Notyfikacje transakcji

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Informacja dotycząca okresów zamkniętych związanych z publikacją raportów okresowych 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego (…)”.

W związku z powyższym, osoby pełniące obowiązki zarządcze w JSW S.A. obowiązują poniższe okresy zamknięte dotyczące publikacji raportów okresowych Spółki w 2022 roku:

Nazwa wydarzenia

Data wydarzenia

Okres zamknięty

Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

17 marca 2022

Od 15 lutego do 17 marca 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2022 r.

19 maja 2022

Od 19 kwietnia do 19 maja 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za 1 półrocze 2022 r.

30 sierpnia 2022

Od 31 lipca do 30 sierpnia 2022

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za 9 miesięcy  2022 r.

17 listopada

Od 18 października do 17 listopada 2022Notyfikacje transakcji

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania JSW S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych JSW S.A. 

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powinny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przekazując powiadomienie do:

  • Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) za pośrednictwem elektronicznego „Formularza do przekazywania powiadomień o transakcjach” przesłanego ze strony internetowej o adresie: https://19mar.knf.gov.pl;
  • Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - przesyłając na adres e-mail: [email protected], wygenerowany w formacie pdf i podpisany, wysłany uprzednio do KNF (według powyższego) „Formularz do przekazywania powiadomień o transakcjach”.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia powinno nastąpić na adres poczty elektronicznej [email protected], według wzoru formularza notyfikacji o transakcjach na instrumentach finansowych JSW S.A. dostępnego  TUTAJ

Jednocześnie niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://19mar.knf.gov.pl

Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia transakcji, której jednorazowa wartość przekracza równowartość kwoty 5.000 EUR albo niezwłocznie i nie później niż w 3 dni robocze od kolejnej transakcji, która spowodowała przekroczenie równowartości kwoty 5.000 EUR w ciągu jednego roku kalendarzowego. Transakcje zbycia i nabycia akcji dodaje się do siebie bez kompensowania. Powiadomienie powinno zawierać wszystkie informacje zgodne ze wzorem, który stanowi załącznik do niniejszego pouczenia. Instrukcja użytkownika formularza 19 MAR dostępna jest TUTAJ.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ