Rekultywacja terenów

Strategia środowiskowa GK JSW do roku 2030, z perspektywą do roku 2050
Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów przekształconych w wyniku prowadzonej działalności, prowadzone było w sposób gwarantujący optymalne gospodarowanie przestrzenią i zasobami środowiska naturalnego, zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w kierunkach uzgodnionych z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego poprzez przypisanie im funkcji użytkowych, które w przyszłości służyć będą lokalnym społecznościom, jako tereny zieleni urządzonej i lasy oraz obiekty sportowo-rekreacyjne. 

 

Prowadzenie działań w zakresie rekultywacji oraz zagospodarowania terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej w celu ich odnowy oraz przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
 

Dotychczasowe inicjatywy:

  • Zalesianie terenów po wycinkach drzew.
  • Naprawa szkód górniczych.
  • Rekultywacja terenów przekształconych z wykorzystaniem odpadów wydobywczych i kruszyw.

Zobowiązania:

  • Opracowanie inwentaryzacji terenów  przekształconych, wdrażanie projektów rekultywacji w oparciu o odpady wydobywcze (w tym niecek   osiadania terenu).
  • Inwentaryzacja terenów poprzemysłowych w obrębie zakładów GK JSW,  opracowanie     projektów ich rewitalizacji lub wykorzystania pod budowę infrastruktury np. OZE.
  • Badanie możliwości ograniczenia  emisji z prowadzonych obiektów  działalności wydobywczej.
  • Prowadzenie rekultywacji za postępem frontu robót.


 

Planowane nakłady Grupy do 2030

  • Działania związane z racjonalną gospodarką odpadami i rekultywacją  terenu ~0,1 mld PLN