Rada Nadzorcza

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych, specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Autorka bądź współautorka ponad 200 opublikowanych monografii, artykułów naukowych i podręczników akademickich, a także kilkudziesięciu projektów naukowo-badawczych i usługowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, programów restrukturyzacji i planów finansowych. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach MBA, doktoranckich, magisterskich i podyplomowych z następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość skonsolidowana, controlling. Ma duże doświadczenie w kształceniu młodej kadry naukowej, wypromowała 25 doktorów nauk ekonomicznych wywodzących się ze środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej.

Prof. Halina Buk była wieloletnim członkiem organów korporacyjnych w spółkach energetycznych, konsultantem ekonomicznym w kilkudziesięciu projektach wdrażanych w przedsiębiorstwach
m.in. w Agencji Rynku Energii S.A., Kompanii Węglowej S.A., PGG S.A., Koncernie Energetycznym Energa S.A., Hucie Łabędy S.A. czy KGHM Polska Miedź S.A. Jest Laureatką wielu odznaczeń, m.in. Złotego Krzyża Zasługi, dwukrotną Laureatką Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Od 1993 r. jest pracownikiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej obecnie zatrudnionym na stanowisku Kierownika Działu Inwestycji i Remontów w KWK „Borynia-Zofiówka”. Ukończył technikum górnicze w Jastrzębiu-Zdroju z tytułem technika maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, magister z zakresu zarządzania i marketingu. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (w zakresach prawa zamówień publicznych i zarządzania projektami w przedsiębiorstwie), na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (MBA). Ukończył szereg kursów i seminariów doskonalących m.in. w zakresach: systemu zarządzania jakością, stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, programu kształcenia controllerów. Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w Centralnych Zakładach Automatyki Hutnictwa S.A. w Katowicach oraz Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. Aktualnie od 2012 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej JSW S.A., w której reprezentuje jej pracowników.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. Politechniki Śląskiej. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i inwestycje). Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a stopień doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu nauk technicznych (górnictwo i geologia inżynierska, specjalność: ekonomika górnictwa). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, gdzie pełni także funkcję Kierownika Katedry Ekonomii i Informatyki. Przez 10 lat była Prodziekanem na Wydziale Organizacji i Zarządzania (kolejno: ds. Ogólnych; ds. Nauki i ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Za swoje zaangażowanie była wielokrotnie nagradzana za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Od kilkunastu lat zajmuje się ekonomiką górnictwa realizując projekty i ekspertyzy we współpracy między innymi z: Kopex S.A., OT Logistics S.A., DB Schenker Poland, TAURON Wydobycie S.A., Energa S.A., Jastrzębską Spółką Węglową S.A., Energokrak Sp. z o.o. (obecnie EDF Paliwa), Polską Techniką Górniczą S.A., byłą Kompanią Węglową S.A. oraz Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., jak również Deloitte Polska i Pricewaterhouse Cooper Polska. Jest autorką ponad 300 prac z zakresu zarządzania i ekonomiki górnictwa, w tym wielu wydanych w renomowanych światowych wydawnictwach naukowych (TOP 10).

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pan Michał Rospędek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Ukończył również studia podyplomowe: „Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii” na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz „Executive Master of Business Administration” na Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.

W latach 2008-2012 zatrudniony był w Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu na stanowisku specjalisty do spraw geologii pod ziemią. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko asystenta geologa dokumentującego w Linc Energy (Poland) Sp. z o.o. W 2015 roku zatrudniony został
w Ministerstwie Energii, w Departamencie Górnictwa na stanowisku Głównego Specjalisty. Od 2018 roku jest Naczelnikiem Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczego m.in. w podziemnych zakładach górniczych stwierdzone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka. Od 2005 roku związany z JSW S..A., zdobywając doświadczenie zawodowe początkowo jako stażysta w Dziale Energo-Mechanicznym w Oddziale Teletechnicznym w KWK „Pniówek”. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara ds. urządzeń teletechnicznych i automatyki. Ukończył liczne kursy specjalistyczne, w tym z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada również uprawnienia auditora wewnętrznego.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pani Jolanta Górska posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również studia podyplomowe Akademii Finansów w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych, Politechniki Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w zakresie finansów i bankowości. Uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego oraz uprawnienia do wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wyceny przedsiębiorstw. Z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończyła także liczne szkolenia, m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości godziwej, szacowania nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych, wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, wyceny nieruchomości położonych na złożach kopalin i wiele innych.

Pani Jolanta Górska zatrudniona była m.in. na kierowniczych stanowiskach w agencji rządowej (ANR), oraz w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. W latach 2006-2007 była wykładowcą na studiach magisterskich z zakresu finansów publicznych, finansów lokalnych, systemów podatkowych.
W 2017 roku była członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Od sierpnia 2020 r. jest członkiem Rady Nadzorczej PKO TFI SA  (członek Komitetu Audytu).

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2016.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górniczym. W 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera górnika. W roku 1999, również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kadrami i Doradztwo Zawodowe. Związany z branżą górniczą od 1988 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał już jako stażysta w Dziale Górniczym w kopalni „Szczygłowice”, zajmując w kolejnych latach stanowisko Głównego Inżyniera Górniczego. Od 2003 roku zatrudniony w Dziale Wentylacji. W 2005 roku objął stanowisko Głównego Inżyniera Wentylacji – Kierownika Działu Wentylacji, które nadal pełni. W 2015 powołany na członka Sekcji Aerologii Górniczej przy Komisji Górniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach na okres kadencji 2015-2021. Współautor artykułów w tematach rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla kamiennego.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Profesor nauk ekonomicznych. Ukończył studia magisterskie w SGPiS w Warszawie (obecnie SGH), a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of lllinois at Urbana - Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Obecnie Rektor Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020-2024, w latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej, dyrektor Centrum Europejskiego UW, Prodziekan Wydziału Zarządzania UW ds. Współpracy z Zagranicą. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. External Reviewer w przewodach doktorskich University of Cambridge, Postgraduate School of Management, Grenoble, University of Zululand, RPA. Pełnił funkcje: doradcy Premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW, członka Rady Fundacji NBP, przewodniczącego Rady Naukowej NBP. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., PZU S.A.,
Banku Millenium S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A. Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska” oraz Prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. „Integracja europejska. Szansa dla Polski?”, książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju” oraz Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku). Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, redaktor naczelny „Journal of lnterdiscciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE S.A. Warszawa. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

W grudniu 2018 roku wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata – wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie.

Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Profesor nauk technicznych,  absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Od 2015 roku Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpoczął w 1991 roku, gdzie w latach  2003 – 2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, a w szczególności doborem i projektowaniem obudowy wyrobisk eksploatacyjnych, prognozowaniem deformacji chodników przyścianowych oraz rekonsolidacją zrobów zawałowych. Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych.  Profesor Stanisław Prusek kierował zespołami GIG w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie. Wykonał szereg prac badawczo-usługowych na zlecenia kopalń węgla kamiennego i firm okołogórniczych. Prof. Prusek otrzymał w roku 2010 nagrodę naukową im. Witolda Budryka, przyznaną przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk. W roku 2013 otrzymał Medal
im. A.M. Terpigoriewa, odznaczenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, a w roku 2015 Złoty Medal Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku. Jest m.in. członkiem Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego, działającej przy WUG. Jest profesorem wizytującym w Henan Polytechnic University w Chinach.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Absolwent Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera budownictwa oraz magistra w specjalności maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze. Od 2007 roku związany z JSW S.A. pracując jako inspektor w Zakładzie Logistyki Materiałowej. Następnie w 2008 roku przeniesiony na KWK „Zofiówka”, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe w oddziale szybowym na stanowiskach: specjalisty, inspektora technologii górniczej, dozorcy oraz sztygara zmianowego. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara nadzoru inwestycji dołowych. Ukończył liczne szkolenia i kursy w tym dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. W 2017 roku z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.