Dematerializacja akcji

Informacja dla Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o dematerializacji akcji

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej: „Spółka”) informuje, iż wszczyna dwie procedury dotyczące dematerializacji akcji  Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.

Pierwsza procedura dotyczy tzw. obowiązkowej/przymusowej dematerializacji akcji, o której Spółka informowała akcjonariuszy w pierwszym z pięciu ogłoszeń pod nazwą: ”WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ AKCJI”.
Wezwanie dotyczyć będzie konieczności złożenia dokumentów akcji do dnia 1 marca 2021 r. przez tych Akcjonariuszy, którzy posiadają niezdeponowane w Spółce papierowe dokumenty akcji, także tych akcjonariuszy, których dokumenty zostały wycofane z depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej: „BM PKO BP”).
Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”). Zgodnie z prawem moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez KDPW.

Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez BM PKO BP  i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez KDPW.

Podstawą prawną procedury przymusowej dematerializacji akcji jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm. z 2020 r. poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

Druga procedura dotyczy dematerializacji akcji, które nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, tj. wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”).

Informacja dotyczy realizacji Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z KDPW (Repertorium A Nr 3173/2011), w związku z podjęciem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2011 r. (Repertorium A Nr 3597/2011), wraz z uchwałą nr 268/VII/2013 Zarządu Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 18.216.626 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D o wartości nominalnej 5,00 zł każda do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i faktu, że przeprowadzenie dematerializacji jest koniecznym etapem w procesie dopuszczenia i wprowadzenia  pozostałych akcji pracowniczych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Najistotniejszą informacją dla Akcjonariuszy jest termin 30 września 2020 r., w którym niedopuszczone dotychczas do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcje imienne JSW S.A serii A i D (pozostałe akcje pracownicze) należy złożyć do depozytu Spółki prowadzonego przez BM PKO BP, aby mogły uczestniczyć w procesie ich dematerializacji w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Spółka informuje o możliwości złożenia dokumentów akcji w celu dematerializacji akcji przez pełnomocnika.

Jednocześnie Spółka informuje, że statut Spółki nie przewiduje trybu wydawania duplikatów akcji. W związku z tym, w przypadku utraconych bądź zniszczonych dokumentów akcji, Spółka wyda uprawnionemu Akcjonariuszowi nowy dokument po umorzeniu utraconego dokumentu. Umorzenie dokumentu następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 r., poz. 20). Umorzenie dokumentu w tym trybie następuje w postępowaniu cywilnym nieprocesowym przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju. 

Więcej informacji dotyczących poszczególnych procedur oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w poniższych plikach.