Dane za 2020 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Węgiel 50,9% 55,0% 51,8% 55,5% 52,8% 49,7% 43,6% 46,6%
Koks i węglopochodne 43,6% 40,9% 45,4% 41,5% 41,9% 44,0% 51,2% 48,5%
Pozostała działalność 5,5% 4,1% 2,8% 3,0% 5,3% 6,3% 5,2% 4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 554,6 4 771,1 5 084,6 4 925,9 3 551,6 3 449,4 2 972,3 3 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (1 760,2) 478,1 1 753,1 3 001,9 663,4  (3 201,8)  (843,8) 70,1
Amortyzacja 935,0 878,6 612,1 680,9 655,6 1 097,9 1 034,8 921,8
EBITDA  (825,2) 1 356,7 2 365,2 3 682,8 1 319,0  (2 103,9) 191,0 991,9
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 3 047,0 3 545,0 4 451,5 3 688,1 2 822,7 3 051,8 3 489,2 3 704,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (50,7) 259,5 416,4  (47,9)  (67,5)  (715,8) 12,9 62,0
Amortyzacja 107,7 103,4 100,2 96,8 125,2 192 195,4 203,9
EBITDA 57,0 362,9 516,6 48,9 57,7  (523,8) 208,3 265,9
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 387,8 355,7 273,4 263,2 357 433,7 353,4 368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu 92,2 93,2 84,9 57,1 52,2 51,7 45,5 82,9
Amortyzacja 133,9 108,9 64,4 56,2 64,5 81,1 80,2 83,0
EBITDA  226,1 202,1 149,3 113,3 116,7 132,8 125,7 165,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-IX 2020 I-IX 2019
Węgiel 50,7% 53,5%
Koks i węgloochodne 43,9% 42,9%
Pozostała działalność 5,4% 3,7%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony 
30 września 2020 30 września 2019
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2 627,3 3 667,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (1 174,6) 716,0
EBITDA  (476,6) 1 340,3
EBITDA skorygowana*  (45,7) -
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 2274,20 2 941,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (111,3) 126,5
EBITDA  (31,3) 203,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 282,2 251,6
Zysk operacyjny segmentu 82,5 87,7
EBITDA 177,6 155,8

*EBITDA po wyłączeniu ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku w wysokości 430,9 mln PLN.
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2020 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-VI 2020 I-VI 2019
Węgiel 50,7% 53,1%
Koks i węgloochodne 43,8% 44,1%
Pozostała działalność 5,5% 2,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony 
30 czerwca 2020 30 czerwca 2019
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 752,2 2 492,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (1 067,8) 524,8
EBITDA  (601,7) 930,6
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 1 511,8 2 070,8
Zysk/strata operacyjny/a segmentu  (75,3) 137,9
EBITDA  (22,6) 188,9
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 189,7 133,9
Zysk operacyjny segmentu 48,3 51,9
EBITDA 110,5 93,8

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie I-III 2020 I-III 2019 I-III 2018 I-III 2017 I-III 2016 I-III 2015 I-III 2014
Węgiel 46,7% 53,0% 56,6% 64,7% 49,2% 49,4% 40,9%
Koks i węglopochodne 48,2% 44,3% 41,0% 32,6% 41,8% 43,1% 52,7%
Pozostała działalność 5,1% 2,7% 2,4% 2,7% 9,0% 7,5% 6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończony Dynamika
2:3
[%]
31 marca 2020 31 marca 2019 31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014
w mln zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 918,1 1 319,5 1 419,8 1 537,8 690,1 894,6 679,7 69,6%
Zysk operacyjny segmentu  (203,5) 352,4 980,0 1 139,2  (121,4)  (218,5)  (139,2) -57,7%
Amortyzacja 244,7 189,3 146,1 158,1 172,1 252,3 233,7 129,3%
EBITDA 41,2 541,7 1 126,1 1 297,3 50,7 33,8 94,5 7,6%
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 947,7 1 101,6 1 029,9 774,7 586,2 780,7 876,5 86,0%
Zysk operacyjny segmentu  (6,0) 100,2 30,9  (71,5)  (10,3) 2,1 25,9 -6,0%
Amortyzacja 26,1 25,4 24,8 23,3 35,8 44,6 48,8 102,8%
EBITDA 20,1 125,6 55,7  (48,2) 25,5 46,7 74,7 16,0%
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych 100,2 67,0 60,9 63,5 125,9 134,8 107,5 149,6%
Zysk operacyjny segmentu 29,4 27,7 30,3 13,3 35,7 26,9 30,4 106,1%
Amortyzacja 30,6 20,6 15,6 14,0 19,9 19,6 19,7 148,5%
EBITDA 60,0 48,3 45,9 27,3 55,6 46,5 50,1 124,2%

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku