Dane finansowe przed IPO

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF są dostępne w prospekcie emisyjnym JSW S.A. w zakładce oferta publiczna akcji.