Dematerializacja akcji

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Informacja dla Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o dematerializacji akcji

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej: „Spółka”) informuje, iż prowadzi procedurę dotyczącą dematerializacji akcji  Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.

Procedura dotyczy tzw. obowiązkowej/przymusowej dematerializacji akcji, o której Spółka informowała akcjonariuszy w pierwszym z pięciu ogłoszeń pod nazwą: ”WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ AKCJI”.
Wezwanie dotyczyć będzie konieczności złożenia dokumentów akcji do dnia 1 marca 2021 r. przez tych Akcjonariuszy, którzy posiadają niezdeponowane w Spółce papierowe dokumenty akcji, także tych akcjonariuszy, których dokumenty zostały wycofane z depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej: „BM PKO BP”).
Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”). Zgodnie z prawem moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez KDPW.

Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez BM PKO BP  i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez KDPW.
Podstawą prawną procedury przymusowej dematerializacji akcji jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm. z 2020 r. poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

Spółka informuje o możliwości złożenia dokumentów akcji w celu dematerializacji akcji przez pełnomocnika.

Jednocześnie Spółka informuje, że statut Spółki nie przewiduje trybu wydawania duplikatów akcji. W związku z tym, w przypadku utraconych bądź zniszczonych dokumentów akcji, Spółka wyda uprawnionemu Akcjonariuszowi nowy dokument po umorzeniu utraconego dokumentu. Umorzenie dokumentu następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 r., poz. 20). Umorzenie dokumentu w tym trybie następuje w postępowaniu cywilnym nieprocesowym przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju. 

Więcej informacji dotyczących procedury oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w poniższych plikach.