytu.

9) Spółka sporządza uzasadniony wniosek do Komitetu Audytu o akceptację zlecenia firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych, wykonania określonej dozwolonej usługi niebędącej badaniem.

10) Komitet Audytu dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

11) Komitet Audytu zatwierdza do realizacji wykonanie usług innych niż zabronione niebędące badaniem sprawozdań finansowych przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

Aktualizacja: 12.10.2021