Wpływ wojny w Ukrainie I Q 2023

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

WPŁYW KONFLIKTU ZBROJNEGO W UKRAINIE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

W I kwartale 2023 roku, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz sankcje nakładane na Rosję w dalszym ciągu oddziaływały na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie, w szczególności na rynki surowców energetycznych i energii.

Sankcje nałożone na Rosję w wyniku agresji na Ukrainę wpłynęły na kolejną reorganizację globalnego rynku węgla koksowego. Przed wojną w Ukrainie udział Rosji w imporcie węgla koksowego do UE wynosił około 10% dla węgla koksowego i około 30% dla węgla PCI. Po wprowadzeniu sankcji węgiel rosyjski został przekierowany na rynek azjatycki, głównie do Indii i Chin. Brakujący wolumen na rynku europejskim został uzupełniony dostawami z Australii i USA. Sankcje nałożone na Rosję nie wpłynęły znacząco na obniżenie podaży węgla koksowego na rynkach globalnych, natomiast zmieniły kierunki handlu.

W I kwartale 2023 roku konflikt zbrojny w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję miały ograniczony wpływ na ceny węgla koksowego, decydującym czynnikiem wzrostu cen była ograniczona podaż węgli zamorskich. W I kwartale 2023 roku średnia notowań TSI Premium HCC wyniosła 343,91 USD/t
i wzrosła o 23,7% w stosunku do IV kwartału 2022 roku (278,13 USD/t). W marcu 2023 roku z powodu oczekiwania poprawy podaży zarówno ze strony australijskich dostawców (oficjalne zakończenie
La Nina w Australii) oraz amerykańskich, w połączeniu z wolniejszą niż się spodziewano odbudową popytu na stal, notowania węgli koksujących wykazywały tendencję spadkową. I kwartał 2023 roku notowania TSI Premium HCC zakończyły na poziomie 301 USD/t, czyli znacznie poniżej średniej kwartalnej.

Sankcje nakładane na Rosję dotyczące zakazu importu surowców energetycznych, ograniczenie dostaw węgla energetycznego, gazu i ropy naftowej z Rosji do UE doprowadziły do konieczności szybkiego importu węgla energetycznego z rynków zamorskich wpływając na wzrost cen na rynkach światowych w 2022 roku. Łagodna zima, wysoki poziom zapasów węgla i magazynów gazu, w połączeniu z niższym niż oczekiwano spalaniem węgla w Europie, spowodowały w I kwartale 2023 roku spadek notowań węgla energetycznego w portach ARA. Średnia notowań cen węgla energetycznego w portach ARA
w I kwartale 2023 roku wyniosła 147,42 USD/t, co oznacza spadek o 38,1% w stosunku do IV kwartału 2022 roku (238,16 USD/t). Rynek krajowy węgla energetycznego reaguje na zmiany notowań w portach ARA z pewnym opóźnieniem, ceny dla głównego krajowego odbiorcy węgla energetycznego - zakładów energetyki zawodowej, ustalane są w większości przypadków na okresy roczne. Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI 1) w I kwartale 2023 roku wyniosły 700,22 PLN/t i były o 28,7% wyższe niż w IV kwartale 2022 roku (543,89 PLN/t).

Sytuacja na europejskim rynku energetycznym wpływała na wszystkie energochłonne gałęzie przemysłu, w tym na rynek stalowy. W obliczu groźby kryzysu energetycznego, rosnących kosztów, niepewności zapotrzebowania na produkty stalowe, wiele koncernów stalowych pod koniec 2022 roku wprowadziło ograniczenia produkcji i czasowe wyłączenia wielkich pieców. Produkcja koksu
w zintegrowanych koksowniach została ograniczona w mniejszym stopniu niż wynikałoby to z wyłączeń wielkich pieców, ponieważ priorytetem stała się produkcja gazu koksowniczego. Doprowadziło to do okresowej nadpodaży koksu na rynku i spadku jego cen. W I kwartale 2023 roku w oczekiwaniu na wzrost zapotrzebowania na stal na rynku europejskim część wielkich pieców została ponownie przywrócona do pracy. Produkcja stali w I kwartale 2023 roku w UE systematycznie wzrastała, jednak w ujęciu kwartalnym była o 10,1% niższa w porównaniu do I kwartału 2022 roku. Wpłynęło to na wzrost notowań koksu wielkopiecowego na rynku europejskim, jednak wzrost był znacznie niższy niż notowań węgla koksowego. W I kwartale 2023 roku koks wielkopiecowy (64/62 CSR) na bazie CFR roku był wyceniany na rynku europejskim na poziomie 443,3 USD/t, tj. o 8,1% wyżej niż w IV kwartale 2022 roku.

Wzrost importu surowców, głównie węgla energetycznego z kierunków zamorskich doprowadził do większego obciążenia krajowych portów morskich i szlaków kolejowych, utrudniając logistykę dostaw do klientów.

Wojna w Ukrainie oprócz zagrożeń stwarza również szanse rynkowe dla działalności Grupy. Rośnie pozycja rynkowa Grupy jako lokalnego, stabilnego i przewidywalnego dostawcy surowców dla przemysłu stalowego, czego dowodem są zawarte w ostatnim roku kontrakty wieloletnie z kluczowymi odbiorcami. Grupa jest strategicznym partnerem dla wielu europejskich hut dostarczającym większość zużywanego przez nich węgla koksowego lub koksu.

Rozwój sytuacji rynkowej obarczony jest dużym ryzykiem, trudno szacować długookresowy wpływ wojny w Ukrainie na europejski i globalny rynek, a w konsekwencji na przyszłą sytuację finansową
i działalność operacyjną Grupy. W skali globalnej wojna na terytorium Ukrainy przekłada się na mniej stabilną sytuację gospodarczą, wzrost inflacji oraz wzrost stóp procentowych. Grupa na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą, w celu oceny jej potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę
i podjęcia działań mitygujących ten wpływ.

Źródło: Pozostałe Informacje Do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Za Okres 3 Miesięcy Zakończony 31 Marca 2023 Roku