Dane za 2019 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Węgiel 55,0% 51,8% 55,5% 52,8% 49,7% 43,6% 46,6%
Koks i węglopochodne 40,9% 45,4% 41,5% 41,9% 44,0% 51,2% 48,5%
Pozostała działalność 4,1% 2,8% 3,0% 5,3% 6,3% 5,2% 4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 4 771,1 5 084,6 4 925,9 3 551,6 3 449,4 2 972,3 3 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 478,1 1 753,1 3 001,9 663,4 (3 201,8) (843,8) 70,1
Amortyzacja 878,6 612,1 680,9 655,6 1 097,9 1 034,8 921,8
EBITDA 1 356,7 2 365,2 3 682,8 1 319,0 (2 103,9) 191,0 991,9
EBITDA skorygowana - 2 206,4 3 192,7 1 425,9 429,7 - -
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 545,0 4 451,5 3 688,1 2 822,7 3 051,8 3 489,2 3 704,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 259,5 416,4 (47,9) (67,5) (715,8) 12,9 62,0
Amortyzacja 103,4 100,2 96,8 125,2 192 195,4 203,9
EBITDA 362,9 516,6 48,9 57,7 (523,8) 208,3 265,9
EBITDA skorygowana - - 48,9 57,7 166,0 - -
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 355,7 273,4 263,2 357 433,7 353,4 368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 93,2 84,9 57,1 52,2 51,7 45,5 82,9
Amortyzacja 108,9 64,4 56,2 64,5 81,1 80,2 83,0
EBITDA 202,1 149,3 113,3 116,7 132,8 125,7 165,9
EBITDA skorygowana* - - 113,3 124,1 132,8 - -

*EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2018 roku: 494,7 mln zł, w 2017 roku: 759,1 mln zł oraz rozwiązania rezerwy na sporne postępowania w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w 2018 roku: 653,5 mln zł i w 2017 roku: 1 249,2 mln zł.    

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku 

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2019 I-IX 2018
Węgiel 53,5% 53,1%
Koks i węgloochodne 42,9% 44,1%
Pozostała działalność 3,7% 2,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 września 2019 30 września 2018
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 667,9 3 871,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 716,0 1 499,5
EBITDA 1 340,3 1 939,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 941,9 3 214,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 126,5 309,0
EBITDA 203,5 383,8
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 251,6 200,9
Zysk operacyjny segmentu 87,7 70,6
EBITDA 155,8 118,2

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2019 roku           

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2019 I-VI 2018
Węgiel 53,1% 54,3%
Koks i węgloochodne 44,1% 43,2%
Pozostała działalność 2,8% 2,5%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 czerwca 2019 30 czerwca 2018
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 492,2 2 678,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 524,8 1 233,0
EBITDA 930,6 1 526,4
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 070,8 2 129,6
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 137,9 117,9
EBITDA 188,9 167,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 133,9 125,4
Zysk operacyjny segmentu 51,9 47,9
EBITDA 93,8 79,5

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2019 I-III 2018 I-III 2017 I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014
Węgiel 53,0% 56,6% 64,7% 49,2% 49,4% 40,9%
Koks i węglopochodne 44,3% 41,0% 32,6% 41,8% 43,1% 52,7%
Pozostała działalność 2,7% 2,4% 2,7% 9,0% 7,5% 6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności     Za okres zakończony Dynamika
2:3
[%]
31 marca 2019 31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014
w mln zł
1 2 3 4 5 6 7 8
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 319,5 1 419,8 1 537,8 690,1 894,6 679,7 92,9
Zysk operacyjny segmentu 352,4 980,0 1 139,2 (121,4) (218,5) (139,2) 36,0
Amortyzacja 189,3 146,1 158,1 172,1 252,3 233,7 129,6
EBITDA 541,7 1 126,1 1 297,3 50,7 33,8 94,5 48,1
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 101,6 1 029,9 774,7 586,2 780,7 876,5 107,0
Zysk operacyjny segmentu 100,2 30,9 (71,5) (10,3) 2,1 25,9 324,3
Amortyzacja 25,4 24,8 23,3 35,8 44,6 48,8 102,4
EBITDA 125,6 55,7 (48,2) 25,5 46,7 74,7 225,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 67,0 60,9 63,5 125,9 134,8 107,5 110,0
Zysk operacyjny segmentu 27,7 30,3 13,3 35,7 26,9 30,4 91,4
Amortyzacja 20,6 15,6 14,0 19,9 19,6 19,7 132,1
EBITDA 48,3 45,9 27,3 55,6 46,5 50,1 105,2

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku