Dane za 2017 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Dynamika
2016=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 12 090,2 11 519,6 11 812,2 15 369,3 13 862,0 14 067,1 105,0
Aktywa trwałe mln zł 8 118,2 9 097,3 10 324,7 13 085,9 10 300,0 9 792,0 89,2
Aktywa obrotowe mln zł 3 972,0 2 422,3 1 487,5 2 283,4 3 562,0 4 275,1 164,0
Kapitał własny mln zł 6 621,5 4 069,6 3 934,2 7 267,5 8 351,6 8 573,9 162,7
Zobowiązania mln zł 5 468,7 7 450,0 7 878,0 8 101,8 5 510,4 5 493,2 73,4
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 8 877,2 6 731,3 6 934,9 6 814,9 7 632,2 8 821,0 131,9
Zysk/strata brutto ze sprzedaży mln zł 3 238,9 1 229,7 (50,2) (4,7) 1 152,7 2 435,2 263,4
Zysk/strata operacyjny/a mln zł 3 116,5 226,6 (3 896,0) -774,8 201,9 1 308,2 1 375,3
EBITDA mln zł 3 941,2 1 065,4 (2 533,1) 528,5 1 403,4 2 374,8 369,9
Marża EBITDA % 44,4 15,8 (36,5) 7,8 18,4 26,9 281,0
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł 3 123,6 19,6 (4 045,3) -882,2 109,7 1 276,9 15 936,7
Zysk/Strata netto mln zł 2 543,3 4,4 (3 285,2) -657,1 82,2 988,1 57 802,3
Całkowite dochody razem mln zł 2 552,0 16,2 (3 301,1) -1079,2 84,4 798,5 15 753,1
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 2 870,7 896,5 725,1 644,3 1 630,1 2 359,4 320,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (2 170,3) (354,4) (1 015,3) (3 040,4) (804,2) (2 634,3) 612,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (699,8) 277,7 (80,0) 1 077,4 (280,5) (821,5) -
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 0,6 819,8 (370,2) (1 318,7) 545,4 (1 096,4) 0,1
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - - - - 2,52 5,38 -
Płynność bieżąca   1,67 1,14 0,39 0,58 1,59 1,97 292,3
Płynność szybka   1,46 0,98 0,26 0,45 1,35 1,60 376,9
Rentowność netto sprzedaży % 28,6 0,1 (47,4) (9,6) 1,1 11,2 -
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 21,0 0,0 (27,8) (4,3) 0,6 7,0 -
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 38,4 0,1 (83,5) (9,0) 1,0 11,5 -
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,45 0,65 0,67 0,53 0,40 0,39 97,0
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,83 1,83 2,00 1,11 0,66 0,64 91,5
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,0 0,70 0,49 0,81 1,06 1,13 142,9

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2017
Stan na
30.09.2016
Suma bilansowa mln zł 12 243,8 10 620,3
Aktywa trwałe mln zł 8 790,8 9 285,1
Aktywa obrotowe mln zł 3 453,0 1 335,2
Kapitał własny mln zł 5 866,2 3 622,9
Zobowiązania mln zł 6 377,6 6 997,4
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2017
okres
od 01.01.
do 30.09.2017
9 miesięcy 2016
okres
od 01.01.
do 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 684,4 4 563,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 2 658,0 421,4
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 2 206,7 (281,4)
EBITDA mln zł 2 822,1 360,9
Marża EBITDA % 42,2 7,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 2 223,8 (388,5)
Zysk (strata) netto mln zł 1 791,1 (286,4)
Całkowite dochody razem mln zł 1 796,6 (280,4)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2017
okres
od 01.01.
do 30.09.2017
9 miesięcy 2016
okres
od 01.01.
do 30.09.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 2 337,1 377,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (495,1) (184,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (607,3) (119,8)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 1 234,7 72,6
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2017
Stan na
30.09.2016
Płynność bieżąca   1,85 0,63
Płynność szybka   1,63 0,47
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,52 0,66
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,09 1,93
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,86 0,61
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2017
Stan na
30.09.2016
Rentowność netto sprzedaży % 26,8 (6,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 14,6 (2,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 30,5 (7,9)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2017 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2017
Stan na
30.06.2016
Suma bilansowa mln zł 12 261,2 11 652,7
Aktywa trwałe mln zł 8 849,5 10 209,3
Aktywa obrotowe mln zł 3 411,7 1 443,4
Kapitał własny mln zł 5 517,0 3 781,8
Zobowiązania mln zł 6 744,2 7 870,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2017
okres
od 01.01.
do 30.06.2017
I półrocze 2016
okres
od 01.01.
do 30.06.2016
Przychody ze sprzedaży mln zł 4 693,5 2 893,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 2 041,8 188,9
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 1 742,9 (138,7)
EBITDA mln zł 2 152,0 300,8
Marża EBITDA % 45,9 10,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 1 768,8 (229,2)
Zysk (strata) netto mln zł 1 429,1 (148,4)
Całkowite dochody razem mln zł 1 447,4 (151,3,)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2017
okres
od 01.01.
do 30.06.2017
I półrocze 2016
okres
od 01.01.
do 30.06.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 1 654,5 395,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (679,3) (408,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (376,9) (29,0)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 598,3 (42,8)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2017
Stan na
30.06.2016
Płynność bieżąca   1,72 0,37
Płynność szybka   1,49 0,24
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,55 0,67
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,22 2,08
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,84 0,48
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2017
Stan na
30.06.2016
Rentowność netto sprzedaży % 30,4 (5,1)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 11,6 (1,3)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 25,9 (3,9)

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2017 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowa mln zł 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9 14 157,2
Aktywa trwałe mln zł 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0 9 933,0
Aktywa obrotowe mln zł 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9 4 224,1
Kapitał własny mln zł 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4 8 719,2
Zobowiązania mln zł 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5 5 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7 2 179,1
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 1 131,9 70,1 21,1 118,7 479,2
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 1 046,6 (114,8) (205,4) (90,2) 204,2
EBITDA mln zł 1 239,7 112,0 109,2 210,3 490,8
Marża EBITDA % 52,2 8,0 6,0 12,6 22,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 1 062,9 (131,6) (240,8) (114,9) 184,6
Zysk (strata) netto mln zł 863,0 (59,5) (196,7) (88,5) 145,4
Całkowite dochody razem mln zł 880,7 (56,3) (227,0) (88,5) 145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 792,0 126,7 163,7 37,3 451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (530,4) (279,8) (355,9) (466,3) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (71,6) (15,9) 40,3 (70,3) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 190,0 (169,0) (151,9) (498,9) (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca   1,66 0,37 0,52 1,56 1,99
Płynność szybka   1,40 0,23 0,39 1,27 1,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,59 0,67 0,53 0,39 0,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,42 2,02 1,14 0,64 0,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,81 0,49 0,79 1,03 1,13
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014 I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży % 36,3 (4,2) (10,9) (5,3) 6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 7,2 (0,5) (1,3) (0,7) 1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 17,4 (1,5) (2,8) (1,1) 1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2017 roku