Notyfikacje transakcji

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Informacja dotycząca okresów zamkniętych związanych z publikacją raportów okresowych 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego (…)”.

W związku z powyższym, osoby pełniące obowiązki zarządcze w JSW S.A. obowiązują poniższe okresy zamknięte dotyczące publikacji raportów okresowych Spółki w 2023 roku:

Nazwa wydarzenia

Data wydarzenia

Okres zamknięty

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok

21 marca 2023 roku

Od 19 lutego do 21 marca 2023 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

22 maja 2023 roku

Od 22 kwietnia do 22 maja 2023 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

6 września 2023 roku

Od 7 sierpnia do 6 września 2023 roku

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 r.

22 listopada 2023 roku

Od 23 października do 22 listopada 2023 rokuNotyfikacje transakcji

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR  członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania JSW S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych JSW S.A. 

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powinny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przekazując powiadomienie do:

  • Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) za pośrednictwem elektronicznego „Formularza do przekazywania powiadomień o transakcjach” przesłanego ze strony internetowej o adresie: https://19mar.knf.gov.pl;
  • Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - przesyłając na adres e-mail: [email protected], wygenerowany w formacie pdf i podpisany, wysłany uprzednio do KNF (według powyższego) „Formularz do przekazywania powiadomień o transakcjach”.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia powinno nastąpić na adres poczty elektronicznej [email protected], według wzoru formularza notyfikacji o transakcjach na instrumentach finansowych JSW S.A. dostępnego  TUTAJ

Jednocześnie niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://19mar.knf.gov.pl

Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia transakcji, której jednorazowa wartość przekracza równowartość kwoty 5.000 EUR albo niezwłocznie i nie później niż w 3 dni robocze od kolejnej transakcji, która spowodowała przekroczenie równowartości kwoty 5.000 EUR w ciągu jednego roku kalendarzowego. Transakcje zbycia i nabycia akcji dodaje się do siebie bez kompensowania. Powiadomienie powinno zawierać wszystkie informacje zgodne ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego pouczenia. Instrukcja użytkownika formularza 19 MAR dostępna jest TUTAJ.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ