Dane za 2014 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2014 2013 2012 2011 Dynamika
2013=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 15 369,3 13 862,0 14 067,1 13 617,0 110,9
Aktywa trwałe mln zł 13 085,9 10 300,0 9 792,0 8 873,6 127,0
Aktywa obrotowe mln zł 2 283,4 3 562,0 4 275,1 4 743,4 64,1
Kapitał własny mln zł 7 267,5 8 351,6 8 573,9 8 443,4 87,0
Zobowiązania mln zł 8 101,8 5 510,4 5 493,2 5 173,6 147,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży mln zł 6 814,9 7 632,2 8 821,0 9 376,8 89,3
Zysk/strata brutto ze sprzedaży mln zł  (4,7) 1 152,7 2 435,2 3 409,7 -0,4
Zysk/strata operacyjny/a mln zł  (774,8) 201,9 1 308,2 2 708,5 -383,8
EBITDA mln zł 528,5 1 403,4 2 374,8 3 552,8 37,7
Marża EBITDA % 7,8 18,4 26,9 37,9 42,4
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł  (882,2) 109,7 1 276,9 2 675,0 -804,2
Zysk/Strata netto mln zł  (657,1) 82,2 988,1 2 086,0 -799,4
Całkowite dochody razem mln zł  (1 079,2) 84,4 798,5 2 105,5 (1 278,7)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 644,3 1 630,1 2 359,4 2 835,3 39,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (3 040,4) (804,2) (2 634,3) (1 667,2) 378,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 1 077,4 (280,5) (821,5) (436,9) (384,1)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (1 318,7) 545,4 (1 096,4) 731,2 -241,8
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - 2,52 5,38 2,16 -
Płynność bieżąca   0,58 1,59 1,97 2,09 36,5
Płynność szybka   0,45 1,35 1,60 1,77 33,3
Rentowność netto sprzedaży %  (9,6) 1,10 11,20 22,20  (872,7)
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (4,3) 0,60 7,00 15,30  (716,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (9,0) 1,00 11,50 24,70  (900,0)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,53 0,40 0,39 0,38 132,5
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   1,11 0,66 0,64 0,61 168,2
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,81 1,06 1,13 1,20 76,4

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, s. 59

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2014
Stan na
30.09.2013
Suma bilansowa mln zł 15 647,4 13 626,5
Aktywa trwałe mln zł 12 909,0 10 149,8
Aktywa obrotowe mln zł 2 738,4 3 476,7
Kapitał własny mln zł 8 017,6 8 352,3
Zobowiązania mln zł 7 629,8 5 274,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 30.09.2014
9 miesięcy 2013
okres od 01.01.
do 30.09.2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 4 781,3 5 790,7
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł  (80,3) 895,1
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (365,4) 172,5
EBITDA mln zł 570,8 1 062,5
Marża EBITDA % 11,9 18,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (442,3) 102,1
Zysk (strata) netto mln zł  (302,6) 75,4
Całkowite dochody razem mln zł  (329,0) 75,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 30.09.2014
9 miesięcy 2013
okres od 01.01.
do 30.09.2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 250,7 1 238,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (2 306,7)  (1 212,9)
w tym nabycie kopalni
Knurów-Szczygłowice
 (1 160,0) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł 1 083,5  (357,7)
w tym emisja dłużnych papierów wartościowych 1 212,6 -
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (972,5)  (331,7)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2014
Stan na
30.09.2013
Płynność bieżąca   0,99 1,79
Płynność szybka   0,75 1,51
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,49 0,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,95 0,63
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,93 1,07
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2014
Stan na
30.09.2013
Rentowność netto sprzedaży %  (6,3) 1,3
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (1,9) 0,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (3,8) 0,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2014 roku, str 31-36, 40-41

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2014
Stan na
30.06.2013
Suma bilansowa mln zł 13 335,5 14 093,9
Aktywa trwałe mln zł 10 593,9 10 047,7
Aktywa obrotowe mln zł 2 741,6 4 046,2
Kapitał własny mln zł 8 005,4 8 449,7
Zobowiązania mln zł 5 330,1 5 644,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2014
okres od 01.01.
do 30.06.2014
I półrocze 2013
okres od 01.01.
do 30.06.2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 3 128,7 4 112,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł  (77,1) 762,0
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (382,9) 258,6
EBITDA mln zł 196,0 841,9
Marża EBITDA % 6,3 20,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (428,6) 216,2
Zysk (strata) netto mln zł  (341,4) 172,9
Całkowite dochody razem mln zł  (341,4) 172,9
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2014
okres od 01.01.
do 30.06.2014
I półrocze 2013
okres od 01.01.
do 30.06.2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 108,3 957,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (1 171,8)  (1 006,7)
w tym zaliczka na zakup
kopalni Knurów-Szczygłowice
 (400,0) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (86,7)  (38,6)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (1 150,2)  (88,3)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2014
Stan na
30.06.2013
Płynność bieżąca   1,30 1,76
Płynność szybka   1,06 1,51
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,40 0,40
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,67 0,67
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,99 1,10
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2014
Stan na
30.06.2013
Rentowność netto sprzedaży %  (10,9) 4,2
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (2,6) 1,2
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (4,3) 2,0

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2014 roku, str 41-46, 49-51

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
31.03.2014
Stan na 31.12.2013 Stan na
31.03.2013
Suma bilansowa mln zł 13 525,9 13 862,0 14 157,2
Aktywa trwałe mln zł 10 415,0 10 300,0 9 933,0
Aktywa obrotowe mln zł 3 110,9 3 562,0 4 224,1
Kapitał własny mln zł 8 261,4 8 351,6 8 719,2
Zobowiązania mln zł 5 264,5 5 510,4 5 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2014 2013 rok I kwartał 2013
Przychody ze sprzedaży mln zł 1 663,7 7 632,2 2 179,1
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 118,7 1 152,7 479,2
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł  (90,2) 201,9 204,2
EBITDA mln zł 210,3 1 403,4 490,8
Marża EBITDA % 12,6 18,4 22,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł  (114,9) 109,7 184,6
Zysk (strata) netto mln zł  (88,5) 82,2 145,4
Całkowite dochody razem mln zł  (88,5) 84,4 145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2014 2013 rok I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 37,3 1 630,1 451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (466,3)  (804,2)  (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (70,3)  (280,5)  (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł  (498,9) 545,4  (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2014
Stan na 31.12.2013 Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca   1,56 1,59 1,99
Płynność szybka   1,27 1,35 1,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,39 0,40 0,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,64 0,66 0,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,03 1,06 1,13
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2014 2013 rok I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży %  (5,3) 1,1 6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA) %  (0,7) 0,6 1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE) %  (1,1) 1,0 1,7

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2014 roku, str 28-32, 36-37