Dane za 2024 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana        13:12
1Q 2018 1Q 2019 1Q 2020 1Q 2021 1Q 2022* 1Q 2023 1Q 2024
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 4 114,9 3 481,1 4 073,4 3 397,3 3 766,7 3 382,1 3 133,9 -7,3%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 3 040,4 2 396,5 3 177,4 2 769,7 2 859,9 2 659,3 2 405,7 -9,5%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 074,5 1 084,6 896,0 627,6 906,8 722,8 728,2 0,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 768,3 2 473,8 2 245,0 2 604,5 2 821,2 2 497,1 1 926,4 -22,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 715,6 1 453,2 1 504,3 1 774,3 1 684,3 1 770,4 1 451,9 -18,0%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 052,7 1 020,6 740,7 830,2 1 136,9 726,7 474,5 -34,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 419,8 1 319,5 918,1 917,6 2 679,6 2 720,9 1 764,8 -35,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 170,9 1 033,9 734,4 732,9 2 301,3 2 161,2 1 534,6 -29,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 248,9 285,6 183,7 184,7 378,3 559,7 230,2 -58,9%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 682,50 711,11 488,19 413,08 1 366,33 1 221,5 1 059,0 -13,3%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,94 277,14 247,89 222,41 308,09 746,4 482,2 -35,4%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 1 236,4 1 036,1 1 134,1 9,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 1 236,4 1 036,1 1 134,1 9,5%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton - - - - - - -  
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 822,5 718,5 2 520,8 1 730,6 672,8 456,1 843,9 85,0%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 753,4 320,4 1 376,1 832,1 404,3 319,6 350,2 9,6%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 69,1 398,1 1 144,7 898,5 268,5 136,5 493,7 261,7%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 229,4 1 495,3 1 542,3 1 471,9 1 612,6 2 160,8 2 311,8 7,0%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 298,76 429,54 378,63 433,26 428,1 638,9 737,7 15,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 209,0 341,8 398,8 359,1 460,2 793,8 861,3 8,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 919,0 826,0 825,2 916,3 875,0 772,7 829,6 7,4%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 849,0 845,7 1 043,3 1 009,8 945,9 840,0 986,7 17,5%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych** mln PLN 1 029,9 1 101,6 946,3 974,3 2 059,4 1 546,0 1 480,8 -4,2%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t  1 093,4 1 215,3 838,2 885,6 1 976,1 1 589,7 1 370,9 -13,8%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 264,0 210,4 266,6 89,1 170,5 179,3 131,7 -26,5%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 127,8 141,2 140,8 148,5 172,3 224,2 255,5 14,0%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 139,08 170,97 170,80 162,06 196,96 290,1 308,0 6,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 7,6 11,6 16,5 23,1 95,0 105,8 188,4 78,1%

*  Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
** Zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.
Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2024 r.