Zarządzanie ryzykiem

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Rada Nadzorcza Spółki przywiązując wagę do kompletności oraz wiarygodności informacji na temat skuteczności zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Spółce oraz kierując się „Dobrymi praktykami spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych” wprowadził system zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

GK realizując wizję oraz cele biznesowe musi racjonalnie wykorzystywać szanse oraz mądrze i efektywnie zarządzać ryzykiem. Zrozumienie ryzyk zagrażających GK pozwala na podejmowanie korzystniejszych decyzji strategicznych a dzięki temu, na lepsze wykorzystywanie jej zasobów. Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zarządzanie ryzykiem wspiera GK w budowie odpornej struktury korporacyjnej. Aby zapewnić zrównoważony wzrost wartości w dłuższej perspektywie, kadra menedżerska dokłada wszelkich starań aby zrozumieć gdzie leżą szanse a gdzie czyhają zagrożenia. Ważnym jest by dysponować wiarygodną i kompletną informacją o ryzykach oraz sposobie postępowania z nimi.

Celem zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń oraz ryzyk mogących wywrzeć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz rozsądne zapewnienie realizacji celów biznesowych. Jest to proces ciągły, podlegający modyfikacjom będącym i stanowiącym konsekwencję zmieniającego się otoczenia gospodarczego, działalności Spółki i wpływu poszczególnego ryzyka na cele biznesowe Spółki. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym obejmuje działania na poziomie Spółki, Grupy Kapitałowej i procesów biznesowych.

GK JSW wykorzystuje systemy takie jak ERM, aby wzmocnić system zarządzania oraz zwiększyć przejrzystość w zakresie zarządzania ryzykiem. Korzyści te przyczyniają się do wzmocnienia skuteczności zarządzania ryzykiem oraz obniżenia kosztów ryzyka, a także kosztów kapitału. System Zarządzania Ryzkiem oparty jest na zatwierdzonych przez Zarząd JSW S.A.  dokumentach: Polityce Zarządzania Ryzkiem Korporacyjnym w GK JSW i Procedurze Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w GK JSW. Spełnia on najwyższe standardy zarządzania ERM i stanowi kompleksowy opis sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Przyjęcie jednolitych standardów Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej JSW ma na celu:

 • utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach oraz rozsądne zapewnienie realizacji celów biznesowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa działalności JSW S.A. oraz Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW,
 • ustanowienie spójnego podejścia do identyfikacji, oceny, analizy ryzyk oraz wdrożenia odpowiedzi na istotne ryzyka,
 • zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy,
 • wdrożenie narzędzi wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz informowania o szansach,
 • wspieranie osiągania celów biznesowych oraz zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji nakierowanych na maksymalizację zysków przy dopuszczalnym poziomie ryzyka,
 • budowę organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia.

Zarządzanie ryzykiem jest integralnym elementem kultury organizacyjnej (czyli stylu działania organizacji).

Sprawne funkcjonowanie systemu i realizacji zadań zarządzania ryzykiem korporacyjnym zapewnia powołany w strukturze organizacyjnej JSW S.A., Pełnomocnik ERM. W ramach realizowanych celów i zadań Pełnomocnik wspólnie z właścicielami ryzyk, zbiera informację o ryzykach, analizuje obowiązujące mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko i  wypracowuje rekomendacje dla aktualnych planów reakcji na ryzyko. Właściciel Ryzyka (WR) zarządza głównymi czynnikami ryzyka, przypisanego do niego w ramach Systemu ERM. Jest odpowiedzialny za zgłaszanie informacji o nowym  ryzyku zidentyfikowanym  w trakcie wykonywanych przez siebie obowiązków do Pełnomocnika lub WR  o zbliżonym charakterze.

Kluczowi menadżerowie w JSW odpowiadają za zarządzanie ryzykami we wszystkich obszarach działalności Spółki: operacyjnym, strategicznym, finansowym, handlowym, prawno-regulacyjnym.

Właścicielami ryzyka są: Zarząd, dyrektorzy, kierownicy, pełnomocnicy lub inne wyznaczone osoby odpowiadające za podległe im procesy lub obszary funkcjonalne.

Wdrożony system ERM poprzez cykliczne raportowanie organom Spółki przynosi następujące korzyści:

 • Rada Nadzorcza otrzymuje pogłębioną informację o istotnych ryzykach, ich znaczeniu dla Spółki oraz informację na temat aktualnie podjętych działań mających na celu zapobieżeniu lub ograniczeniu ryzyka,
 • decyzje Zarządu podejmowane są w oparciu o „solidne informacje”, z pełną świadomością związanego z nim ryzyka oraz możliwością kontrolowania go dla zapewnienia dobrych wyników,
 • dla Właścicieli i interesariuszy zarządzanie ryzykiem minimalizuje niepewność związaną z realizacją celów organizacji, poprawia zdolność reagowania na sytuacje kryzysowe,
 • posiadanie i sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w firmie upewnia Zarząd, Radę Nadzorczą, Komitet Audytu i Interesariuszy, że wszystkie istotne ryzyka są znane, zrozumiałe
  i kontrolowane w sposób systematyczny i ustrukturyzowany.

W wyniku przeprowadzonych analiz zostały zidentyfikowane istotne ryzyka mające wpływ na działalność GK JSW:

Ciągłość produkcji i zarządzanie incydentami
Ograniczenie w produkcji i zarządzanie parkiem maszyn oraz urządzeń górniczych
Wypadki przy pracy i inne zagrożenia
Zagrożenia dla klimatu akustycznego
Regulacje związane z ochroną środowiska
Zagrożenia wynikające z powstawania szkód górniczych na powierzchni
Naruszenie zasad ochrony danych osobowych
Ryzyko wystąpienia recesji w gospodarce światowej
Wahania popytu i podaży na głównych rynkach produktowych JSW S.A.
Ryzyko redukcji mocy produkcyjnych surówki wielkopiecowej w Europie
Zmiany w technologii pozyskiwania stali wpływające na popyt na koks
Ryzyko walutowe - wahania kursu złotego w stosunku do EUR i USD

Wybrane istotne ryzyka charakteryzują się wysokim potencjalnym wpływem oraz efektywnymi mechanizmami kontrolnymi jednak istnieje tu silna konieczność monitorowania i okresowej weryfikacji efektywności istniejących mechanizmów kontrolnych i odpowiedzi na ryzyko.

Uświadomienie sobie poziomu ryzyka stanowi w JSW S.A. ważny składnik procesu planistycznego. Zarząd podkreśla, że zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i odbywa się we wszystkich znaczących ogniwach struktury organizacyjnej Spółki i Grupy. Dynamicznie zmieniające się prawne i ekonomiczne otoczenie Spółki wymusza stałą konieczność przeprowadzania procesu rewizji i aktualizacji rejestru ryzyk, w tym ich definicji i opisów, weryfikacji listy właścicieli ryzyk, wzmocnienia wsparcia dla właścicieli ryzyk oraz stopniowego doskonalenia systemu ERM, w tym również narzędzia IT.

W celu skutecznego reagowania na zagrożenia, takie jak klęski żywiołowe lub inne o katastrofalnych skutkach,  Zarząd  JSW S.A.  przyjął dokument pn.  „Polityka Zarządzania Ciągłością Działania JSW S.A.” Nadrzędnym celem wprowadzenia Polityki jest zapewnienie spójnego oraz systemowego podejścia do oceny sytuacji krytycznych, przygotowania się na ich wystąpienie, utrzymanie zdolności do reagowania i odtwarzania działań w przypadku ich wystąpienia. Zarządzanie ciągłością działania pozwala na dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń, wdrożenie odpowiednich działań zapobiegawczych lub przygotowanie się na ich wystąpienie w taki sposób aby w jak największym stopniu zminimalizować skutki wystąpienia incydentów/zdarzeń niepożądanych.

Aktualizacja: 04.05.2020