Wpływ wojny w Ukrainie IQ 2024

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

WPŁYW KONFLIKTU ZBROJNEGO W UKRAINIE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

Wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję wpłynęły na reorganizację globalnego rynku węgla koksowego. Przed wojną w Ukrainie udział Rosji w imporcie węgla koksowego do UE wynosił około 10% dla węgla koksowego i około 30% dla węgla PCI. Po wprowadzeniu sankcji węgiel rosyjski został przekierowany na rynek azjatycki, głównie do Indii i Chin. Brakujący wolumen na rynku europejskim został uzupełniony dostawami z Australii i USA. Sankcje nałożone na Rosję nie wpłynęły znacząco na obniżenie podaży węgla koksowego na rynkach globalnych, natomiast zmieniły kierunki handlu. Obecnie udział importu węgla koksowego z Rosji w chińskim imporcie ogółem wzrósł z około 7% w latach 2016-2020 do około 28% w roku 2023. Chiny utraciły status rynku rozliczeniowego w morskim handlu węglem koksowym na rzecz Indii.
W I kwartale 2024 roku na globalne ceny węgla koksowego w większym stopniu oddziaływały wahania podaży w kopalniach australijskich i amerykańskich oraz sytuacja wewnętrzna w Chinach i rosnące zapotrzebowanie ze strony Indii, niż konflikt zbrojny w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję.


W skali globalnej wojna na terytorium Ukrainy przekłada się na mniej stabilną sytuację gospodarczą, wolniejszy wzrost PKB, wzrost inflacji oraz wzrost stóp procentowych. JSW na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą, w celu oceny jej potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę i podjęcia działań mitygujących ten wpływ.


Wojna w Ukrainie oprócz zagrożeń stwarza również szanse rynkowe dla działalności Grupy. Ukraina będzie potrzebować znacznej ilości stali, m.in. na odbudowę infrastruktury mieszkaniowej i społecznej zniszczonej w wyniku rosyjskiej inwazji, jak i maszyn i urządzeń górniczych. Niektóre europejskie firmy stalowe przygotowują się na szybką reakcję na zapotrzebowanie z rynku ukraińskiego, które ma wzrosnąć wraz z zakończeniem wojny, napędzane licznymi projektami odbudowy kraju. Ukraina boryka się z poważnym niedoborem mocy produkcyjnych, a jej zapotrzebowanie na stal według analityków może wzrosnąć czterokrotnie. Ukraiński rząd zamierza szybko rozpocząć naprawę dróg i linii kolejowych zniszczonych w wyniku wojny z Rosją przy pomocy dotacji od Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jak wynika z najnowszych szacunków eksperckich agencji, łączny koszt odbudowy i ożywienia w Ukrainie szacowany jest na poziomie ponad 453 mld EUR w przeciągu najbliższej dekady.


Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku