Polityka różnorodności

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

W 2020 roku w JSW w zakresie zarządzania różnorodnością przeszkolono pracowników mających brać czynny udział we wdrażaniu zarządzania różnorodnością w JSW w zakresie właściwego zrozumienia pojęcia „różnorodność”. Po dniu kończącym okres sprawozdawczy, tj. w dniu 2 lutego 2021 roku w JSW przyjęto dokument Polityka zarządzania różnorodnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Celem polityki jest zakomunikowanie zaangażowania Zarządu JSW oraz zespołu kadry kierowniczej w zapewnienie równego traktowania, promowanie równości szans oraz zagwarantowanie różnorodności, aby stworzyć pracownikom zróżnicowane środowisko pracy, które zapewni sprawne i innowacyjne funkcjonowanie JSW. Kluczowymi obszarami wdrożenia polityki są: otwartość na różnorodność, rekrutacja, selekcja i rozwój pracowników, rozwój przyszłej kadry oraz zasady etyki, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów. JSW w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady zatrudniania oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz JSW i jej kluczowych menadżerów.

W odniesieniu do władz JSW i spółek Grupy oraz jej kluczowych menedżerów proces wyboru uwzględnia takie elementy jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kompetencje oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w niniejszej zasadzie elementy polityki różnorodności.

RÓŻNORODNOŚĆ W ZARZĄDACH
I RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ
2020 2019
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
ZARZĄDY 8 39 47 10 39 49
wiek 30-50 3 21 24 6 21 27
wiek powyżej 50 5 18 23 4 18 22
w tym obcokrajowcy - - - - - -
RADY NADZORCZE 24 61 85 23 66 89
wiek poniżej 30 - - - - 1 1
wiek 30-50 12 30 42 12 31 43
wiek powyżej 50 12 31 43 11 34 45
w tym obcokrajowcy - - - - - -

W Grupie począwszy od procesu rekrutacji poprzez cały okres zatrudnienia oraz w chwili zakończenia kariery zawodowej przez pracowników, przestrzegane są zasady równego traktowania i równej szansy dla pracowników bez względu na kolor skóry, rasę, płeć, religię, pochodzenie czy sytuację socjalną. W kulturze organizacyjnej Grupy ważną wartością są kwalifikacje zawodowe pracowników. W ramach Grupy obowiązuje Kodeks etyki, który odzwierciedla wartości etyczne jakimi kieruje się Grupa i jakich chce przestrzegać. Jedną z podstawowych wartości jest przestrzeganie zakazu jakiejkolwiek dyskryminacji z jednoczesnym gwarantowaniem wolności poglądów, sumienia i religii oraz swobody przekonań i wypowiedzi. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Etyki fundamentem prowadzenia nowoczesnej i stabilnej firmy są ludzie. Wszyscy szanujemy i przestrzegamy międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Grupa JSW jest miejscem wolnym od wszelkich praktyk uwłaczających godności drugiego człowieka. Jakiekolwiek formy dyskryminacji, zastraszania, mobbingu, czy molestowania seksualnego współpracowników nie są akceptowane i będą w sposób jednoznaczny piętnowane i zwalczane.