Dane za 2018 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Węgiel 51,8% 55,5% 52,8% 49,7% 43,6% 46,6%
Koks i węglopochodne 45,4% 41,5% 41,9% 44,0% 51,2% 48,5%
Pozostała działalność 2,8% 3,0% 5,3% 6,3% 5,2% 4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2018 2017 2016 2015 2014 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 5 084,6 4 925,9 3 551,6 3 449,4 2 972,3 3 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 1 753,1 3 001,9 663,4 (3 201,8) (843,8) 70,1
Amortyzacja 612,1 680,9 655,6 1 097,9 1 034,8 921,8
EBITDA 2 365,2 3 682,8 1 319,0 (2 103,9) 191,0 991,9
EBITDA skorygowana 2 206,4 3 192,7 1 425,9 429,7 - -
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 4 451,5 3 688,1 2 822,7 3 051,8 3 489,2 3 704,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 416,4 (47,9) (67,5) (715,8) 12,9 62,0
Amortyzacja 100,2 96,8 125,2 192 195,4 203,9
EBITDA 516,6 48,9 57,7 (523,8) 208,3 265,9
EBITDA skorygowana - 48,9 57,7 166,0 - -
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 273,4 263,2 357 433,7 353,4 368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 84,9 57,1 52,2 51,7 45,5 82,9
Amortyzacja 64,4 56,2 64,5 81,1 80,2 83,0
EBITDA 149,3 113,3 116,7 132,8 125,7 165,9
EBITDA skorygowana* - 113,3 124,1 132,8 - -

*EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2018 roku: 494,7 mln zł, w 2017 roku: 759,1 mln zł oraz rozwiązania rezerwy na sporne postępowania w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w 2018 roku: 653,5 mln zł i w 2017 roku: 1 249,2 mln zł.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2018 I-IX 2017
Węgiel 53,0% 57,0%
Koks i węgloochodne 44,0% 40,0%
Pozostała działalność 3,0% 3,0%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 września 2018 30 września 2017
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 871,3 3 786,8
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 1 499,5 2 168,0
EBITDA 1 939,1 2 676,6
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 214,2 2 699,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 309,0 (161,1)
EBITDA 383,8 (89,7)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 200,9 198,6
Zysk operacyjny segmentu 70,6 50,0
EBITDA 118,2 92,3

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2018 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2018 I-VI 2017
Węgiel 54,3% 59,1%
Koks i węgloochodne 43,2% 38,2%
Pozostała działalność 2,5% 2,7%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 678,5 2 772,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 1 233,0 1 815,4
EBITDA 1 526,4 2 154,3
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 129,6 1 792,8
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 117,9 (184,9)
EBITDA 167,6 (138,3)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 125,4 128,2
Zysk operacyjny segmentu 47,9 29,7
EBITDA 79,5 57,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2018 I-III 2017 I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014 I-III 2013
Węgiel 56,6% 64,7% 49,2% 49,4% 40,9% 46,2%
Koks i węglopochodne 41,0% 32,6% 41,8% 43,1% 52,7% 48,0%
Pozostała działalność 2,4% 2,7% 9,0% 7,5% 6,4% 5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności     Za okres zakończony Dynamika
2:3
[%]
31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014 31 marca 2013
w mln zł
1 2 3 4 5 6 7 8
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 419,8 1 537,8 690,1 894,6 679,7 1 007,4 92,3
Zysk operacyjny segmentu 980,0 1 139,2 (121,4) (218,5) (139,2) 117,5 86,0
Amortyzacja 146,1 158,1 172,1 252,3 233,7 222,2 92,4
EBITDA 1 126,1 1 297,3 50,7 33,8 94,5 339,7 86,8
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 029,9 774,7 586,2 780,7 876,5 1 046,5 132,9
Zysk operacyjny segmentu 30,9 (71,5) (10,3) 2,1 25,9 44,5 -
Amortyzacja 24,8 23,3 35,8 44,6 48,8 49,8 106,4
EBITDA 55,7 (48,2) 25,5 46,7 74,7 94,3 -
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 60,9 63,5 125,9 134,8 107,5 125,2 95,9
Zysk operacyjny segmentu 30,3 13,3 35,7 26,9 30,4 48,6 227,8
Amortyzacja 15,6 14,0 19,9 19,6 19,7 16,1 111,4
EBITDA 45,9 27,3 55,6 46,5 50,1 64,7 168,1

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku