Audyt wewnętrzny

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Zespół Audytu Wewnętrznego JSW S.A. działa zgodnie z przyjętym w dniu 24.04.2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nr 253/IX/2017 roku Regulaminem Audytu Wewnętrznego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kodeksem Etyki Audytorów Wewnętrznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego opublikowanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych.

Celem działań Audytu Wewnętrznego JSW S.A. jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, a także dostarczenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej JSW S.A. niezależnych i obiektywnych informacji o funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej, zarządzaniu ryzykiem i ładzie korporacyjnym w JSW S.A. i Spółkach zależnych GK JSW.

Audyt wewnętrzny dostarcza zapewnienia o skuteczności mechanizmów kontrolnych i poprawności badanych procesów, a w przypadku zidentyfikowanych odchyleń lub potencjalnych obszarów dla wprowadzenia usprawnień rekomenduje podjęcie odpowiednich działań korygujących bądź usprawniających. Zgodnie z Regulaminem, zespół prowadzi również działalność doradczą.

Wdrożenie uzgodnionych rekomendacji stanowi zobowiązanie ciążące na kierownikach audytowanych jednostek organizacyjnych.

Funkcjonowanie Zespołu Audytu Wewnętrznego monitorowane jest przez powołany przez Radę Nadzorczą Komitet Audytu.

Zespół realizuje swoje zadania w JSW S.A. oraz Spółkach zależnych GK JSW na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Strategicznego i Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego JSW S.A.

Funkcjonowanie komórki Audytu Wewnętrznego regulują zapisy Statutu JSW S.A. oraz Kodeksu Grupy Kapitałowej JSW.

Aktualizacja: 12.06.2020