Polityka różnorodności

Mimo, iż polityka różnorodności w JSW nie ma formy jednego dokumentu, znajduje swój wyraz w przyjętym przez Grupę Kodeksie Etyki, w którym zwarte zostały zasady poszanowania różnorodności i tolerancji.

Podejmowane przez Spółkę działania  w obszarze pracowniczym zapewniają równe szanse  dla każdego pracownika  w dostępie do awansu czy rozwoju zawodowego. Zarządzający Spółką przestrzegają zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. Takie wartości jak: wolność poglądów, sumienia i religii oraz swoboda przekonań i wypowiedzi są gwarantowane każdemu pracownikowi.

Wierzymy, że szeroko rozumiany szacunek do człowieka, miejsca pracy, otoczenia oraz relacje oparte na transparentnych zasadach w sposób znaczący oddziałują na efektywność funkcjonowania naszego biznesu i wpływają na umocnienie pozycji firmy zarówno wśród naszych pracowników, jak i wszystkich pozostałych grup interesariuszy.

Mamy świadomość i konieczności zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia w odniesieniu do wszystkich pracowników Spółki.

Różnorodność w JSW  oraz w spółkach Grupy stosowana jest również do ich kluczowych menedżerów i władz. Proces wyboru uwzględnia takie elementy jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kompetencje oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w niniejszej zasadzie elementy polityki różnorodności.

RÓŻNORODNOŚĆ W ZARZĄDACH
I RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ
2019
KobietyMężczyźniŁącznie
Zarządy103949
wiek 30-5062127
wiek powyżej 5041822
w tym obcokrajowcy---
Rady Nadzorcze236689
wiek poniżej 30-11
wiek 30-50123143
wiek powyżej 50113445
w tym obcokrajowcy---