Najważniejsze informacje o ofercie publicznej akcji

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Szczegółowe informacje znajdują się w Prospekcie Informacyjnym zamieszczonym
w zakładce Prospekt emisyjny

Zasady składania zapisów

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do prospektu, 13 czerwca 2011 r.

Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje o wartości około 10 tys. zł.

W przypadku Osób Uprawnionych, zapis może być złożony na zasadach obowiązujących dla tej grupy. Ponadto Osoba Uprawniona, może złożyć zapis jako Inwestor Indywidualny na zasadach obowiązujących dla tej kategorii inwestorów. 

Cena sprzedaży

28 czerwca 2011r, zostanie ustalona cena sprzedaży akcji dla Inwestorów Indywidualnych i Osób Uprawnionych oraz cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. Cenę wyznaczy Skarb Państwa w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych („Cena Sprzedaży”).

Cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna. W przypadku Inwestorów Indywidualnych i Osób Uprawnionych nie przekroczy tego poziomu.

Liczba akcji sprzedawanych i zasady przydziału

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Sprzedaży, akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach oferty.

Inwestorom Indywidualnym i Osobom Uprawnionym zostanie przydzielone do 25% Akcji Sprzedawanych przy czym Skarb Państwa może dodatkowo zwiększyć tę pulę do 30% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych. Dla Inwestorów Indywidualnych, w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego będzie obowiązywać zasada „Maksymalnego Przydziału”. Oznacza to, że na podstawie ważnych zapisów złożonych przez Inwestorów indywidualnych zostanie określona maksymalna liczba akcji, które mogą zostać przydzielone Inwestorowi Indywidualnemu. Zapisy, które opiewały na mniejszą lub równą liczbę akcji zostaną zrealizowane w pełni. Te, które przekraczały ten poziom zostaną zrealizowane na poziomie maksymalnego przydziału.

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym oraz Osobom Uprawnionym zostanie dokonany za pośrednictwem GPW w dniu 1 lipca 2011 r. oraz tego samego dnia akcje zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Osób Uprawnionych.