Dane za 2019 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Dynamika
2018=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 14 926,4 13 762,6 12 090,2 11 519,6 11 812,2 15 369,3 13 862,0 108,5
Aktywa trwałe mln zł 11 565,1 10 300,7 8 118,2 9 097,3 10 324,7 13 085,9 10 300,0 112,3
Aktywa obrotowe mln zł 3 361,3 3 461,9 3 972,0 2 422,3 1 487,5 2 283,4 3 562,0 97,1
Kapitał własny mln zł 8 851,5 8 445,4 6 621,5 4 069,6 3 934,2 7 267,5 8 351,6 104,8
Zobowiązania mln zł 6 074,9 5 317,2 5 468,7 7 450,0 7 878,0 8 101,8 5 510,4 114,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 8 671,8 9 809,5 8 877,2 6 731,3 6 934,9 6 814,9 7 632,2 88,4
Zysk/strata brutto ze sprzedaży mln zł 1 603,6 2 871,1 3 238,9 1 229,7 (50,2) (4,7) 1 152,7 55,9
Zysk/strata operacyjny/a mln zł 905,6 2 254,1 3 116,5 226,6 -3896 (774,8) 201,9 40,2
EBITDA mln zł 1 939,5 3 020,1 3 941,2 1 065,4 -2533,1 528,5 1 403,4 64,2
Marża EBITDA % 22,4 30,8 44,4 15,8 -36,5 7,8 18,4 72,7
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł 828,0 2 192,5 3 123,6 19,6 -4045,3 (882,2) 109,7 37,8
Zysk/Strata netto mln zł 649,6 1 760,8 2 543,3 4,4 -3285,2 (657,1) 82,2 36,9
Całkowite dochody razem mln zł 636,7 1 718,4 2 552,0 16,2 -3301,1 (1 079,2) 84,4 37,1
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 1 140,3 2 818,4 2 870,7 896,5 725,1 644,3 1 630,1 40,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (2 260,5) (1 581,7) (2 170,3) (354,4) (1 015,3) (3 040,4) (804,2) 142,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (180,3) (755,8) (699,8) 277,7 (80,0) 1 077,4 (280,5) 23,9
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (1 300,5) 480,9 0,6 819,8 (370,2) (1 318,7) 545,4 -
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję 1,71 - - - - - 2,52 -
Płynność bieżąca   1,05 1,03 1,67 1,14 0,39 0,58 1,59 101,9
Płynność szybka   0,70 0,84 1,46 0,98 0,26 0,45 1,35 83,3
Rentowność netto sprzedaży % 7,5 17,9 28,6 0,1 (47,4) (9,6) 1,1 41,9
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 4,4 12,8 21,0 0,0 (27,8) (4,3) 0,6 34,4
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 7,3 20,8 38,4 0,1 (83,5) (9,0) 1,0 35,1
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,41 0,39 0,45 0,65 0,67 0,53 0,40 105,1
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,69 0,63 0,83 1,83 2,00 1,11 0,66 109,5
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,91 0,91 1,0 0,70 0,49 0,81 1,06 100,00

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2019
Stan na
30.09.2018
Suma bilansowa mln zł 14 298,4 14 074,7
Aktywa trwałe mln zł 11 488,5 10 056,3
Aktywa obrotowe mln zł 2 809,9 4 018,4
Kapitał własny mln zł 8 949,2 8 174,4
Zobowiązania mln zł 5 349,2 5 900,3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2019
okres
od 01.01.
do 30.09.2019
9 miesięcy 2018
okres
od 01.01.
do 30.09.2018
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 861,4 7 286,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 1 656,9 2 420,1
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 956,3 1 854,6
EBITDA mln zł 1 685,2 2 408,2
Marża EBITDA % 24,6 33,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 904,5 1 795,6
Zysk (strata) netto mln zł 704,4 1 442,0
Całkowite dochody razem mln zł 700,8 1 447,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2019
okres
od 01.01.
do 30.09.2019
9 miesięcy 2018
okres
od 01.01.
do 30.09.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 933,1 2 445,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (1 802,4) (1 189,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (211,9) (215,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (1 081,2) 1 040,6
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2019
Stan na
30.09.2018
Płynność bieżąca   0,98 1,11
Płynność szybka   0,61 0,94
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,37 0,42
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,60 0,72
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,90 0,89
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2019
Stan na
30.09.2018
Rentowność netto sprzedaży % 10,3 19,8
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 4,9 10,2
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 7,9 17,6

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2019 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2019
Stan na
30.06.2018
Suma bilansowa mln zł 14 345,3 13 580,8
Aktywa trwałe mln zł 11 132,8 9 799,7
Aktywa obrotowe mln zł 3 212,5 3 781,1
Kapitał własny mln zł 9 003,0 7 810,1
Zobowiązania mln zł 5 342,3 5 770,7
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2019
okres od 01.01.
do 30.06.2019
I półrocze 2018
okres od 01.01.
do 30.06.2018
Przychody ze sprzedaży mln zł 4 696,9 4 933,5
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 1 125,5 1 797,5
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 695,8 1 397,9
EBITDA mln zł 1 171,1 1 767,1
Marża EBITDA % 24,9 35,8
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 680,0 1 351,8
Zysk (strata) netto mln zł 547,5 1 086,4
Całkowite dochody razem mln zł 553,9 1 073,2
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2019
okres od 01.01.
do 30.06.2019
I półrocze 2018
okres od 01.01.
do 30.06.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 971,4 1 804,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (1 346,2) (705,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 29,2 (157,4)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (345,6) 941,8
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2019
Stan na
30.06.2018
Płynność bieżąca   1,10 1,09
Płynność szybka   0,81 0,90
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,37 0,42
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,59 0,74
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,93 0,87
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2019
Stan na
30.06.2018
Rentowność netto sprzedaży % 11,7 22,0
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 3,8 8,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 6,1 13,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2019 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowa mln zł 14 079,5 12 706,0 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9
Aktywa trwałe mln zł 10 788,4 9 649,4 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0
Aktywa obrotowe mln zł 3 291,1 3 056,6 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9
Kapitał własny mln zł 8 851,4 7 493,9 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4
Zobowiązania mln zł 5 228,1 5 212,1 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 2 488,1 2 510,6 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 725,4 1 086,6 1 131,9 70,1 21,1 118,7
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 507,6 951,9 1 046,6 (114,8) (205,4) (90,2)
EBITDA mln zł 728,8 1 135,8 1 239,7 112,0 109,2 210,3
Marża EBITDA % 29,3 45,2 52,2 8,0 6,0 12,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 504,7 940,4 1 062,9 (131,6) (240,8) (114,9)
Zysk (strata) netto mln zł 409,8 757,9 863,0 (59,5) (196,7) (88,5)
Całkowite dochody razem mln zł 406,4 753,9 880,7 (56,3) (227,0) (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 761,3 638,6 792,0 126,7 163,7 37,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (620,6) (317,5) (530,4) (279,8) (355,9) (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł (141,4) (127,6) (71,6) (15,9) 40,3 (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł (0,7) 193,5 190,0 (169,0) (151,9) (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca   1,10 1,31 1,66 0,37 0,52 1,56
Płynność szybka   0,88 1,08 1,40 0,23 0,39 1,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,37 0,41 0,59 0,67 0,53 0,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,59 0,70 1,42 2,02 1,14 0,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,93 0,92 0,81 0,49 0,79 1,03
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży % 16,5 30,2 36,3 (4,2) (10,9) (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 2,9 6,0 7,2 (0,5) (1,3) (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 4,6 10,1 17,4 (1,5) (2,8) (1,1)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2019 roku