Harmonogram Oferty publicznej

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN
9 czerwca
2011 roku

Zawarcie warunkowej Umowy o Gwarantowanie Oferty, publikacja Prospektu.


Do 10 czerwca
2011 roku włącznie

Ustalenie Ceny Maksymalnej


13 czerwca
2011 roku
Publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do Prospektu nastąpi nie później niż w dniu 13 czerwca 2011 roku.

13 czerwca
2011 roku

Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.


14 czerwca
2011 roku

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych i Osób Uprawnionych.


24 czerwca
2011 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów od Osób Uprawnionych (do godziny 23:59)


27 czerwca
2011 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godziny 23:59).


29 czerwca 2011 roku
do 1 lipca 2011 roku

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.


1 lipca
2011 roku
Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych oraz Osób Uprawnionych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Osób Uprawnionych.

Do 4 lipca
2011 roku
Ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz przydział Akcji Sprzedawanych w Ofercie.

Do 5 lipca
2011 roku
Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Sprzedawanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe).

6 lipca
2011 roku

Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW.


 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Sprzedawane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych, Osób Uprawnionych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne od Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego. Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz Oferującym, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane (co nie obejmuje jednakże możliwości zmiany kolejności przyjmowania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych i Osoby Uprawnione oraz Inwestorów Instytucjonalnych). Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt.

Zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane.

Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień upływu danego terminu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Prospekcie Informacyjnym zamieszczonym
w zakładce Prospekt emisyjny