Poszanowanie wód i bioróżnorodności

Strategia środowiskowa GK JSW do roku 2030, z perspektywą do roku 2050
Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Dzięki podejmowanym przez Grupę wysiłkom na rzecz ochrony środowiska, w ostatnich latach nie odnotowano strat środowiskowych będących skutkiem działania przedsiębiorstw.

W kopalniach Grupy w celu oszczędności wody i zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, wody technologiczne, stosowane m.in. do procesów wzbogacenia węgla w zakładach przeróbczych oraz do chłodzenia sprężarek, znajdują się w zamkniętych obiegach wodno–mułowych. W związku z tym nie odprowadza się ścieków technologicznych do środowiska. Wody z odwodnienia kopalń, ze względu na wysoki poziom zasolenia, zagospodarowywane są w sposób bezpieczny dla środowiska. Część wód dołowych wykorzystywana jest do celów technologicznych, pozostałe kierowane są poprzez system retencyjno-dozujący „Kolektor Olza” do rzeki Odry lub do Zakładu Odsalania, gdzie poddawane są procesowi odsalania.

Należąca do JSW KOKS Koksownia Jadwiga posiada zamknięte obiegi wodno-ściekowe, nie odprowadza ścieków poza granice zakładu. Całość powstałych ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych jest oczyszczana w zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie wykorzystywana w procesie mokrego chłodzenia koksu. W koksowni Przyjaźń oczyszczone ścieki koksownicze odprowadzane są do rzeki Bobrek, a w koksowni Radlin – do kanalizacji miejskiej.

 

Efektywne gospodarowanie wodą i działanie z poszanowaniem bioróżnorodności.

Dotychczasowe inicjatywy:

 • Udział w aukcjach Jednostek Dwutlenku Węgla na  rzecz rozwoju Leśnych Gospodarstw Węglowych,  hodowla żubra (zakup 14 tys. sztuk JDW).
 • Odsalanie wód oraz minimalizacja oddziaływania  na wody i bioróżnorodność, dzięki funkcjonowaniu  systemu retencyjno-dozującego Olza.
 • Wykorzystanie wód silnie zasolonych do produkcji  soli i czystej wody w Zakładzie Odsalania.
   

Zobowiązania:

 • Racjonalna gospodarka wodna w procesach produkcyjnych.
 • Dbanie o jakość wód oddawanych do środowiska
 • Minimalizacja oddziaływania na wody i bioróżnorodność.
 • Proaktywne działania ochronne wód podejmowane we współpracy z partnerami lokalnymi i regionalnymi.
 • Wdrażanie projektów umożliwiających przywrócenie różnorodności biologicznej i przyrodniczej na terenach będących pod wpływem oddziaływania działalności GK JSW.
   

Planowane nakłady Grupy do 2030

 • Działania związane z ochroną wód
  ~0.5 mld PLN