Polityka ZSZ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ustanowiona i wdrożona przez Prezesa Zarządu jest adekwatna do charakteru oraz zakresu prowadzonej działalności przez JSW S.A. a także zgodna z misją i   wizją, wartościami etycznymi i kulturą przedsiębiorstwa oraz ukierunkowana na potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. Nadrzędną wartością, którą kierujemy się we wszystkich działaniach biznesowych jest ukierunkowanie na spełnienie wymagań i oczekiwań wszystkich interesariuszy.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wspólnie z Dyrekcją Zakładów  uwzględniając wymagania standardu odpowiedzialności społecznej biznesu, prowadzi jednocześnie działania z zakresu rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i ochrony środowiska, w całym obszarze działania.