Tryb postępowania

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Tryb postępowania przy naprawianiu szkód powodowanych ruchem zakładów górniczych wynika z Zarządzenia nr 9/XI/2022 z dnia 13.09.2022 r. Prezesa Zarządu JSW S.A. „w sprawie realizacji obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy, wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – (Dz.U. z 2011 r. poz. 981 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych”, zawierającego „Regulamin postępowania przy naprawianiu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego…”.

Zgłaszanie szkody

Zakład górniczy należący do JSW S.A. przystępuje do załatwienia sprawy o naprawienie szkody na pisemny wniosek właściciela obiektu (osoby przez niego upoważnionej) lub osoby posiadającej inny tytuł do nieruchomości, składany w Zakładzie odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody osobiście lub poprzez operatora usług pocztowych. W celu zorientowania się, który z zakładów jest odpowiedzialny za wyrządzone szkody, w zakładce umieszczono załącznik graficzny zawierający granice obszarów górniczych poszczególnych zakładów górniczych JSW S.A. na tle granic terytorialnego podziału administracyjnego województwa śląskiego.

Wniosek o naprawienie szkody w gruntach i uprawach, powinien zostać złożony co najmniej 14 dni przed planowanym dokonaniem zbioru plonów.

Dla ułatwienia przeprowadzenia postępowania odszkodowawczego, na stronie zamieszczono formularze (w formacie .PDF), dotyczące najczęściej występujących spraw, które po wypełnieniu i dostarczeniu na kopalnię inicjują dalszy tok postępowania.

Oględziny szkody

W przypadku stwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy szkodą i ruchem zakładu górniczego przeprowadza się oględziny obiektu, w którym doszło do wystąpienia szkody. Związek przyczynowy występuje wówczas, jeżeli poszkodowany obiekt znajduje się w strefie szkodliwego oddziaływania ruchu Zakładu górniczego (pamiętając o art. 149. ustawy pgg, który informuje, że roszczenia przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się o szkodzie.

Termin przeprowadzenia oględzin proponuje Zakład górniczy JSW S.A. Oględziny szkód w zasiewach i uprawach powinny być przeprowadzane w okresie wegetacyjnym, przed zbiorem uprawy. W imieniu przedsiębiorcy oględzin dokonują (w obecności wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Z dokonanych oględzin sporządza się protokół opisujący roszczenia poszkodowanego oraz ewentualne uwagi o innych możliwych przyczynach powstania uszkodzenia. W przypadku gdy wnioskodawca odmawia podpisania protokołu fakt ten zostaje w protokole odnotowany wraz z podaniem powodu odmowy. Wnioskodawca ma prawo otrzymania kopii podpisanego przez siebie protokołu.

Podstawa naprawienia szkody

Podstawą naprawienia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego jest ugoda zawarta pomiędzy poszkodowanym a przedsiębiorcą górniczym. Datę zawarcia ugody stanowi dzień, w którym została ona podpisana przez obie strony. Prawomocny wyrok sądowy jest również podstawą naprawienia szkody.

Naprawa szkody

Naprawienie szkody polegające na przywróceniu stanu poprzedniego może być wykonane przez przedsiębiorcę lub poszkodowanego. Przedsiębiorca, wywiązując się z tego obowiązku, zleca wykonanie robót naprawczych podmiotowi wyłonionemu w wyniku procedury przetargowej obowiązującej w JSW S.A. Szkodę może usunąć poszkodowany we własnym zakresie za zgodą i na koszt przedsiębiorcy – na warunkach ustalonych w ugodzie.

Zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego

Jak wcześniej wspomniano, przepisy o naprawianiu szkód stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom, więc inwestor powinien w trakcie realizacji inwestycji odpowiednio zabezpieczyć konstrukcję realizowanego obiektu na prognozowane wpływy z tytułu eksploatacji górniczej. Inwestycje celu publicznego, obligatoryjnie opiniuje Dyrektor właściwego miejscowo Okręgowego Urzędu Górniczego wydając stosowne postanowienie administracyjne, w którym określa wymogi jakie powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu realizowanej inwestycji. Dla pozostałych inwestycji, stosowną informację górniczo-geologiczną uzyskuje się od właściwego miejscowo Dyrektora Zakładu Górniczego. Przedsiębiorca na wniosek inwestora dokonuje zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych na zabezpieczenie inwestycji z tytułu prognozowanych, przyszłych negatywnych wpływów eksploatacji górniczej. Podstawę zwrotu kosztów zabezpieczenia stanowi ugoda zawarta pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą. Istotnym warunkiem jest tu odpowiednie udokumentowanie wykonywanych robót budowlanych. Zaleca się, aby inwestor powiadomił przedsiębiorcę o rozpoczęciu robót budowlanych oraz umożliwił mu oględziny tzw. robót zanikających, stanowiących elementy zabezpieczenia inwestycji przed wpływami eksploatacji górniczej.