Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2014 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

WyszczególnienieJedn.2014201320122011Dynamika
2013=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowamln zł15 369,313 862,014 067,113 617,0110,9
Aktywa trwałemln zł13 085,910 300,09 792,08 873,6127,0
Aktywa obrotowemln zł2 283,43 562,04 275,14 743,464,1
Kapitał własnymln zł7 267,58 351,68 573,98 443,487,0
Zobowiązaniamln zł8 101,85 510,45 493,25 173,6147,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedażymln zł6 814,97 632,28 821,09 376,889,3
Zysk/strata brutto ze sprzedażymln zł (4,7)1 152,72 435,23 409,7-0,4
Zysk/strata operacyjny/amln zł (774,8)201,91 308,22 708,5-383,8
EBITDAmln zł528,51 403,42 374,83 552,837,7
Marża EBITDA%7,818,426,937,942,4
Zysk/Strata przed opodatkowaniemmln zł (882,2)109,71 276,92 675,0-804,2
Zysk/Strata nettomln zł (657,1)82,2988,12 086,0-799,4
Całkowite dochody razemmln zł (1 079,2)84,4798,52 105,5(1 278,7)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł644,31 630,12 359,42 835,339,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (3 040,4)(804,2)(2 634,3)(1 667,2)378,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł1 077,4(280,5)(821,5)(436,9)(384,1)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (1 318,7)545,4(1 096,4)731,2-241,8
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcjęzł/akcję-2,525,382,16-
Płynność bieżąca 0,581,591,972,0936,5
Płynność szybka 0,451,351,601,7733,3
Rentowność netto sprzedaży% (9,6)1,1011,2022,20 (872,7)
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (4,3)0,607,0015,30 (716,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (9,0)1,0011,5024,70 (900,0)
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,530,400,390,38132,5
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 1,110,660,640,61168,2
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,811,061,131,2076,4

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, s. 59

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2014
Stan na
30.09.2013
Suma bilansowamln zł15 647,413 626,5
Aktywa trwałemln zł12 909,010 149,8
Aktywa obrotowemln zł2 738,43 476,7
Kapitał własnymln zł8 017,68 352,3
Zobowiązaniamln zł7 629,85 274,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 30.09.2014
9 miesięcy 2013
okres od 01.01.
do 30.09.2013
Przychody ze sprzedażymln zł4 781,35 790,7
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł (80,3)895,1
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (365,4)172,5
EBITDAmln zł570,81 062,5
Marża EBITDA%11,918,3
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (442,3)102,1
Zysk (strata) nettomln zł (302,6)75,4
Całkowite dochody razemmln zł (329,0)75,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2014
okres od 01.01.
do 30.09.2014
9 miesięcy 2013
okres od 01.01.
do 30.09.2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł250,71 238,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (2 306,7) (1 212,9)
w tym nabycie kopalni
Knurów-Szczygłowice
 (1 160,0)-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł1 083,5 (357,7)
w tym emisja dłużnych papierów wartościowych1 212,6-
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (972,5) (331,7)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2014
Stan na
30.09.2013
Płynność bieżąca 0,991,79
Płynność szybka 0,751,51
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,490,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,950,63
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,931,07
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2014
Stan na
30.09.2013
Rentowność netto sprzedaży% (6,3)1,3
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (1,9)0,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (3,8)0,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2014 roku, str 31-36, 40-41

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2014
Stan na
30.06.2013
Suma bilansowamln zł13 335,514 093,9
Aktywa trwałemln zł10 593,910 047,7
Aktywa obrotowemln zł2 741,64 046,2
Kapitał własnymln zł8 005,48 449,7
Zobowiązaniamln zł5 330,15 644,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2014
okres od 01.01.
do 30.06.2014
I półrocze 2013
okres od 01.01.
do 30.06.2013
Przychody ze sprzedażymln zł3 128,74 112,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł (77,1)762,0
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (382,9)258,6
EBITDAmln zł196,0841,9
Marża EBITDA%6,320,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (428,6)216,2
Zysk (strata) nettomln zł (341,4)172,9
Całkowite dochody razemmln zł (341,4)172,9
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2014
okres od 01.01.
do 30.06.2014
I półrocze 2013
okres od 01.01.
do 30.06.2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł108,3957,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 171,8) (1 006,7)
w tym zaliczka na zakup
kopalni Knurów-Szczygłowice
 (400,0)-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (86,7) (38,6)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (1 150,2) (88,3)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2014
Stan na
30.06.2013
Płynność bieżąca 1,301,76
Płynność szybka 1,061,51
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,400,40
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,670,67
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,991,10
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2014
Stan na
30.06.2013
Rentowność netto sprzedaży% (10,9)4,2
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (2,6)1,2
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (4,3)2,0

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2014 roku, str 41-46, 49-51

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
31.03.2014
Stan na 31.12.2013Stan na
31.03.2013
Suma bilansowamln zł13 525,913 862,014 157,2
Aktywa trwałemln zł10 415,010 300,09 933,0
Aktywa obrotowemln zł3 110,93 562,04 224,1
Kapitał własnymln zł8 261,48 351,68 719,2
Zobowiązaniamln zł5 264,55 510,45 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 20142013 rokI kwartał 2013
Przychody ze sprzedażymln zł1 663,77 632,22 179,1
Zysk brutto ze sprzedażymln zł118,71 152,7479,2
Zysk (strata) operacyjny/amln zł (90,2)201,9204,2
EBITDAmln zł210,31 403,4490,8
Marża EBITDA%12,618,422,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł (114,9)109,7184,6
Zysk (strata) nettomln zł (88,5)82,2145,4
Całkowite dochody razemmln zł (88,5)84,4145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 20142013 rokI kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł37,31 630,1451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (466,3) (804,2) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (70,3) (280,5) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł (498,9)545,4 (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2014
Stan na 31.12.2013Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca 1,561,591,99
Płynność szybka 1,271,351,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,390,400,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,640,660,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,031,061,13
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 20142013 rokI kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży% (5,3)1,16,7
Rentowność majątku ogółem (ROA)% (0,7)0,61,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE)% (1,1)1,01,7

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2014 roku, str 28-32, 36-37