Dane za 2022 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

Wyszczególnienie Jedn. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowa mln zł 26 963,1 15 961,8 15 030,9 14 926,4 13 762,6 12 090,2 11 519,6 11 812,2 15 369,3 13 862,0
Aktywa trwałe mln zł 19 110,8 12 070,2 11 638,5 11 565,1 10 300,7 8 118,2 9 097,3 10 324,7 13 085,9 10 300,0
Aktywa obrotowe mln zł 7 852,3 3 891,6 3 392,4 3 361,3 3 461,9 3 972,0 2 422,3 1 487,5 2 283,4 3 562,0
Kapitał własny mln zł 15 937,5 8 297,8 7 317,1 8 851,5 8 445,4 6 621,5 4 069,6 3 934,2 7 267,5 8 351,6
Zobowiązania mln zł 11 025,6 7 664,0 7 713,8 6 074,9 5 317,2 5 468,7 7 450,0 7 878,0 8 101,8 5 510,4
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży * mln zł 20 198,5 10 629,1 6 936,0 8 671,8 9 809,5 8 877,2 6 731,3 6 934,9 6 814,9 7 632,2
Zysk/strata brutto ze sprzedaży * mln zł 10 646,0 2 595,2  (401,3) 1 603,6 2 871,1 3 238,9 1 229,7  (50,2)  (4,7) 1 152,7
Zysk/strata operacyjny/a * mln zł 9 336,4 1 262,4  (1 780,6) 905,6 2 254,1 3 116,5 226,6 -3896  (774,8) 201,9
EBITDA * mln zł 10 564,1 2 482,5  (675,7) 1 939,5 3 020,1 3 941,2 1 065,4 -2533,1 528,5 1 403,4
Marża EBITDA * % 52,3 23,4  (9,7) 22,4 30,8 44,4 15,8 -36,5 7,8 18,4
Zysk/Strata przed opodatkowaniem mln zł 9 389,4 1 166,7  (1 867,6) 828,0 2 192,5 3 123,6 19,6 -4045,3  (882,2) 109,7
Zysk/Strata netto mln zł 7 593,8 952,6  (1 537,4) 649,6 1 760,8 2 543,3 4,4 -3285,2  (657,1) 82,2
Całkowite dochody razem mln zł 7 619,9 980,8  (1 534,3) 636,7 1 718,4 2 552,0 16,2 -3301,1  (1 079,2) 84,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 10 689,8 1 661,2 354,7 1 140,3 2 818,4 2 870,7 896,5 725,1 644,3 1 630,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł (6 333,1)  (1 620,2)  (549,3)  (2 260,5)  (1 581,7)  (2 170,3)  (354,4)  (1 015,3)  (3 040,4)  (804,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (818,7)  (338,1) 1 441,2  (180,3)  (755,8)  (699,8) 277,7  (80,0) 1 077,4  (280,5)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 3 538,0  (297,1) 1 246,6  (1 300,5) 480,9 0,6 819,8  (370,2)  (1 318,7) 545,4
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcję zł/akcję - - - 1,71 - - - - - 2,52
Płynność bieżąca   1,05 1,08 1,03 1,05 1,03 1,67 1,14 0,39 0,58 1,59
Płynność szybka   0,91 0,90 0,76 0,70 0,84 1,46 0,98 0,26 0,45 1,35
Rentowność netto sprzedaży % 37,60 9,00  (22,2) 7,5 17,9 28,6 0,1  (47,4)  (9,6) 1,1
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 28,20 6,00  (10,2) 4,4 12,8 21,0 0,0  (27,8)  (4,3) 0,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 47,60 11,50  (21,0) 7,3 20,8 38,4 0,1  (83,5)  (9,0) 1,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,41 0,48 0,51 0,41 0,39 0,45 0,65 0,67 0,53 0,40
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,69 0,92 1,05 0,69 0,63 0,83 1,83 2,00 1,11 0,66
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,94 0,90 0,90 0,91 0,91 1,0 0,70 0,49 0,81 1,06

*dane przekształcone dotyczą 2020 r.
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.09.2022
Stan na
30.09.2021
Suma bilansowa mln zł 25 113,2 14 825,1
Aktywa trwałe mln zł 17 119,5 12 039,0
Aktywa obrotowe mln zł 7 993,7 2 786,1
Kapitał własny mln zł 14 652,0 7 224,8
Zobowiązania mln zł 10 461,2 7 664,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. 9 miesięcy 2022
okres
od 01.01.
do 30.09.2022
9 miesięcy 2021
okres
od 01.01.
do 30.09.2021
Przychody ze sprzedaży mln zł 16 049,2 6 756,2
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 8 903,5 781,5
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 7 806,0 12,9
EBITDA mln zł 8 733,1 915,1
Marża EBITDA % 54,4 13,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 7 849,7  (65,3)
Zysk (strata) netto mln zł 6 360,3  (62,7)
Całkowite dochody razem mln zł 6 334,4  (92,2)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. 9 miesięcy 2022
okres
od 01.01.
do 30.09.2022
9 miesięcy 2021
okres
od 01.01.
do 30.09.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 9 033,0 695,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (4 225,3)  (1 199,9)
- w tym sprzedaż aktywów finansowych mln zł 6,4 2,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (799,7)  (224,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 4 008,0  (728,7)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.09.2022
Stan na
30.09.2021
Płynność bieżąca   1,15 0,79
Płynność szybka   1,05 0,60
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,42 0,51
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,71 1,05
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   0,97 0,83
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.09.2022
Stan na
30.09.2021
Rentowność netto sprzedaży % 39,6  (0,9)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 25,3  (0,4)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 43,4  (0,9)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2022 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na
30.06.2022
Stan na
30.06.2021
       
Suma bilansowa mln zł 21 546,9 14 916,1
Aktywa trwałe mln zł 13 383,6 11 978,5
Aktywa obrotowe mln zł 8 163,3 2 937,6
Kapitał własny mln zł 12 546,0 6 974,8
Zobowiązania mln zł 9 000,9 7 941,3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I półrocze 2022
okres od 01.01.
do 30.06.2022
I półrocze 2021
okres od 01.01.
do 30.06.2021
Przychody ze sprzedaży mln zł 10 903,2 4 177,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży mln zł 6 066,5 191,6
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 5 198,0  (345,0)
EBITDA mln zł 5 823,0 255,9
Marża EBITDA % 53,4 6,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 5 192,1  (396,5)
Zysk (strata) netto mln zł 4 205,7  (330,5)
Całkowite dochody razem mln zł 4 228,4  (342,3)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I półrocze 2022 okres  od 01.01.
do 30.06.2022
I półrocze 2021
okres od 01.01.
do 30.06.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 5 676,6 423,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (1 720,7)  (852,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (710,7)  (140,9)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 3 245,2  (570,5)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
30.06.2022
Stan na
30.06.2021
Płynność bieżąca   1,49 0,80
Płynność szybka   1,35 0,61
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,42 0,53
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,72 1,14
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,08 0,83
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. Stan na
30.06.2022
Stan na
30.06.2021
Rentowność netto sprzedaży % 38,6  (7,9)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 19,5  (2,2)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 33,5  (4,7)

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2022 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Jedn. Stan na 
31.03.2022
Stan na 
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016 
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowa mln zł 17 731,3 14 902,7 14 693,1 14 079,5 12 706,0 11 967,6 11 716,8 15 025,2 13 525,9
Aktywa trwałe mln zł 12 101,7 11 804,8 11 780,4 10 788,4 9 649,4 8 838,1 10 289,9 13 088,6 10 415,0
Aktywa obrotowe mln zł 5 629,6 3 097,9 2 912,7 3 291,1 3 056,6 3 129,5 1 426,9 1 936,6 3 110,9
Kapitał własny mln zł 10 146,3 7 122,6 8 591,9 8 851,4 7 493,9 4 950,3 3 877,9 7 008,6 8 261,4
Zobowiązania mln zł 7 585,0 7 780,1 6 101,2 5 228,1 5 212,1 7 017,3 7 838,9 8 016,6 5 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Jedn. I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2020*
(dane przekształcone)
I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży mln zł 4 930,9 1 998,1 1 964,6 2 488,1 2 510,6 2 376,0 1 402,2 1 810,1 1 663,7
Zysk brutto ze sprzedaży mln zł 2 661,5 52,9 112,8 725,4 1 086,6 1 131,9 70,1 21,1 118,7
Zysk (strata) operacyjny/a mln zł 2 308,5  (193,9)  (234,0) 507,6 951,9 1 046,6  (114,8)  (205,4)  (90,2)
EBITDA mln zł 2 635,6 104,4 50,3 728,8 1 135,8 1 239,7 112,0 109,2 210,3
Marża EBITDA % 53,5 5,2 2,6 29,3 45,2 52,2 8,0 6,0 12,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniem mln zł 2 286,7  (217,6)  (254,2) 504,7 940,4 1 062,9  (131,6)  (240,8)  (114,9)
Zysk (strata) netto mln zł 1 850,3  (179,2)  (208,9) 409,8 757,9 863,0  (59,5)  (196,7)  (88,5)
Całkowite dochody razem mln zł 1 848,5  (194,5)  (259,6) 406,4 753,9 880,7  (56,3)  (227,0)  (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Jedn. I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mln zł 2 475,2 240,5  (78,7) 761,3 638,6 792,0 126,7 163,7 37,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln zł  (491,8)  (507,6)  (379,7)  (620,6)  (317,5)  (530,4)  (279,8)  (355,9)  (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej mln zł  (554,1)  (61,6) 374,6  (141,4)  (127,6)  (71,6)  (15,9) 40,3  (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów mln zł 1 429,3  (328,7)  (83,8)  (0,7) 193,5 190,0  (169,0)  (151,9)  (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE   Stan na
31.03.2022
Stan na
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016 
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca   1,41 0,89 1,05 1,10 1,31 1,66 0,37 0,52 1,56
Płynność szybka   1,25 0,65 0,65 0,88 1,08 1,40 0,23 0,39 1,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia   0,43 0,52 0,42 0,37 0,41 0,59 0,67 0,53 0,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,75 1,09 0,71 0,59 0,70 1,42 2,02 1,14 0,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi   1,01 0,86 0,91 0,93 0,92 0,81 0,49 0,79 1,03
WSKAŹNIKI FINANSOWE Jedn. I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2017 I kwartał 2016 I kwartał 2015 I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży % 37,5  (9,0)  (10,6) 16,5 30,2 36,3  (4,2)  (10,9)  (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA) % 10,4  (1,2)  (1,4) 2,9 6,0 7,2  (0,5)  (1,3)  (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 18,2  (2,5)  (2,4) 4,6 10,1 17,4  (1,5)  (2,8)  (1,1)

 

*zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                        
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2022 roku.