Dane za 2017 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Węgiel 55,5% 52,8% 49,7% 43,6% 46,6% 46,9%
Koks i węglopochodne 41,5% 41,9% 44,0% 51,2% 48,5% 48,8%
Pozostała działalność 3,0% 5,3% 6,3% 5,2% 4,8% 4,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2017 2016 2015 2014 2013 2012
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 4 925,9 3 551,6 3 449,4 2 972,3 3 559,0 4 134,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 3 001,9 663,4 (3 201,8) (843,8) 70,1 1 268,6
Amortyzacja 680,9 655,6 1 097,9 1 034,8 921,8 806,0
EBITDA 3 682,8 1 319,0 (2 103,9) 191,0 991,9 2 074,6
EBITDA skorygowana* 3 192,7 1 425,9 429,7 - - -
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 688,1 2 822,7 3 051,8 3 489,2 3 704,3 4 307,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (47,9) (67,5) (715,8) 12,9 62,0 (97,8)
Amortyzacja 96,8 125,2 192 195,4 203,9 201,1
EBITDA 48,9 57,7 (523,8) 208,3 265,9 103,3
EBITDA skorygowana** 48,9 57,7 166,0 - - -
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 263,2 357 433,7 353,4 368,9 378,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 57,1 52,2 51,7 45,5 82,9 73,7
Amortyzacja 56,2 64,5 81,1 80,2 83,0 65,3
EBITDA 113,3 116,7 132,8 125,7 165,9 139,0
EBITDA skorygowana*** 113,3 124,1 132,8 - - -

"*EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2017 roku: 759,1 mln zł, w 2016 roku: 71,1 mln zł oraz rozwiązania rezerwy na sporne postępowania w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w 2017 roku: 1 249,2 mln zł.

**EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych JSW KOKS w 2015 roku: 689,8 mln zł.

***EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości w 2016 roku: 7,4 mln zł."

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2017 I-IX 2016
Węgiel 57,0% 49,0%
Koks i węgloochodne 40,0% 45,0%
Pozostała działalność 3,0% 6,0%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 września 2017 30 września 2016
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 786,8 2 212,6
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 2 168,0 (196,8)
EBITDA 2 676,6 295,2
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 699,0 2 056,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (161,1) 31,7
EBITDA (89,7) 133,1
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 198,6 294,7
Zysk operacyjny segmentu 50,0 121,7
EBITDA 92,3 174,2

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2017 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2016 I-VI 2017
Węgiel 59,1% 47,7%
Koks i węgloochodne 38,2% 45,2%
Pozostała działalność 2,7% 7,1%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony
30 czerwca 2017 30 czerwca 2016
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 772,5 1 379,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 1 815,4 (129,3)
EBITDA 2 154,3 200,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 792,8 1 307,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (184,9) 9,0
EBITDA (138,3) 80,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 128,2 206,5
Zysk operacyjny segmentu 29,7 83,8
EBITDA 57,9 124,3

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2017 I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014 I-III 2013
Węgiel 64,7% 49,2% 49,4% 40,9% 46,2%
Koks i węglopochodne 32,6% 41,8% 43,1% 52,7% 48,0%
Pozostała działalność 2,7% 9,0% 7,5% 6,4% 5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności   Za okres zakończony Dynamika
31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014 31 marca 2013
      w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 537,8 690,1 894,6 679,7 1 007,4 77,1
Zysk operacyjny segmentu 1 139,2 (121,4) (218,5) (139,2) 117,5 55,6
Amortyzacja 158,1 172,1 252,3 233,7 222,2 68,2
EBITDA 1 297,3 50,7 33,8 94,5 339,7 150
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 774,7 586,2 780,7 876,5 1 046,5 75,1
Zysk operacyjny segmentu (71,5) (10,3) 2,1 25,9 44,5 (490,5)
Amortyzacja 23,3 35,8 44,6 48,8 49,8 80,3
EBITDA (48,2) 25,5 46,7 74,7 94,3 54,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 63,5 125,9 134,8 107,5 125,2 93,4
Zysk operacyjny segmentu 13,3 35,7 26,9 30,4 48,6 132,7
Amortyzacja 14,0 19,9 19,6 19,7 16,1 101,5
EBITDA 27,3 55,6 46,5 50,1 64,7 119,6

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku